Vindusmarkise

Vindusmarkiser gir skjerming for både sollys og innsyn. I tillegg gir det fasaden et helt eget preg, alt etter hvilken type markise du velger.

Beskrivelse

Ønsker du å gi huset et nytt estetisk uttrykk, eller skjerming for sollys eller innsyn, kan vi anbefale vindusmarkiser

Med enkel auto­ma­ti­sert betje­ning av vin­du­s­mar­ki­se­ne kan du selv sty­re hvor mye lys du vil slip­pe inn, eller hvor­dan huset ditt skal se ut i dag.

Skjerm for solen og innsyn med vindusmarkiser

Ikke bare skjer­mer vin­du­s­mar­ki­se­ne mot sol­lys inn i huset, som ble­ker gulv, sofa og and­re teksti­ler. Mar­ki­se­ne er også med på å opp­rett­hol­de pri­vat­li­vets fred for dem som er pla­get av direk­te inn­syn. Du kan selv regu­le­re hvor mye lys du vil slip­pe inn ved å ha mar­ki­sen helt eller del­vis over vin­du­et. Det vil uan­sett se bra ut og gir godt hel­hets­inn­trykk av hus fasaden.

Vindusmarkiser gir fasaden et nytt uttrykk

Det er ingen tvil om at nøye utvalg­te og til­pas­se­de vin­du­s­mar­ki­ser gjør noe med huset ditt. Det blir som å gi fasa­den en ”facelift” eller et helt nytt uttrykk. Her er det man­ge vari­an­ter, sti­ler og far­ger å vel­ge mel­lom. Du øns­ker deg kan­skje vin­du­s­mar­ki­ser som synes godt og er litt pran­gen­de med ster­ke eller man­ge far­ger? Eller kan­skje du vil ha dem litt dis­kret men alli­ke­vel lagt mer­ke til? Uan­sett hvil­ket uttrykk du øns­ker, er vin­du­s­mar­ki­ser en effek­tiv skjerm­ings­løs­ning som tar seg bra ut. Vi kom­mer på gra­tis befa­ring og hjel­per deg å fin­ne de rette.

Mange muligheter for tilpassing av markiser til vindu

Våre vin­du­s­mar­ki­ser har fle­re alter­na­ti­ve betje­nings­mu­lig­he­ter i form av snor eller moto­ri­sert utstyr,  som du sty­rer tråd­løst via bry­ter, fjern­kon­troll eller app. Bru­ker du app på tele­fo­nen din, kan du enkelt sty­re mar­ki­se­ne selv om du ikke er hjem­me. Det er en effek­tiv og prak­tisk løs­ning når solen over­ras­ken­de tit­ter frem mens du er på job­ben, og plan­ter og annet inte­ri­ør blir utsatt for direk­te sol­lys i man­ge timer.

Velg de mar­ki­se­ne som pas­ser deg og ditt bruk, vi til­pas­ser og monterer.

Fordeler med vindusmarkiser:

  • Sol­skjerm­ing – hind­rer sol­lys inn som blek­ner møb­ler, gulv etc, gjen­skinn i TV eller data-skjerm
  • Svalt og beha­ge­lig inneklima
  • Hind­rer innsyn
  • Utsmyk­ning av fasa­den – nytt este­tisk uttrykk
  • Vel­ge selv når du vil ha lyset inn i rommet
  • Til­pas­set ditt hus
  • Fle­re alter­na­ti­ve betjeningsmuligheter
  • Kan slås av og på selv når du ikke er til ste­de (tids­inn­stilt?)
  • Sam­me betje­ning som even­tu­ell terrassemarkise

Betjening

Sveiv

Alle våre vin­du­s­mar­ki­ser leve­res som stan­dard med solid snorbetjening.

 

Veggbryter

Vegg­bry­ter uten led­nin­ger. Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen sol­skjerm­in­gen fra din egen mobil­te­le­fon. Hjem­me eller fra kontoret.

Tilbehør

Duk

Som stan­dard føl­ger en meget hold­bar akryl­duk. Fin­nes i man­ge far­ger. Se vårt utvalg.

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re mar­ki­sen ut og inn etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res mar­ki­sen ut av seg selv.

Vindvakt

Gjør mar­ki­sen enda mer sta­bil. Hind­rer mar­ki­sen i å vip­pe ved vind.

 

Screenduk

Trans­pa­rent duk som skjer­mer godt for solen, men gir til­strek­ke­lig med utsyn.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.