Frittstående markise

Med frittstående markise kan du velge hvor i hagen du vil ha solskjerming eller tak over hodet fra år til år.

Beskrivelse

Frittstående markiser gir større frihet

Skap en sval oase i hagen din, eller gi ute­plas­sen et preg av kon­ti­nen­tal utekafé.

Det­te er muli­gens mar­ke­dets mest mobi­le mar­ki­se­løs­ning. For noe av det fine med fritt­stå­en­de mar­ki­ser er at de kan flyt­tes og set­tes opp igjen der du måt­te øns­ke sol­skjerm­ing eller ly for reg­net. Mar­ki­sen kan stå på en åpen ter­ras­se ved huset den ene som­mer­en eller fritt ute i hagen den and­re. På den måten tren­ger du ikke låse deg til kun en ute­plass med tak over hodet. Sta­ti­vet står stø­dig på føt­ter og betong­vek­ter føl­ger med.

Skap oaser i hagen med en frittstående markise — eller flere

Kun­ne du ten­ke deg en sval, pri­vat oase i din egen hage? Det kan du fint leg­ge opp til med en til­pas­set fritt­stå­en­de mar­ki­se. Her kan du ha spise­bor­det ditt, hvor fami­li­en kan nyte avslap­pe­de mål­ti­der med gress mel­lom tær­ne, eller mar­ki­sen kan sør­ge for en lun atmo­sfæ­re over sitte­grup­pen langt utover sene vår‑, som­mer- og høst­kvel­der. Mulig­he­te­ne er man­ge – bruk dem!

Frittstående markiser har flere bruksområder

Nett­opp på grunn av mobi­li­te­ten til fritt­stå­en­de mar­ki­ser kan de bru­kes fle­re ste­der enn i hagen. Som nevnt ser vi dem ofte brukt i res­tau­rant­bran­sjen – og ikke helt uten grunn. Den er meget bru­ker­venn­lig og flek­si­bel, og vil gjø­re stor nyt­te også i and­re sam­men­heng der det er sto­re åpne fla­ter. Fritt­stå­en­de mar­ki­ser kan bru­kes i/på:

  • hagen
  • ter­ras­sen
  • barne­ha­ger og skoler
  • lunsj­plass i bedrifter
  • salgs­bo­der / utestand

Sta­ti­vet kom­mer med søy­ler for kabel­trekk, som gjør at du kan hen­ge opp stem­nings­full belys­ning og mon­te­re varme­kil­de for å utvi­de ”ute­se­son­gen”. Se også våre flot­te fritt­stå­en­de per­go­la­er.

Betjening

Sveiv

Fritt­stå­en­de mar­ki­se leve­res med sveiv som standard.

 

Veggbryter

Vegg­bry­ter uten led­nin­ger. Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen sol­skjerm­in­gen fra din egen mobil­te­le­fon. Hjem­me eller fra kontoret.

Tilbehør

Duk

Som stan­dard føl­ger en meget hold­bar akryl­duk. Fin­nes i man­ge far­ger. Se vårt utvalg.

Frontkappe

En dis­kret duk som mon­te­res i ter­rasse­mar­ki­sens ende­list. Duken svei­ves ned, ver­ti­kalt — og hind­rer inn­syn, lav sol og vind.

Lyslist

Fes­te for vegg eller tak. Lyset kan jus­te­res trinn­løst. Fjern­kon­troll. Leve­res i hvit, sølv eller mørk.

Varmelampe

2000 Watt. Fes­te for vegg eller tak. Var­men kan jus­te­res 0/33/66/100%. Fjern­kon­troll. Leve­res i hvit, sølv eller mørk.

Vindstag

Gjør mar­ki­sen enda mer sta­bil. Hind­rer mar­ki­sen i å vip­pe ved vind.

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re mar­ki­sen ut og inn etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res mar­ki­sen ut av seg selv.

Vindvakt

Gjør mar­ki­sen enda mer sta­bil. Hind­rer mar­ki­sen i å vip­pe ved vind.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re din sol­skjerm­ing til jus­te­re seg til spe­si­el­le tids­punkt i løpet av døgnet.

Aluminiumstak

En sol­sen­sor kan kjø­re mar­ki­sen ut og inn etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res mar­ki­sen ut av seg selv.

Fallvinkel

Taket beskyt­ter duken for vær og vind når mar­ki­sen ikke er i bruk. Det er med på å for­len­ge leve­ti­den på duken.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvnkvaliteten. 

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.