Få en lun uteplass med tak- eller veggmontert levegg. Velgemellom en rekke ulike stofftyper slik at du både kan skjerme for vind, men samtidig se gjennom.

Beskrivelse

 

Veggmontert levegg

Er du litt pla­get av trekk eller vind på ute­plas­sen, hvor du skal sit­te sent og tid­lig på som­mer­en og kose deg med fami­lie og ven­ner? Vegg­mon­ter­te leveg­ger løser det lett, og du kan vel­ge om du skal kun­ne nyte utsik­ten i til­legg til hyg­ge deg.
Leveg­ge­ne skjer­mer ikke bare for trekk og vind, men gir beha­ge­lig skyg­ge i til­legg når du øns­ker det. Og har du behov for å trek­ke deg litt til­ba­ke, fun­ge­rer leveg­ge­ne fint mot inn­syn også.

Behagelig skjermet uteplass med veggmontert levegg

Er ute­plas­sen din utsatt for vind og trekk som gjør det mind­re hyg­ge­lig å sit­te ute i leng­den? Eller tren­ger du skjerm­ing mot inn­syn? Vegg­mon­ter­te leveg­ger er enk­le å hånd­te­re og gir effek­tivt den skjerm­in­gen du tren­ger. Kom­bi­nert med mar­ki­ser over ute­plas­sen, kan du ska­pe en lun oase hvor ven­ner og fami­lie kan sit­te ute og kose seg langt utover som­mer­se­son­gen. Det blir nes­ten som en ute­stue. Og vel­ger du scre­en­duk i leveg­gen, kan du i til­legg føl­ge med på hva som rører seg er der ute.

Veggmonterte levegger gjør det enkelt å være ute

Vegg­mon­tert levegg har fle­re funk­sjo­ner, og blir som en eks­tra vegg å reg­ne til ute­plas­sen. Og det som er så fint med uttrekk­ba­re leveg­ger er at du selv kan vel­ge NÅR du vil ha den eks­tra veg­gen. Vegg­mon­ter­te leveg­ger er både enk­le å fes­te og enk­le i bruk – duken trek­kes ut og fes­tes på en-to-tre! Leveg­gen vil stå i spenn i vin­den og opp­le­ves sta­bil. Når den ikke er i bruk, er den rul­let sam­men inne i en beskyt­ten­de og dis­kret kas­sett på veggen.

Utsikt uten innsyn med rett duk til leveggen

Til vegg­mon­ter­te leveg­ger kan du vel­ge enten en tett mar­ki­se­duk eller semi-trans­pa­rent scre­en­duk som ikke blok­ke­rer utsik­ten Beg­ge vari­an­te­ne kom­mer i fle­re far­ger og mønst­re, slik at du kan fin­ne noe som pas­ser ute­plas­sen din. Vi hjel­per deg med til­pas­sing og montering.

Disse fordelene får du med veggmontert levegg til uteplassen din:

 • Ly mot vind og trekk med mar­ki­se­duk eller screenduk
 • Skjerm­ing mot innsyn
 • Utvalg i far­ger og mønstre
 • Mulig­het til å sit­te ute leng­re på grunn av lune­re atmosfære
 • Sta­bil løs­ning som er enkel og rask å håndtere
 • Mulig­het for å kom­bi­ne­re med for eksem­pel ter­rasse­mar­ki­se, som bidrar til å ska­pe et lunt uterom

Har du et tak – helt eller del­vis – over ute­plas­sen, kan tak­hengt levegg også være et godt alter­na­tiv. Se også ter­rasse­mar­ki­ser som kan kom­bi­ne­res med levegger.

 

Takhengt levegg

Har du et tak over ute­plas­sen men tren­ger skjerm­ing fra side­ne eller foran, er tak­hengt levegg et full­godt alter­na­tiv. Velg selv når du vil ha det åpent eller luk­ket, om du vil ha utsikt eller er mest opp­tatt av å få et lunt og beha­ge­lig sted å være ute.

Tak­hengt levegg bru­kes der du tren­ger skjerm­ing for sol, vind og inn­syn fra side­ne, og har et tak å fes­te den i. Den­ne løs­nin­gen fun­ge­rer fint som levegg på bal­kon­ger og i nisjer, og gjør at du kan ska­pe et skjer­met og stem­nings­fullt ”rom” på uteplassen.

