Utvendige persienner

Utvendige persienner som tåler en støyt! Disse persiennene er tilpasset klimaet vårt i nord, og skjermer for sol, vær og vind hele året. Persiennen er tidløse i design, praktiske i bruk og gir fasaden et løft.

Beskrivelse

For solskjerming året rundt i vårt utidige klima her nord, er utvendige persienner et godt valg

Per­sien­ne er popu­læ­re over hele lan­det på grunn av sitt robus­te og tid­løse design som gjør at de tåler en del vær og vind. I til­legg hol­der de var­men ute om som­mer­en og etter­la­ter både en beha­ge­lig tem­pe­ra­tur og dags­lys i rom­met. Utven­di­ge per­sien­ner reflek­ter solens strå­ler mel­lom lamel­le­ne noe som gir et dif­fu­sert lys inn i rom­met uten sje­ne­ren­de blending

Utvendige persienner som tåler en støyt

Det er ikke alle utven­di­ge skjerm­ings­løs­nin­ger som tåler de skif­ten­de og til tider har­de års­ti­de­ne vi har i Nor­den. Men utven­di­ge per­sien­ner er en av dem som fak­tisk gjør det

og lar seg ikke stop­pe av vær og vind. Per­sien­ne­ne kan godt være nede hele vin­te­ren, og tak­ler vind opp til 20 meter i sekun­det. Enkel­te har vindlås.

Du kan selv vel­ge vink­ling på lamel­le­ne etter hvor mye dags­lys du øns­ker, og lamel­le­ne kom­mer i uli­ke bred­der. Ikke rart utven­di­ge per­sien­ner er popu­læ­re her i nord.

Når det er varmt i været, og solen står mot hus­veg­gen, har det lett for å bli svært opp­he­tet inne. Med utven­di­ge per­sien­ner tref­fer sol­strå­le­ne per­sien­nela­mel­le­ne og ikke vin­du­et, og sør­ger for at tem­pe­ra­tu­ren hol­der seg kon­stant beha­ge­lig inne, selv på svært var­me som­mer­da­ger. Noen gan­ger kan­skje det er godt å få rom­met var­met opp? And­re gan­ger er det fint å slip­pe bruk av res­sur­ser enten til opp­var­ming eller avkjø­ling. Styr lamel­le­ne etter hvor­dan du øns­ker å ha det inne.

Ethvert vindu kler utvendige persienner

Per­sien­ne­ne til­pas­ses vin­du­ene og kan bru­kes både til hus og lei­lig­he­ter. De redu­se­rer inn­syn i til­legg til var­me- og sol­inn­slipp. Utven­di­ge per­sien­ner gir fasa­den en opp­gra­de­ring, med dis­kret og tid­løst design. Bred­den på lamel­le­ne til­pas­ses ditt behov og du kan vel­ge mel­lom manu­ell sty­ring eller moto­ri­sert og auto­ma­tikk med sol­høyde­kon­troll. Det vil si at per­sien­nen jus­te­rer seg selv opti­malt etter solen. Da får du best mulig skjerm­ing sam­ti­dig som du kan se ut.

 Med utvendige persienner på vinduene får du:

  • effek­tiv sol­skjerm­ing hele året
  • robust skjerm­ings­løs­ning mot vær og vind
  • skjerm­ing mot var­me fra solstrålene
  • beskyt­tel­se mot sol­fal­ming av inven­tar og møbler
  • beha­ge­lig lys innendørs
  • en løs­ning som er enkel å betje­ne manu­elt, moto­ri­sert og automatisk

Vi har fle­re løs­nin­ger for utven­dig skjerm­ing. Se også vin­du­s­mar­ki­ser og ter­rasse­mar­ki­ser.

Betjening

Snor

Alle våre per­sien­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som standard.

Sveiv

Alle våre per­sien­ner leve­res med sveiv som standard.

Veggbryter

Bry­ter uten led­ning. Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen sol­skjerm­in­gen fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Appstyring

Betjen sol­skjerm­in­gen fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Styringsvaier

Med sty­rings­vai­er kan du vip­pe vin­du­et uten problemer.

Styringsskinner

Med sty­rings­skin­ner hol­der per­sien­ne­ne seg sta­bi­le i vind. Du får mind­re sli­ta­sje og mind­re støy.

Lamellbredder

Det fin­nes uli­ke typer lamell­bred­der. Lamell­bre­denn bestem­mer utsikt/innsyn og lysinn­slipp. Spør din mar­ki­se­mann om råd!

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re leveg­gen opp og ned etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res leveg­gen ned av seg selv.

Vindvakt

En slik sen­sor kan kjø­re leveg­gen opp og ned etter behov. Det tar vare på pro­duk­tet, ved at den kjø­res opp der­som det blir mye vind.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re din levegg til å jus­te­re seg til spe­si­el­le tids­punkt på døgnet.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.