Lamellgardiner

Lamellgardiner kan brukes over alt og er spesielt egnet til store vindusflater. Lamellene gir både fleksibel og effektiv solskjerming

Beskrivelse

Elegante lamellgardiner

Er du ikke spe­si­elt glad i gar­di­ner og øns­ker å til­fø­re rom­met og inte­ri­ø­ret noe mer enn tra­di­sjo­nell sol­skjerm­ing? Da kan lamell­gar­di­ner være løs­nin­gen. Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing og vil kan­kje bidra til å set­te prik­ken over i‑en for inte­ri­ø­ret ditt?

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Mye eller lite lys med lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner er en prak­tisk og ele­gant løs­ning i for­hold til skjerm­ing mot sol og inn­syn. Ele­gant for­di lamell­gar­di­ner er et moder­ne og prak­tisk alter­na­tiv til tra­di­sjo­nel­le gar­di­ner. Lamell­gar­di­ner kan til­pas­ses inte­ri­ø­ret ditt og er med på å pyn­te opp i rom­met. Prak­tisk for­di lamel­le­ne er flek­sib­le, slik at du selv kan sty­re hvor mye lys du øns­ker å slip­pe inn. Du kan vel­ge mel­lom gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ens­far­ge­de lamellgardiner.

Lamellgardiner er like fine hjemme som på kontoret

Hele utval­get av lamell­gar­di­ner har bredt anven­del­ses­om­rå­de. De pyn­ter opp og skjer­mer like bra både hjem­me og på jobb. Aller best gjør lamell­gar­di­ner seg til sto­re vin­dus­fla­ter, men de kan også bru­kes til mind­re vin­du­er og som rom­de­ler eller til skjerming.

Praktiske og elegante lamellgardiner

I til­legg til å ska­pe en stem­ning i rom­met, skjer­me for sol, lys og inn­syn, er det mulig å se ut med lamell­gar­di­ner. Den ele­gan­te løs­nin­gen, hvor du pre­sist og grad­vis kan ven­de lamel­le­ne, gir deg fullt spille­rom i for­hold til meng­de lys du vil slip­pe inn, og du kan bevisst ska­pe en har­mo­nisk atmo­sfæ­re inne. Sam­ti­dig har lamell­gar­di­ner et este­tisk og lek­kert utse­en­de. Lamell­gar­di­ner kan også trek­kes helt til siden, fes­tes i midt­en eller på beg­ge sider. Velg mel­lom å betje­ne lamell­gar­di­ner med snor, kje­de eller elekt­risk motor.

Kort fortalt får du mye i en og samme løsning hvis du velger lamellgardiner til hjemmet eller kontoret:

 • bredt anven­del­ses­om­rå­de – til vin­du­er og som skille­vegg eller skjerming
 • ide­el­le for sto­re vindusflater
 • moder­ne kom­bi­na­sjon mel­lom gar­di­ner og tra­di­sjo­nell solskjerming
 • funk­sjo­nell løs­ning på skråvinduer
 • flek­si­bel og effek­tiv solskjerming
 • man­ge betje­nings­mu­lig­he­ter; snor, kje­de eller elekt­risk motor
 • selv sty­re grad av lysinnslipp
 • gir natur­lig, har­mo­nisk lys inne
 • ele­gant og praktisk
 • til­skudd til interiøret
 • stem­nings­ska­per
 • mulig å se ut
 • godt utvalg; gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ensfargede
 • pas­ser bade hjem­me og på kontoret

Per­sien­ner eller rulle­gar­di­ner er and­re løs­nin­ger for inn­ven­dig skjerm­ing – med man­ge valg­mu­lig­he­ter – som du kan­skje også vil ta en titt på?

Lamellgardiner har flere bruksområder

Lamell­gar­di­ner kan – i til­legg til sol­skjerm­ing – bru­kes både som deko­ra­sjon eller som rom­de­ler. Med lamell­gar­di­ner får hjem­met ditt et lodd­rett inn­slag med et ele­gant uttrykk. Lamell­gar­di­ner har spe­si­elt god funk­sjon på sto­re vindusflater.

Mar­ki­se­man­nen har et stort utvalg av deko­ra­ti­ve teksti­ler for for­skjel­li­ge uttrykk på lamell­gar­di­ner. Våre lamel­ler har bred­der på enten 89 eller 127 mm, samt at vi har et noe mind­re utvalg med lamel­ler på 63 mm bredde.

Hos Mar­ki­se­man­nen fin­ner du garan­tert lamell­gar­di­ner som pas­ser for inte­ri­ø­ret ditt. Øns­ker du opti­mal lys­kon­troll, en ele­gant stil og inti­mi­tet, er lamell­gar­di­ner den per­fek­te løs­nin­gen. Våre lamell­gar­di­ner leve­res også med fle­re typer betje­nings­løs­nin­ger – med snor, kje­de eller elekt­risk motor.

Gratis befaring for lamellgardiner eller annen solskjerming

Øns­ker du å se utval­get av lamell­gar­di­ner hjem­me hos deg selv? Vil du være sik­ker på at alle mål blir utført rik­tig? Enten det er snakk om lamell­gar­di­ner eller annen type sol­skjerm­ing, så kom­mer en av våre mar­ki­se­menn på hjem­me­be­søk til deg – gra­tis og helt ufor­plik­ten­de! Da kan du ta val­ge­ne hjem­me i din egen sofa – i fred og ro.

Med skred­der­syd­de lamell­gar­di­ner fra Mar­ki­se­man­nen får du høy kva­li­tet og et tid­løst uttrykk – rett og slett pro­duk­ter som varer lenge!

Betjening

Snor

Våre lamell­gar­di­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som standard.

Kjedetrekk

En van­lig, enkel og solid måte å betje­ne en lamell­gar­di­ner på.

Stang

Dis­kret stang for å trek­ke opp og igjen – og for å vink­le lamellene.

Veggbryter

Bry­ter uten led­ning. Betjen lamell­gar­di­ner moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen lamell­gar­di­ner moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen lamell­gar­di­ner fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Lamellbredder

Lamell­gar­di­ner leve­res i fle­re bred­der. Jo bre­de­re lamel­ler — jo mer lysinn­slipp og utsikt. Spør din Mar­ki­se­mann om råd!

Temperatursensor

En sen­sor som kjø­rer lamell­gar­di­ner opp og igjen etter behov. Blir det for varmt – kjø­res gar­di­nen igjen av seg selv.

 

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re dine lamell­gar­di­ner til å jus­te­re seg til spe­si­el­le og fas­te tildspunkter.

Rammefarge

Detal­jer og avslutt­nin­ger på lamell­gar­di­ner leve­res i 3 uli­ke far­ger: mørk, sølv og hvit.

 

Rengjøring

Lamell­gar­di­ner ren­gjø­res enkelt med nor­mal støv­tør­king. Der­som det er nød­ven­dig, så bruk en lett fuk­tet klut. For en grun­di­ge­re ren­gjø­ring kan du bru­ke mildt såpe­vann. Bruk ald­ri stryke­jern – det vil øde­leg­ge lamellene.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.