Plisségardiner

Det unike med plisségardiner er at de kan tilpasses de fleste vindusformer. Plisségardiner tar liten plass og kan betjenes på veldig mange måter.

Beskrivelse

Fleksible interiørgardiner

Plis­sé­gar­di­ner – gjer­ne også kalt trekk­spill­gar­di­ner – er en ele­gant og stil­ren form for sol­skjerm­ing som pas­ser i alle typer rom. For­de­len med plis­sé­gar­di­ner er at de byg­ger svært lite når de er truk­ket helt opp, og gir et beha­ge­lig, mykt uttrykk når de er slup­pet ned eller er plas­sert midt på vin­dus­fla­ten. Den snor­løse vari­an­ten av plis­sé­gar­di­ner er eks­tra bar­ne- og kjæle­dyr­sik­ker, og det er man­ge model­ler og uli­ke funk­sjo­na­li­te­ter å vel­ge blant.

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Multifunksjonelle plisségardiner

Det geni­a­le med plis­sé­gar­di­ner er at du kan vel­ge mel­lom man­ge uli­ke betje­nings­mu­lig­he­ter. En mulig­het er betje­ning med Up & Down, hvor gar­di­nen kan dek­ke hele eller deler av vin­du­et, samt åpnes og luk­kes fra både topp og bunn. Med and­re ord kan du selv vel­ge hvil­ket områ­de av vin­du­et som tren­ger skjerm­ing for ikke å slip­pe inn direk­te sol, og sam­ti­dig få inn mye dags­lys. Du får selv­sagt også godt utsyn, hvis ikke hele vin­du­et er dek­ket av plisségardinen.

Plis­sé­gar­di­ner pas­ser nes­ten alle vin­dus­ty­per og er spe­si­elt vel­eg­net til tak­vin­du­er og vin­ter­ha­ger. Der­som du har uli­ke typer vin­du­er i hjem­met ditt, kan du like­vel ha sam­me type inn­ven­dig skjerm­ing med plis­sé­gar­di­ner på alle.

Plisségardiner er perfekte for å hindre innsyn

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et per­fekt og popu­lært alter­na­tiv. Plis­sé­gar­di­ner hind­rer inn­syn, men kan fort­satt slip­pe fort­satt lyset inn.

Øns­ker du størst mulig flek­si­bi­li­tet i for­hold til inn­syn, bør du vel­ge plisségardin.

Med plis­sé­gar­di­ner har du enda stør­re fri­het til å vel­ge et spe­si­fikt områ­de av vin­du­et du har lyst til å hind­re inn­syn gjen­nom. Dra fra top­pen og ned, eller dra fra bun­nen opp, og plas­ser plis­sé­gar­di­nen der du øns­ker skjerm­ing for innsyn.

Uan­sett hvil­ken form vin­du­et ditt har, fin­nes det all­tid en løs­ning med plis­sé­gar­di­ner. De kan til­pas­ses nes­ten alle typer vin­du­ers form og stør­rel­se. Velg mel­lom moto­ri­sert plis­sé­gar­din eller en plis­sé­gar­din du kan trek­ke ned på tra­di­sjo­nelt vis.

Velger du plisségardiner får du en elegant og effektiv løsning

Velg mel­lom plis­sé­gar­di­ner med tett eller trans­pa­rent vev – eller beg­ge deler. Plis­sé­gar­di­ner med snor  – eller med hånd­tak? Sist­nevn­te anbe­fa­les hvis du har små barn eller kjæle­dyr. Du kan også vel­ge moto­ri­sert beman­ning med fjern­kon­troll eller bry­ter for våre plis­sé­gar­di­ner – per­fekt hvis det står sto­re møb­ler foran vin­du­et som hind­rer tilgang.

Plis­sé­gar­di­ner har skar­pe og ele­gan­te lin­jer, men uten å gi et ”hardt” uttrykk. De er både tid­løse og deko­ra­ti­ve og fås i fle­re far­ger og mønst­re. Plis­sé­gar­di­ner kan ofte være prik­ken over i‑en i kom­bi­na­sjo­nen av sol­skjerm­ing og design­ele­ment til inte­ri­ø­ret. Plis­sé­gar­di­ner er i de fles­te til­fel­ler et godt alter­na­tiv til klas­sis­ke rulle­gar­di­ner og persienner.

Tips! Det bes­te inn­ven­di­ge pro­duk­tet når det gjel­der å hind­re var­me­inn­slipp og kul­de­r­as gjen­nom vin­du­ene er dob­le plisségardiner.

Betjening

Snor

Våre plisse­gar­di­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som standard.

Håndtak

Ingen snor eller kje­de nød­ven­dig. Betjen plisse­gar­di­ner enkelt med et nett håndtak.

Snorløst

Snor­løs betje­ning for plisse­gar­di­ner. Der du kun skyver/trekker i selve underlisten.

Kjedetrekk

En van­lig, enkel og solid måte å betje­ne plisse­gar­di­ner på.

Pumpefunksjon

Betje­nes med en kort snor, man enkelt «pum­per» plisse­gar­di­ner opp eller ned.

Veggbryter

Vegg­bry­ter uten led­nin­ger. Betjen plisse­gar­di­ner moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen plisse­gar­di­ner med fjern­kon­troll fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen plisse­gar­di­ner fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Svevende/Toveis

Plis­sé­gar­di­ner kan inn­stil­les i pre­sis posi­sjon som øns­kes. Den kan trek­kes oven­fra og ned, samt neden­fra og opp.

Dobbel duk

Plis­sé­gar­di­ner bestå­en­de av 2 lag tekstil – som en dob­bel plis­sé­gar­din (Duet­te®).

Sideskinner

Plis­sé­gar­di­ner med side­skin­ner gjør at du opti­ma­li­se­rer rom­met for mørklegging.

Betjeningsstang

Har du et høyt vin­du, og du øns­ker betje­ning med hånd­tak, kan du benyt­te den­ne flek­sib­le betje­nings­stan­gen for plisségardiner.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re dine plis­sé­gar­di­ner til å jus­te­re seg til spe­si­el­le tilds­punkt på døgnet.

Temperatursensor

En sen­sor som kjø­rer plis­sé­gar­di­ner opp og ned etter behov. Blir det for varmt – kjø­res gar­di­nen ned av seg selv.

Rammefarge på rullegardiner

Detal­jer og avslutt­nin­ger på rulle­gar­di­ner leve­res i 3 uli­ke far­ger: mørk, hvit og sølv.

Rengjøring

Ved jevn­lig ren­gjø­ring med fjær­kost eller støv­su­ger på lav effekt, hol­der du dine plis­sé­gar­di­ner enkelt ved like. Flek­ker bør fjer­nes så raskt som mulig med en myk svamp, lun­kent vann og et ikke-syn­te­tisk vaske­mid­del. Slik får du dine plis­sé­gar­di­ner til å leve lenge.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Velg utvendig persienne etter din bolig

Utven­di­ge per­sien­ner fin­nes i man­ge uli­ke utfø­rel­ser, og det kan være vans­ke­lig å vel­ge. I den­ne artik­ke­len får du noen tips til hvor­dan du kan få en per­sien­ne som pas­ser per­fekt til din bolig.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.