Service/Reklamasjon/ Delebestilling

Rekla­ma­sjons­fris­ten på feil eller mang­ler på varer levert av oss, er 5 år. Unn­tak til det­te er slite­de­ler spe­si­fi­sert i våre salgs- og leve­rings­be­tin­gel­ser. Det stil­les krav til at rekla­ma­sjo­nen skjer innen rime­lig tid etter at fei­len ble, eller bur­de blitt, oppdaget.

Vår behand­ling av rekla­ma­sjo­ner tar utgangs­punkt i Mar­ki­se­man­nens fast­sat­te reg­ler ved hånd­te­ring av rekla­ma­sjo­ner, For­bru­ker­kjøps­lo­ven, Kjøps­lo­ven og Lov om hånd­verks­tje­nes­ter med mer for forbrukere. 

Skje­ma for ser­vice / rekla­ma­sjon / garan­ti / fakturaspørsmål

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.