Skjermet uteplass med takhengt levegg

Med tak­hengt levegg kan du raskt og enkelt ska­pe ute­plas­sen til et lunt og beha­ge­lig sted å være, selv om det kan­skje er litt vind eller skarp sol. Du har et tak over hodet alle­re­de, og med tak­hengt levegg kan du vel­ge om du vil ha det åpent, helt eller del­vis luk­ket. Selv om duken er truk­ket ned, kan du se hva som rører seg der ute, hvis du vel­ger en duk som til­la­ter det. Du vil like­vel ikke ha fullt inn­syn og kan nyte en pri­vat sfæ­re med ven­ner og fami­lie, eller kan­skje ale­ne med en god bok.

Levegg med enkel og praktisk betjening

Har du en bal­kong eller veran­da over ute­plas­sen din, som fun­ge­rer som et tak, kan du fes­te leveg­gen til den. Eller kan­skje du har annen type over­bygg eller nisje? Tak­hengt levegg er uan­sett prak­tisk og enkel å bru­ke, — du bare trek­ker ned duken og fes­ter den. Da låses den og står i spenn. Når den ikke er i bruk, lig­ger duken sam­men­rul­let i en beskyt­ten­de kas­sett som er fastmontert.

Takhengt levegg med eller uten utsikt

Avhen­gig av om du øns­ker å kun­ne se gjen­nom duken eller ikke, kan du vel­ge mel­lom mar­ki­se- eller scre­en­duk. Tak­hengt levegg med scre­en­duk skjer­mer godt men tar like­vel ikke utsik­ten fra deg. I beg­ge vari­an­te­ne har vi et godt utvalg far­ger og mønst­re. Har du mar­ki­ser fra før, kan­skje det er en idé å matche?

Du kan også vel­ge mel­lom manu­ell sveiv eller motor med fjern­kon­troll for enkel betjening.

Takhengt levegg gir deg:

 • Ly for trekk og vind
 • Sol­skjerm­ing
 • Lite inn­syn men like­vel mulig­het til å se ut
 • Enkel og rask betjening
 • Skjerm­ing som tar lite plass når den ikke er i bruk
 • Valg­mu­lig­he­ter (skjerm­ing eller ikke skjerming)
 • Til­pas­set skjerm­ing i for­hold til far­ge og design

Betjening

Manuell veggmontert levegg

Vegg­mon­tert levegg betje­nes manu­elt, ved å dra ut og fes­te den i en fot på gulvet/grunnen – eller i mot­stå­en­de vegg.

Sveiv takhengt levegg

Tak­hengt levegg leve­res med sveiv som standard.

Veggbryter for takhengt levegg

Bry­ter uten led­ning. Betjen leveg­gen moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll takhengt levegg

Betjen leveg­gen moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring for takhengt levegg

Betjen leveg­gen fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Lås

Det fin­nes fle­re låse­me­ka­nis­mer for din tak­heng­te levegg. Den­ne hol­der leveg­gen i ro. Spør din Mar­ki­se­mann om råd!

Styringsvaier

Med sty­rings­vai­er hol­der du din levegg mer sta­bil i vind.

Flex vegghengt levegg

Har du behov for levegg fle­re ste­der, men til ulik tid av døg­net? Da mon­te­res vegg­fes­ter på de uli­ke ste­de­ne – også flyt­ter du leveg­gen dit du har behov for den, til en hver tid.

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re leveg­gen opp og ned etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res leveg­gen ned av seg selv.

Vindvakt

En slik sen­sor kan kjø­re leveg­gen opp og ned etter behov. Det tar vare på pro­duk­tet, ved at den kjø­res opp der­som det blir mye vind.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re din levegg til å jus­te­re seg til spe­si­el­le tids­punkt på døgnet.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Løs lysutfordringen med lameller

Vår­en er her og med det føl­ger mer sol inn vin­du­ene fra tid­li­ge­re på mor­gen til sene­re på kvel­den. Mer lys gir ener­gi, men kan­skje har du også kjent på litt irri­ta­sjon med sol rett i ansik­tet når du ikke egent­lig øns­ker det. En effek­tiv sol­skjerm­ings­løs­ning for pro­ble­met er lamellgardiner.

Se mer »

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.