Plisségardiner dobbel (Duette)

Dobbel plisségardin (Duette) er det optimale valget dersom du ønsker å redusere varmeinnslipp og varmetap gjennom vinduene.

Beskrivelse

Doble plissegardiner reduserer varmetap

En jevn tem­pe­ra­tur i hjem­met ditt sik­rer et godt inne­kli­ma. Dob­le plisse­gar­di­ner kan redu­se­re varme­ta­pet fra vin­du­ene med inn­til 46 %. Sær­lig i et land som Nor­ge, med sto­re tem­pe­ra­tur­for­skjel­ler, er det en for­del både å hol­de på og beskyt­te seg mot var­men. Med et godt inne­kli­ma unn­går du at varme­kil­der skrus av og på i løpet av døg­net. Med varme­kil­der som arbei­der ujevnt vil det dan­nes fukt, som man enten ikke får luf­tet ut for­di det blir kaldt, eller man må luf­te ut – med stort energi­for­bruk og stør­re kost­na­der som en føl­ge av det­te.

Se også pro­dukt­si­den for plis­sé­gar­di­ner for mer infor­ma­sjon om funk­sjo­na­li­tet, far­ger og betje­ning. (Den enes­te for­skjel­len er enkel/dobbel duk)

Derfor isolerer doble plissegardiner

Lufte­ka­na­ler i dob­le plisse­gar­di­ner gjør at var­men hol­der seg inne om vin­te­ren og ute som som­mer­en. Luft­ka­na­le­ne mel­lom plisse­gar­di­ne­nes inner- og ytter­side dan­ner en iso­le­ren­de bar­rie­re som for­hind­rer luft å strøm­me gjen­nom. Der­med redu­se­res trans­por­ten av var­me mel­lom plisse­gar­di­nens inner- og ytter­side. Det betyr at ytter­si­den av plisse­gar­di­ner kan avvise kul­de, mens gar­di­nens inner­side hol­der på var­men. På den­ne måten hol­der var­men seg innen­dørs om vin­te­ren, og om som­mer­en gir dob­le plis­sé­gar­di­ner deg mulig­het til å hol­de det svalt og beha­ge­lig innen­dørs.

Skjermer for lys og demper lyd

Du vil raskt opp­da­ge at plis­sé­gar­di­ner kre­ver liten plass i vin­dus­kar­me­ne dine, og er lite i vei­en for and­re ting. Har du for eksem­pel plan­ter som kre­ver mye lys, men ikke direk­te sol­lys, kan du enkelt regu­le­re plis­sé­gar­di­ne­ne etter hvor sol­strå­le­ne tref­fer. Dek­ker plis­sé­gar­di­ne­ne hele vin­du­et er de ikke bare lystet­te, men også lyd­dem­pen­de. Har du mye støy uten­fra, kan plis­sé­gar­di­ner være med på å gjø­re atmo­sfæ­ren inne roli­ge­re og beha­ge­li­ge­re.

Med plisségardiner til vinduene dine får du:

  • God lys- og sol­skjerm­ing
  • Mulig­het for skjerm­ing OG mye dags­lys inn i rom­met sam­ti­dig
  • Per­fekt for flek­si­bel skjerm­ing av inn­syn
  • God lyd­dem­ping
  • Mulig­het for skjerm­ing til alle typer vin­du­er
  • Kan fåes med både tett og trans­pa­rent vev
  • Gir deg fort­satt god plass i vin­dus­kar­me­ne
  • Leve­res med sik­ker og enkel betje­ning
  • Gir natur­lig og mykt dags­lys inne
  • Opp­trer som et design­ele­ment som står til res­ten av inte­ri­ø­ret ditt

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing

Se mer »

Myggnetting

Pla­ges du av mygg og and­re insek­ter inne i boli­gen din gjen­nom hele som­mer­halv­året?

Se mer »

Vindusmarkise

Vin­du­s­mar­ki­ser gir skjerm­ing for både sol­lys og inn­syn. I til­legg gir det fasa­den et helt eget preg, alt etter hvil­ken type mar­ki­se du vel­ger.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.