Barnesikkerhet

Vi tar barns sik­ker­het på alvor! Våre mon­tø­rer mon­te­rer alle inte­ri­ør­pro­duk­ter i hen­hold til vei­led­ning for barne­sik­ring og sno­rer. Les mer i Sol­skjerm­ings­for­bun­dets infor­ma­sjons­skriv.

- Advarer mot snorer

På grunn av alvorlige hendelser der barn har blitt hengende fast.

En ny stan­dard for sol­skjerm­ing er inn­ført i Nor­ge, NS-EN-13120. Stan­dar­der er fri­vil­li­ge å føl­ge, men Sol­skjerm­ings­for­bun­det har bestemt at alle inn­ven­di­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter som sel­ges av deres med­lem­mer, må ha snor som hen­ger mini­mum 150 cm over gul­vet. Det skal hel­ler ikke være mulig å lage løk­ker av sno­re­ne som hen­ger fra for eksem­pel per­sien­ner. For med­lem­me­ne i Sol­skjerm­ings­for­bun­det gjaldt reg­le­ne fra 4. sep­tem­ber i år.

 — Det er helt uak­sep­ta­belt at det kan skje, man må gjø­re alt man kan for å fore­byg­ge ulyk­ker. For­bun­det ser på det som sin aller vik­tigs­te opp­ga­ve, å til­fø­re med­lem­me­ne kom­pe­tan­se på kva­li­tet og sik­ker­het, og vi gjør en rek­ke til­tak for kon­kret å nå det målet, sier Eid­al i Sol­skjerm­ings­for­bun­det.
Direk­to­ra­tet for sik­ker­het og bered­skap (DSB) er kjent med fle­re alvor­li­ge hen­del­ser med barn som har blitt hen­gen­de fast i sno­rer til rull­gar­di­ner, per­sien­ner og lig­nen­de, og er posi­ti­ve til sikkerhetsstandarder.

Vi har følgende tips:

1. Sno­rer skal sik­res slik at de ikke kan trek­kes ut av pro­duk­tet og dan­ne løk­ker av en slik stør­rel­se at barn kan få dem rundt hal­sen. Det­te løses ved å sam­le sno­rer i en snorsamler.

2. For å hind­re far­li­ge løk­ker eller sno­rer skal leng­den på sno­rer og kje­der begren­ses med minst 150 cm over gulv.

3. Vel­ge moto­ri­ser­te pro­duk­ter, rull­gar­di­ner med fjæ­rer eller plis­sé­gar­di­ner uten snorer.

4. Har du lang snor, kan du flyt­te snor­hem­pe­ne opp. Hvis du bare har en snor­hem­pe, skaff en til, og lag en kveil av sno­ren, så det laves­te punk­tet er 150 cm.

Les hele artik­ke­len her:
http://www.aftenposten.no/bolig/Advarer-mot-persiennesnorer–7715326.html

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.