Gardinen som isolerer på kalde vinterdager

De fleste tenker på innvendig solskjerming og dekor når de hører ordet «interiørgardiner». Men visste du at en av Markisemannens bestselgere også bidrar til å isolere kalde vinduer når kulda trenger seg på?

Vi lærer oss å kle på oss lag på lag når vi skal på fjell­tur, vi bru­ker Gla­va som jo er mest luft som iso­le­ring i veg­ge­ne, og de bes­te ter­mo­se­ne er tross alt bare to skall med ja, nett­opp, et luft­lag mel­lom. Den sam­me effek­ten gjør at Duet­te, dob­le plisse­gar­di­ner iso­le­rer effek­tivt på grunn av luft­la­get mel­lom de to plisselagene.

Dob­bel plis­sé­ring gir et iso­le­ren­de luftlag.

Best på isolasjon sommer som vinter

«Iso­la­sjon» betyr strengt tatt å hind­re at to «rom» med ulik tem­pe­ra­tur kom­mer i kon­takt med hver­and­re. Duet­te bidrar der­for til at mind­re av den kal­de luf­ta fra vin­du­et tren­ger inn i rom­met på vin­te­ren, mens det på som­mer­en er omvendt; det iso­le­ren­de laget som brem­ser opp­var­min­gen av rom­met gjør Duet­te til mest effek­tiv på sol­skjerm­ing av alle interiørgardiner.

Eksem­pel på Duet­te med flek­si­bel jus­te­ring. Sten­ger du vin­du­et helt, vil luft­la­get i den dob­le plisse­gar­di­nen effek­tivt iso­le­re og hind­re kald­ras i sofa­kro­ken under vinduet.

Gardinen som passer i  alle rom

Den kan­skje mest kjen­te og lik­te egen­ska­pen ved både dob­le og enk­le plisse­gar­di­ner er flek­si­bi­li­te­ten som gjør at gar­di­nen kan dek­ke den delen av vin­du­et som du øns­ker. Det­te er en funk­sjon som de aller fles­te bestiller.

Vel­ger du betje­nin­gen «Up and Down» kan du jus­te­re plis­sé­gar­di­nen akku­rat som du selv vil.

I til­legg leve­res Duet­te i nes­ten 150 uli­ke far­ger og med uli­ke mate­ria­ler og funksjoner.

  • På sove­rom­met kan Duet­te leve­res i black­out-mate­ria­le, slik at det aller mes­te av lyset fra som­mer­nat­ta og fra gate­lys vin­ters­tid, sten­ges ute.
  • På badet kan plisse­gar­di­ner leve­res i mate­ria­ler som tåler vann
  • På barne­rom­met kan gar­di­ne­ne leve­res uten snor­sys­tem, noe som er en eks­tra sik­ker­het for nys­gjer­ri­ge barnehender.
  • På for eksem­pel kjøk­ke­net hvor mat­søl kan være et pro­blem, kan gar­di­ne­ne leve­res i vask­bart materiale
  • I alt fra kon­tor­land­ska­per til barne­ha­ger; Duet­te har en lyd­dem­pen­de effekt som gjør akus­tik­ken i et rom bedre.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Varmt velkommen 2021!

Vi har lagt et rart år bak oss og vi øns­ker mer enn noen gang å star­te med blan­ke ark inn i et nytt år. Mye føles uvisst og ver­den utrygg, men en ting er sik­kert og det er at vi er mye mer hjem­me enn før og der­for tren­ger vi et lunt hjem som gir oss mulig­het til ro, men og ny energi. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Pergola

Øns­ker du lite ved­li­ke­hold, en spen­nen­de ute­plass og mer pri­vat­liv, kan per­go­la være tin­gen for deg.

Se mer »

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvelden.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.