Samfunnsansvar

HD Sol­skjerm­ing AS (HDS, mor­sel­ska­pet til Mar­ki­se­man­nen) har siden 2017 vært en bety­de­lig bidrags­yter til North South Part­nership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å byg­ge og drif­te Malai­ka Child­ca­re Vil­la­ges i Kenya.  Her bor det i dag 53 for­eldre­løse barn som får utdan­nel­se i regi av den loka­le luthers­ke kir­ke finan­siert av NSP. HDS vil frem­over støt­te NSP’s arbeid med å byg­ge lik­nen­de lands­byer and­re ste­der i Kenya og Etiopia.