Varmt velkommen 2021!

Vi har lagt et rart år bak oss og vi ønsker mer enn noen gang å starte med blanke ark inn i et nytt år. Mye føles uvisst og verden utrygg, men en ting er sikkert og det er at vi er mye mer hjemme enn før og derfor trenger vi et lunt hjem som gir oss mulighet til ro, men og ny energi.

Vi har sett litt på hva inte­ri­ør­ma­ga­si­ner og inte­ri­ør­eks­per­ter mel­der for det nye året. Hva kan vi ven­te oss av far­ger og for­mer i 2021?

Se med nye øyne og gi nytt liv

Den skan­di­na­vis­ke sti­len står fort­satt stand, lys og luf­tig med bruk av rosa­to­ner, grønn­far­ger og blå­to­ner som min­ner om luft og him­mel. Inspi­ra­sjon fra 70-tal­le­tets svul­men­de for­mer, sær­lig sky­for­mer, og retro­far­ger som gult og brunt er også tyde­lig å se i trend­bil­det. Siden vi ikke kan rei­se uten­lands hen­ter vi hel­ler inn ele­men­ter og far­ger fra syd­li­ge desti­na­sjo­ner rundt Mid­del­ha­vet for å kjen­ne på ferie­fø­lel­sen – bren­te farge­to­ner, bei­ge og brunt, men også inn­slag av ster­ke far­ger brukt på deler av veg­gen, såkalt colour­block­ing, i tak eller vin­dus­kar­mer – alt kan set­tes far­ge på og det fin­nes nes­ten ingen reg­ler. Lis­beth Lar­sen, Glo­bal Colour Mana­ger har valgt å kal­le den nye farge­kol­lek­sjo­nen fra Jotun Lady for «Redis­cover». Her fin­ner du kan­skje en far­ge som er tatt frem fra glem­se­len og gis nytt liv i nye for­mer. For det er det det hand­ler mye om nå, nett­opp gjen­opp­da­ge ver­di­en av det vi alle­re­de har.

Inte­ri­ør med inn­slag av rus­tik­ke ele­men­ter som får tan­ke­ne til å drøm­me seg bort til syd­li­ge­re strøk enten om du vil gå for bei­ge, de bren­te rød­to­ne­ne eller i kjø­lig blått. Inn­slag av tre, myke for­mer og teksti­ler og en touch av 70-tal­let — 2021 byr på hjem­me­hyg­ge i man­ge vari­an­ter. Bil­der fra Jotun.

 

Det trygge og varige

Noen ret­nin­ger står like sterkt, om ikke ster­ke­re nå, nem­lig fokus på mil­jø, gjen­bruk og den per­son­li­ge sti­len. Som en mot­vekt mot alt det uvis­se som lig­ger foran oss søker vi til­ba­ke til tra­di­sjo­ner og en tid vi kjen­ner til og som gir oss trygg­het. På inte­ri­ør­fron­ten ser vi tra­di­sjo­nel­le ele­men­ter som tal­ler­ken­hyl­len, gam­melt hånd­verk osv får plass. Inn­slag av tre­verk i inte­ri­ø­ret har len­ge vært en sik­ker vin­ner. Nå vil vi se enda mer bruk av tre­verk som gir hjem­met vårt lun­het og varme.

Tre­verk — varig, vak­kert og natur­lig. Foto: AdobeStock

 

Naturlig og ekte

Å omgi seg med ele­men­ter fra natu­ren gir oss ro. Det er noe ekte som gir oss fot­fes­te og trygg­het. Mate­ria­ler i tre, stein og glass har len­ge vært å se i trend­bil­det, men nå kom­mer de i en mer upo­lert ver­sjon. Det skal være et mer rus­tikt, natur­lig og hånd­la­get uttryk­ket. Vi øns­ker å omgi oss med loka­le og kort­reis­te pro­duk­ter vi kjen­ner his­to­ri­en til. Det er vik­tig for oss å vite hvor det vi omgir oss med kom­mer fra og hvor­dan det er frem­stilt. Vi opp­ford­res til å kjø­pe mind­re og ting i bed­re kva­li­tet slik at det varer og kan gis videre.

Rus­tikt hånd­verk, natur­li­ge ele­men­ter, tre­verk og har­mo­nis­ke far­ger. Bil­der fra Jotun.

Vær god mot deg selv og omgi­vel­se­ne våre. Se rundt deg om det er noe som kan få et nytt liv med enk­le grep – skap en god atmo­sfæ­re å være i. Vel­kom­men 2021!

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Bygg en utestue med pergola!

Man­ge går nok rundt med en liten drøm i magen om en ute­stue. En liten oase hvor man kan kob­le av i lune og kose­li­ge omgi­vel­ser – innen­dørs, med en følel­se av å være ute i hagen og i det fri. I den­ne artik­ke­len går vi gjen­nom noen tips for hvor­dan du ved hjelp av en per­go­la kan byg­ge en kose­lig ute­stue for hele familien.

Se mer »

Aktuelle produkter

Levegg

Få en lun ute­plass med tak- eller vegg­mon­tert levegg. Vel­ge­mel­lom en rek­ke uli­ke stoff­ty­per slik at du både kan skjer­me for vind, men sam­ti­dig se gjennom.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.