Samfunnsansvar

HD Sol­skjerm­ing AS (HDS, mor­sel­ska­pet til Mar­ki­se­man­nen) har siden 2017 vært en bety­de­lig bidrags­yter til North South Part­nership Aid AS (NSP) og deres arbeid med å byg­ge og drif­te Malai­ka Vil­la­ges i Kenya. Malai­ka Vil­la­ges skal byg­ges fle­re plas­ser i Kenya, den førs­te ble åpnet 29.02.2020, og er bygd i nabo­la­get til et annet pro­sjekt for NSP Aid, Fara­ja Child­rens Home. På Fara­ja bor det 54 barn og unge. Det­te barne­hjem­met dri­ves av den Luthers­ke kir­ken i Kenya. På Maila­ka Vil­la­ges bor det i dag 24 barn.

Snart skal nes­te Makai­ka Vil­la­ges byg­ges uten­for Nai­ro­bi. I den­ne lands­byen skal førs­te bolig­hu­set finan­siert av HDS byg­ges. HDS vil frem­over støt­te NSP’s arbeid med å byg­ge lik­nen­de lands­byer and­re ste­der i Kenya og Etio­pia. Mer info om NSP Aid: https://www.nsp-aid.com/

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.