Vi har blitt en Miljøfyrtårn-bedrift!

Nå skal vi job­be kon­ti­nu­er­li­ge med å ta fle­re rik­ti­ge steg i grønn retning!

Som Miljø­fyr­tårn bidrar vi også til å opp­nå fle­re av FNs bære­kraft­smål. En bære­kraf­tig frem­tid tren­ger kon­kret hand­ling og en fel­les inn­sats fra både nærings­liv, myn­dig­he­ter og forbrukere!

Bli med oss og ta din del av ansvaret!

Miljø

De som kjø­per våre pro­duk­ter, skal opp­le­ve at inn­virk­ning på mil­jø­et er tatt hen­syn til. Sam­let skal HD Sol­skjerm­ing AS frem­me sun­ne hold­nin­ger og bidra til utvik­ling av en kul­tur der miljø­hen­syn er en vik­tig del av det dag­li­ge arbeidet.

Over­ord­net er mål­set­tin­gen å bidra til en bære­kraf­tig utvik­ling. Det­te opp­når vi ved å:

  • bru­ke leve­ran­dø­rer som har en god miljøprofil
  • øke våre ansat­tes miljø­be­visst­het og kompetanse
  • redu­se­re eget ressursforbruk
  • ta miljø­hen­syn i for­bin­del­se med trans­port av vare­re mel­lom pro­du­sen­ten, oss selv og kunden
  • iva­re­ta en høy grad av avfalls­sor­te­ring, samt redu­se­ring av mengde

Det mes­te som blir til avfall, har en gang vært et pro­dukt. Mulig­he­te­ne til ombruk, gjen­vin­ning og rede­sign bestem­mes i stor grad av produsentene.

Sir­ku­lær øko­no­mi inne­bæ­rer et utvi­det syn på hva som er res­sur­ser og hvor­dan de kan utnyt­tes mest mulig effek­tivt. I en ver­den der pres­set på natur­res­sur­se­ne øker sterkt, er det avgjø­ren­de for mil­jø­et og kli­ma­et at res­sur­ser bru­kes og gjen­bru­kes mer effek­tivt. At det er lurt å pro­du­se­re kva­li­tets­va­rer, bru­ke ting fle­re gan­ger, samt sør­ge for at rett råvare kom­mer til rett sted er ikke nytt.

«Vi kan ikke løse de pro­ble­me­ne vi har skapt ved å ten­ke på sam­me måte som vi tenk­te da vi skap­te dem»

Albert Ein­stein

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.