Tre tips: Slik får du full nytte av plissegardinen

Trenger du solskjerming til takvindu, skråvindu, vindu på bad, soverom eller vinterhage? Her er tre ting å tenke på når du bestiller plissegardiner.

Plisse­gar­di­ner er Mar­ki­se­man­nens ras­kest vok­sen­de pro­dukt, og det med god grunn. Ingen inn­ven­dig sol­skjerm­ing er så flek­si­bel som plissegardiner.

Plissegardiner bidrar til å hindre innsyn gjennom vinduet

Hvor­dan vil du bru­ke gar­di­nen din? Hvis du bestil­ler funk­sjo­nen Up & Down, kan du skjer­me den delen av vin­du­et som du øns­ker. Et godt tips mot inn­syn er å la gar­di­nen dek­ke neders­te del av vin­du­et, mens du lar sol og dags­lys slip­pe inn i vin­du­ets øvers­te halv del. Om du bor i førs­te eta­sje og vel­ger å skjer­me hele vin­du­et, vil en trans­pa­rent vev kun­ne slip­pe inn dags­lys sam­ti­dig som du hind­rer inn­syn i vinduet.

Les mer: Stopp inn­sy­net – ikke utsikten

Snorløse plissegardiner gir deg komfort og sikkerhet

Hva slags betje­nings­løs­ning vil du ha? Vel­ger du snor­løs kon­troll, bidrar du til et sik­re­re rom for barn eller dyr som kan være nys­gjer­ri­ge på løst­hen­gen­de sno­rer. Velg blant:

  • Manu­ell snor­løs betje­ning: Kjede­trekk, en kort snor som «pum­pes» for å jus­te­re gar­di­nen, eller det enk­les­te av alt: skyv og trekk plisse­gar­di­nen opp og ned ved å hol­de i bunn­lis­ten eller påmon­tert håndtak.
  • Som­fy moto­ri­sert snor­løs betje­ning: Velg mel­lom vegg­bry­ter, fjern­kon­troll eller sty­ring via app. Med en app kan du også sty­re sol­skjerm­in­gen din via enn smarthøyttaler.

Ler mer om betje­ning: Fra sno­rer og sveiv til apper og smarthjem

Plisse­gar­di­ner gir et klas­sisk og sti­lig preg i alle typer rom.

Fra transparent duk til blackout – mye lys eller mørklagt rom?

Hva slags rom skal gar­di­nen være i? Mens du på kjøk­ke­net gjer­ne vil ha mas­se dags­lys, men ikke bli direk­te blen­det av sola, øns­ker man­ge å ha en inte­ri­ør­gar­din som gir et mørkt sove­rom også gjen­nom lyse som­mer­net­ter. Utval­get av mate­ria­ler og far­ger er stort hvor du kan vel­ge alt fra en vev som slip­per inn mye lys til black-out tekstil på Duet­te® dob­le plissegardiner.

Les mer om Duet­te®: Gar­di­nen som iso­le­rer på kal­de vinterdager

Våre mål, vårt ansvar

Det enes­te du tren­ger å gjø­re, er å bestem­me hvil­ke egen­ska­per gar­di­nen skal ha, så sør­ger Mar­ki­se­man­nen for skred­der­sydd plisse­gar­din på mål fra dine vin­du­er. Våre sel­ge­re tar selv mål av dine vin­du­er med nøy­ak­ti­ge måle­in­stru­men­ter. Skred­der­sydd gar­din er vårt ansvar og din trygghet.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

«Ny» og sikker garasje med Mora

Med en Mora gara­sje­port gir du ikke bare gara­sjen en ansikts­løft­ning, du sik­rer også ver­di­ene du lag­rer der. Ved inn­brudd vil en låst gara­sje­port fak­tisk være betin­gel­sen for at for­sik­rin­gen dek­ker tapet ditt. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv solskjerming

Se mer »

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.