Lamellgardiner

Lamellgardiner kan brukes over alt og er spesielt egnet til store vindusflater. Lamellene gir både fleksibel og effektiv solskjerming

Beskrivelse

Elegante lamellgardiner

Er du ikke spe­si­elt glad i gar­di­ner og øns­ker å til­fø­re rom­met og inte­ri­ø­ret noe mer enn tra­di­sjo­nell sol­skjerm­ing? Da kan lamell­gar­di­ner være løs­nin­gen. Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing og vil kan­kje bidra til å set­te prik­ken over i‑en for inte­ri­ø­ret ditt?

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Mye eller lite lys med lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner er en prak­tisk og ele­gant løs­ning i for­hold til skjerm­ing mot sol og inn­syn. Ele­gant for­di lamell­gar­di­ner er et moder­ne og prak­tisk alter­na­tiv til tra­di­sjo­nel­le gar­di­ner. Lamell­gar­di­ner kan til­pas­ses inte­ri­ø­ret ditt og er med på å pyn­te opp i rom­met. Prak­tisk for­di lamel­le­ne er flek­sib­le, slik at du selv kan sty­re hvor mye lys du øns­ker å slip­pe inn. Du kan vel­ge mel­lom gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ens­far­ge­de lamell­gar­di­ner.

Lamellgardiner er like fine hjemme som på kontoret

Hele utval­get av lamell­gar­di­ner har bredt anven­del­ses­om­rå­de. De pyn­ter opp og skjer­mer like bra både hjem­me og på jobb. Aller best gjør lamell­gar­di­ner seg til sto­re vin­dus­fla­ter, men de kan også bru­kes til mind­re vin­du­er og som rom­de­ler eller til skjerm­ing.

Praktiske og elegante lamellgardiner

I til­legg til å ska­pe en stem­ning i rom­met, skjer­me for sol, lys og inn­syn, er det mulig å se ut med lamell­gar­di­ner. Den ele­gan­te løs­nin­gen, hvor du pre­sist og grad­vis kan ven­de lamel­le­ne, gir deg fullt spille­rom i for­hold til meng­de lys du vil slip­pe inn, og du kan bevisst ska­pe en har­mo­nisk atmo­sfæ­re inne. Sam­ti­dig har lamell­gar­di­ner et este­tisk og lek­kert utse­en­de. Lamell­gar­di­ner kan også trek­kes helt til siden, fes­tes i midt­en eller på beg­ge sider. Velg mel­lom å betje­ne lamell­gar­di­ner med snor, kje­de eller elekt­risk motor.

Kort fortalt får du mye i en og samme løsning hvis du velger lamellgardiner til hjemmet eller kontoret:

 • bredt anven­del­ses­om­rå­de – til vin­du­er og som skille­vegg eller skjerm­ing
 • ide­el­le for sto­re vin­dus­fla­ter
 • moder­ne kom­bi­na­sjon mel­lom gar­di­ner og tra­di­sjo­nell sol­skjerm­ing
 • funk­sjo­nell løs­ning på skrå­vin­du­er
 • flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing
 • man­ge betje­nings­mu­lig­he­ter; snor, kje­de eller elekt­risk motor
 • selv sty­re grad av lysinn­slipp
 • gir natur­lig, har­mo­nisk lys inne
 • ele­gant og prak­tisk
 • til­skudd til inte­ri­ø­ret
 • stem­nings­ska­per
 • mulig å se ut
 • godt utvalg; gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ens­far­ge­de
 • pas­ser bade hjem­me og på kon­to­ret

Per­sien­ner eller rulle­gar­di­ner er and­re løs­nin­ger for inn­ven­dig skjerm­ing – med man­ge valg­mu­lig­he­ter – som du kan­skje også vil ta en titt på?

Lamellgardiner har flere bruksområder

Lamell­gar­di­ner kan – i til­legg til sol­skjerm­ing – bru­kes både som deko­ra­sjon eller som rom­de­ler. Med lamell­gar­di­ner får hjem­met ditt et lodd­rett inn­slag med et ele­gant uttrykk. Lamell­gar­di­ner har spe­si­elt god funk­sjon på sto­re vin­dus­fla­ter.

Mar­ki­se­man­nen har et stort utvalg av deko­ra­ti­ve teksti­ler for for­skjel­li­ge uttrykk på lamell­gar­di­ner. Våre lamel­ler har bred­der på enten 89 eller 127 mm, samt at vi har et noe mind­re utvalg med lamel­ler på 63 mm bred­de.

Hos Mar­ki­se­man­nen fin­ner du garan­tert lamell­gar­di­ner som pas­ser for inte­ri­ø­ret ditt. Øns­ker du opti­mal lys­kon­troll, en ele­gant stil og inti­mi­tet, er lamell­gar­di­ner den per­fek­te løs­nin­gen. Våre lamell­gar­di­ner leve­res også med fle­re typer betje­nings­løs­nin­ger – med snor, kje­de eller elekt­risk motor.

Gratis befaring for lamellgardiner eller annen solskjerming

Øns­ker du å se utval­get av lamell­gar­di­ner hjem­me hos deg selv? Vil du være sik­ker på at alle mål blir utført rik­tig? Enten det er snakk om lamell­gar­di­ner eller annen type sol­skjerm­ing, så kom­mer en av våre mar­ki­se­menn på hjem­me­be­søk til deg – gra­tis og helt ufor­plik­ten­de! Da kan du ta val­ge­ne hjem­me i din egen sofa – i fred og ro.

Med skred­der­syd­de lamell­gar­di­ner fra Mar­ki­se­man­nen får du høy kva­li­tet og et tid­løst uttrykk – rett og slett pro­duk­ter som varer len­ge!

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og enk­le løs­nin­ger som kan mørk­leg­ge rom­met totalt.

Se mer »

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvel­den.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.