Lunex Prosjekt

Lunex pro­sjekt leve­rer sol­skjerm­ings­pro­duk­ter til alle typer nærings­bygg, offent­li­ge byg­nin­ger og boretts­lag. Kon­takt oss gjer­ne, og vi vil gi deg rele­van­te refe­ran­ser innen alle seg­men­ter i markedet.

Lunex pro­sjekt arbei­der mål­be­visst mot pro­sjekt­mar­ke­det som omfat­ter bygg­her­re, arki­tekt, eien­doms­be­sit­te­re og byg­gen­tre­pe­nø­rer. Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.
Vi har egne ansat­te mon­tø­rer som sik­rer kva­li­tet, til­gjen­ge­lig­het og ser­vice.

Vi leve­rer et bredt spek­ter av sol­skjerm­ings­løs­nin­ger, fra enk­le rull­gar­di­ner til scre­en­tryk­te fasa­der. Vi har lang erfa­ring i pro­sjek­te­ring av styre­sys­te­mer for sol­skjerm­ing, alt fra enk­le pro­sjekt­sty­rin­ger til full­ska­la KNX anlegg. Mer info om Lunex pro­sjekt fin­ner du her

Kvalitet er vårt varemerke

Hvert år pro­du­se­rer vi mer enn 40 000 pro­duk­ter, de fles­te basert på egne paten­ter som er til­pas­set nor­dis­ke krav til kvalitet.

Store og små oppdrag

For­nøy­de kun­der er enhver bedrifts vik­tigs­te res­surs. Lunex har mål­til­pas­set og pro­du­sert sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i over 60 år. En for­ut­set­ning for å kun­ne være leve­ran­dør med norsk­pro­du­ser­te varer i et tøft nor­disk kli­ma, er at det pro­du­se­res kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Lunex kan vise til mer enn 400 000 for­nøy­de kun­der i Nor­den.

Gå til Lunex Pro­sjekt her

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.