Plisségardiner

Det unike med plisségardiner er at de kan tilpasses de fleste vindusformer. Plisségardiner tar liten plass og kan betjenes på veldig mange måter.

Beskrivelse

Fleksible interiørgardiner

Plis­sé­gar­di­ner – gjer­ne også kalt trekk­spill­gar­di­ner – er en ele­gant og stil­ren form for sol­skjerm­ing som pas­ser i alle typer rom. For­de­len med plis­sé­gar­di­ner er at de byg­ger svært lite når de er truk­ket helt opp, og gir et beha­ge­lig, mykt uttrykk når de er slup­pet ned eller er plas­sert midt på vin­dus­fla­ten. Den snor­løse vari­an­ten av plis­sé­gar­di­ner er eks­tra bar­ne- og kjæle­dyr­sik­ker, og det er man­ge model­ler og uli­ke funk­sjo­na­li­te­ter å vel­ge blant.

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Multifunksjonelle plisségardiner

Det geni­a­le med plis­sé­gar­di­ner er at du kan vel­ge mel­lom man­ge uli­ke betje­nings­mu­lig­he­ter. En mulig­het er betje­ning med Up & Down, hvor gar­di­nen kan dek­ke hele eller deler av vin­du­et, samt åpnes og luk­kes fra både topp og bunn. Med and­re ord kan du selv vel­ge hvil­ket områ­de av vin­du­et som tren­ger skjerm­ing for ikke å slip­pe inn direk­te sol, og sam­ti­dig få inn mye dags­lys. Du får selv­sagt også godt utsyn, hvis ikke hele vin­du­et er dek­ket av plis­sé­gar­di­nen.

Plis­sé­gar­di­ner pas­ser nes­ten alle vin­dus­ty­per og er spe­si­elt vel­eg­net til tak­vin­du­er og vin­ter­ha­ger. Der­som du har uli­ke typer vin­du­er i hjem­met ditt, kan du like­vel ha sam­me type inn­ven­dig skjerm­ing med plis­sé­gar­di­ner på alle.

Plisségardiner er perfekte for å hindre innsyn

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et per­fekt og popu­lært alter­na­tiv. Plis­sé­gar­di­ner hind­rer inn­syn, men kan fort­satt slip­pe fort­satt lyset inn.

Øns­ker du størst mulig flek­si­bi­li­tet i for­hold til inn­syn, bør du vel­ge plis­sé­gar­din.

Med plis­sé­gar­di­ner har du enda stør­re fri­het til å vel­ge et spe­si­fikt områ­de av vin­du­et du har lyst til å hind­re inn­syn gjen­nom. Dra fra top­pen og ned, eller dra fra bun­nen opp, og plas­ser plis­sé­gar­di­nen der du øns­ker skjerm­ing for inn­syn.

Uan­sett hvil­ken form vin­du­et ditt har, fin­nes det all­tid en løs­ning med plis­sé­gar­di­ner. De kan til­pas­ses nes­ten alle typer vin­du­ers form og stør­rel­se. Velg mel­lom moto­ri­sert plis­sé­gar­din eller en plis­sé­gar­din du kan trek­ke ned på tra­di­sjo­nelt vis.

Velger du plisségardiner får du en elegant og effektiv løsning

Velg mel­lom plis­sé­gar­di­ner med tett eller trans­pa­rent vev – eller beg­ge deler. Plis­sé­gar­di­ner med snor  – eller med hånd­tak? Sist­nevn­te anbe­fa­les hvis du har små barn eller kjæle­dyr. Du kan også vel­ge moto­ri­sert beman­ning med fjern­kon­troll eller bry­ter for våre plis­sé­gar­di­ner – per­fekt hvis det står sto­re møb­ler foran vin­du­et som hind­rer til­gang.

Plis­sé­gar­di­ner har skar­pe og ele­gan­te lin­jer, men uten å gi et ”hardt” uttrykk. De er både tid­løse og deko­ra­ti­ve og fås i fle­re far­ger og mønst­re. Plis­sé­gar­di­ner kan ofte være prik­ken over i‑en i kom­bi­na­sjo­nen av sol­skjerm­ing og design­ele­ment til inte­ri­ø­ret. Plis­sé­gar­di­ner er i de fles­te til­fel­ler et godt alter­na­tiv til klas­sis­ke rulle­gar­di­ner og per­sien­ner.

Tips! Det bes­te inn­ven­di­ge pro­duk­tet når det gjel­der å hind­re var­me­inn­slipp og kul­de­r­as gjen­nom vin­du­ene er dob­le plis­sé­gar­di­ner.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing

Se mer »

Myggnetting

Pla­ges du av mygg og and­re insek­ter inne i boli­gen din gjen­nom hele som­mer­halv­året?

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk kli­ma.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.