Plisségardiner dobbel (Duette)

Dobbel plisségardin (Duette) er det optimale valget dersom du ønsker å redusere varmeinnslipp og varmetap gjennom vinduene.

Beskrivelse

Doble plissegardiner reduserer varmetap

En jevn tem­pe­ra­tur i hjem­met ditt sik­rer et godt inne­kli­ma. Dob­le plisse­gar­di­ner kan redu­se­re varme­ta­pet fra vin­du­ene med inn­til 46 %. Sær­lig i et land som Nor­ge, med sto­re tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler, er det en for­del både å hol­de på og beskyt­te seg mot var­men. Med et godt inne­kli­ma unn­går du at varme­kil­der skrus av og på i løpet av døg­net. Med varme­kil­der som arbei­der ujevnt vil det dan­nes fukt, som man enten ikke får luf­tet ut for­di det blir kaldt, eller man må luf­te ut – med stort energi­for­bruk og stør­re kost­na­der som en føl­ge av dette.

Se også pro­dukt­si­den for plis­sé­gar­di­ner for mer infor­ma­sjon om funk­sjo­na­li­tet, far­ger og betje­ning. (Den enes­te for­skjel­len er enkel/dobbel duk)

Derfor isolerer doble plissegardiner

Lufte­ka­na­ler i dob­le plisse­gar­di­ner gjør at var­men hol­der seg inne om vin­te­ren og ute som som­mer­en. Luft­ka­na­le­ne mel­lom plisse­gar­di­ne­nes inner- og ytter­side dan­ner en iso­le­ren­de bar­rie­re som for­hind­rer luft å strøm­me gjen­nom. Der­med redu­se­res trans­por­ten av var­me mel­lom plisse­gar­di­nens inner- og ytter­side. Det betyr at ytter­si­den av plisse­gar­di­ner kan avvise kul­de, mens gar­di­nens inner­side hol­der på var­men. På den­ne måten hol­der var­men seg innen­dørs om vin­te­ren, og om som­mer­en gir dob­le plis­sé­gar­di­ner deg mulig­het til å hol­de det svalt og beha­ge­lig innendørs.

Skjermer for lys og demper lyd

Du vil raskt opp­da­ge at plis­sé­gar­di­ner kre­ver liten plass i vin­dus­kar­me­ne dine, og er lite i vei­en for and­re ting. Har du for eksem­pel plan­ter som kre­ver mye lys, men ikke direk­te sol­lys, kan du enkelt regu­le­re plis­sé­gar­di­ne­ne etter hvor sol­strå­le­ne tref­fer. Dek­ker plis­sé­gar­di­ne­ne hele vin­du­et er de ikke bare lystet­te, men også lyd­dem­pen­de. Har du mye støy uten­fra, kan plis­sé­gar­di­ner være med på å gjø­re atmo­sfæ­ren inne roli­ge­re og behageligere.

Med plisségardiner til vinduene dine får du:

  • God lys- og solskjerming
  • Mulig­het for skjerm­ing OG mye dags­lys inn i rom­met samtidig
  • Per­fekt for flek­si­bel skjerm­ing av innsyn
  • God lyd­dem­ping
  • Mulig­het for skjerm­ing til alle typer vinduer
  • Kan fåes med både tett og trans­pa­rent vev
  • Gir deg fort­satt god plass i vinduskarmene
  • Leve­res med sik­ker og enkel betjening
  • Gir natur­lig og mykt dags­lys inne
  • Opp­trer som et design­ele­ment som står til res­ten av inte­ri­ø­ret ditt

Betjening

Snor

Våre plisse­gar­di­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som standard.

Håndtak

Ingen snor eller kje­de nød­ven­dig. Betjen plisse­gar­di­ner enkelt med et nett håndtak.

Snorløst

Snor­løs betje­ning for plisse­gar­di­ner. Der du kun skyver/trekker i selve underlisten.

Kjedetrekk

En van­lig, enkel og solid måte å betje­ne plisse­gar­di­ner på.

Pumpefunksjon

Betje­nes med en kort snor, man enkelt «pum­per» plisse­gar­di­ner opp eller ned.

Veggbryter

Vegg­bry­ter uten led­nin­ger. Betjen plisse­gar­di­ner moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen plisse­gar­di­ner med fjern­kon­troll fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen plisse­gar­di­ner fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Svevende/Toveis

Plis­sé­gar­di­ner kan inn­stil­les i pre­sis posi­sjon som øns­kes. Den kan trek­kes oven­fra og ned, samt neden­fra og opp.

Betjeningsstang

Har du et høyt vin­du, og du øns­ker betje­ning med hånd­tak, kan du benyt­te den­ne flek­sib­le betje­nings­stan­gen for plisségardiner.

Sideskinner

Plis­sé­gar­di­ner med side­skin­ner gjør at du opti­ma­li­se­rer rom­met for mørklegging.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re dine plis­sé­gar­di­ner til å jus­te­re seg til spe­si­el­le tilds­punkt på døgnet.

Temperatursensor

En sen­sor som kjø­rer plis­sé­gar­di­ner opp og ned etter behov. Blir det for varmt – kjø­res gar­di­nen ned av seg selv.

Rengjøring

Ved jevn­lig ren­gjø­ring med fjær­kost eller støv­su­ger på lav effekt, hol­der du dine plis­sé­gar­di­ner enkelt ved like. Flek­ker bør fjer­nes så raskt som mulig med en myk svamp, lun­kent vann og et ikke-syn­te­tisk vaske­mid­del. Slik får du dine plis­sé­gar­di­ner til å leve lenge.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvnkvaliteten. 

Se mer »

Velg utvendig persienne etter din bolig

Utven­di­ge per­sien­ner fin­nes i man­ge uli­ke utfø­rel­ser, og det kan være vans­ke­lig å vel­ge. I den­ne artik­ke­len får du noen tips til hvor­dan du kan få en per­sien­ne som pas­ser per­fekt til din bolig.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.