Frittstående markise

Med frittstående markise kan du velge hvor i hagen du vil ha solskjerming eller tak over hodet fra år til år.

Beskrivelse

Frittstående markiser gir større frihet

Skap en sval oase i hagen din, eller gi ute­plas­sen et preg av kon­ti­nen­tal ute­kafé.

Det­te er muli­gens mar­ke­dets mest mobi­le mar­ki­se­løs­ning. For noe av det fine med fritt­stå­en­de mar­ki­ser er at de kan flyt­tes og set­tes opp igjen der du måt­te øns­ke sol­skjerm­ing eller ly for reg­net. Mar­ki­sen kan stå på en åpen ter­ras­se ved huset den ene som­mer­en eller fritt ute i hagen den and­re. På den måten tren­ger du ikke låse deg til kun en ute­plass med tak over hodet. Sta­ti­vet står stø­dig på føt­ter og betong­vek­ter føl­ger med.

Skap oaser i hagen med en frittstående markise — eller flere

Kun­ne du ten­ke deg en sval, pri­vat oase i din egen hage? Det kan du fint leg­ge opp til med en til­pas­set fritt­stå­en­de mar­ki­se. Her kan du ha spise­bor­det ditt, hvor fami­li­en kan nyte avslap­pe­de mål­ti­der med gress mel­lom tær­ne, eller mar­ki­sen kan sør­ge for en lun atmo­sfæ­re over sitte­grup­pen langt utover sene vår‑, som­mer- og høst­kvel­der. Mulig­he­te­ne er man­ge – bruk dem!

Frittstående markiser har flere bruksområder

Nett­opp på grunn av mobi­li­te­ten til fritt­stå­en­de mar­ki­ser kan de bru­kes fle­re ste­der enn i hagen. Som nevnt ser vi dem ofte brukt i res­tau­rant­bran­sjen – og ikke helt uten grunn. Den er meget bru­ker­venn­lig og flek­si­bel, og vil gjø­re stor nyt­te også i and­re sam­men­heng der det er sto­re åpne fla­ter. Fritt­stå­en­de mar­ki­ser kan bru­kes i/på:

  • hagen
  • ter­ras­sen
  • barne­ha­ger og sko­ler
  • lunsj­plass i bedrif­ter
  • salgs­bo­der / ute­stand

Sta­ti­vet kom­mer med søy­ler for kabel­trekk, som gjør at du kan hen­ge opp stem­nings­full belys­ning og mon­te­re varme­kil­de for å utvi­de ”ute­se­son­gen”. Se også våre flot­te fritt­stå­en­de per­go­la­er.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Innvendige persienner

Skap stem­nings­fullt lys eller skjer­me for solen med tid­løse inn­ven­di­ge per­sien­ner i alle rom. Fås i fle­re far­ger og lamell­tyk­kel­ser – til­pas­set inte­ri­ør og bruk.

Se mer »

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.