Innvendige persienner

Skap stemningsfullt lys eller skjerme for solen med tidløse innvendige persienner i alle rom. Fås i flere farger og lamelltykkelser – tilpasset interiør og bruk.

Beskrivelse

Styr lyset slik du vil

I til­legg til effek­tiv sol­skjerm­ing, bidrar inn­ven­di­ge per­sien­ner med å ska­pe den stem­nin­gen du vil ha i rommet.

Grad av lys kan raskt end­re atmo­sfæ­ren, og du kan selv vel­ge hvor dem­pet eller belyst det skal være. Hva med uli­ke per­sien­ner til uli­ke rom? Inn­ven­di­ge per­sien­ner skå­ner i til­legg inven­ta­ret for blek­ing og er med på å ska­pe et sub­tilt og eks­klu­sivt hel­hets­inn­trykk interiørmessig.

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Reguler det naturlige lyset med innvendige persienner

Bruk lyset som stem­nings­ska­per. Med de ret­te inn­ven­di­ge per­sien­ne­ne kan du regu­le­re lamel­le­ne etter hvor mye lys du vil ha inn, eller skjer­me totalt. På den måten kan du sty­re stem­nin­gen med lyset. I et rom vil du ha det dun­kelt, i et annet er det prak­tisk å la natur­lig dags­lys slip­pe inn, mens du i en annen anled­ning vil ha det så mørkt som mulig. Uan­sett hvor mye eller lite lys du vil ha i rom­met, gjør inn­ven­di­ge per­sien­ner det mulig å kun­ne se ut, når du måt­te øns­ke det.

Persienner i klassisk design – gir rommet et delikat preg

Øns­ker du dis­kret sol­skjerm­ing, som sam­ti­dig til­fø­rer inte­ri­ø­ret det lil­le eks­tra? Eller skjerm­ing for inn­syn gjen­nom vin­du­er uten at det stje­ler opp­merk­som­he­ten fra hel­hets­inn­tryk­ket i rom­met? Da vil vi anbe­fa­le å vel­ge inn­ven­di­ge per­sien­ner.  Per­sien­ne­ne er klas­sis­ke og tid­løse i stil og mulig­he­te­ne er man­ge i for­hold til fargevalg.

Hel eller delvis solskjerming med innvendige persienner

Lek med sol­ly­set! Velg selv hvor mye lys du vil slip­pe inn ved å jus­te­re på per­sien­ne­nes lamel­ler. Inn­ven­di­ge per­sien­ner gir ikke bare et beha­ge­lig i lys inne, de er også enk­le i bruk. De gir rom­met karak­ter og sær­preg og er effek­ti­ve. Inn­ven­di­ge per­sien­ner kom­mer i for­skjel­li­ge tyk­kel­ser på lamel­le­ne og i fle­re far­ger – også hel­far­ge­de hvor både topp- og bunn­list, sno­rer og bånd er til­pas­ser lamel­le­ne. Per­sien­ne­ne kan mon­te­res i de fles­te vin­du­er og dører – i alle typer rom. Velg gjer­ne uli­ke typer til uli­ke rom, avhen­gig av hvor mye skjerm­ing du øns­ker i de enkel­te rom­me­ne. På at bad eller sove­rom øns­ker du kan­skje mer skjerm­ing for inn­syn, enn i et kjøk­ken eller stue?

Vi til­pas­ser alu­mi­ni­um- og tre­per­sien­ner etter mål, til alle typer vinduer.

Med innvendige persienner får du:

  • effek­tiv skjerm­ing for sol og innsyn
  • flek­si­bi­li­tet i lysinnslipp
  • tid­løst design til­pas­set interiøret
  • enkel inn­ven­dig betje­ning, manu­elt eller motorisert
  • stort utvalg farger
  • alu­mi­ni­um og tre
  • uli­ke lamellbredder
  • prik­ken over i‑en

For and­re gode og deko­ra­ti­ve alter­na­ti­ver til inn­ven­di­ge skjerm­ing, se klas­sis­ke rulle­gar­di­ner og lamell­gar­di­ner.

Betjening

Snor

Alle våre per­sien­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som standard.

Håndtak

Ingen snor eller kje­de nød­ven­dig. Betjen per­sien­nen enkelt med et nett håndtak.

 

Veggbryter

Bry­ter uten led­ning. Betjen per­sien­ne­ne moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen per­sien­ne­ne moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring for rullegardiner

Betjen per­sien­ne­ne fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kontoret.

Tilbehør

Svevende/toveis

Per­sien­nen kan inn­stil­les i pre­sis posi­sjon som øns­kes. Den kan trek­kes oven­fra og ned, samt neden­fra og opp.

Lamellbredde

Per­sien­ne­ne leve­res med lamell­bred­de på 25 eller 35 mm. Jo bre­de­re lamel­ler — jo mer lysinn­slipp og utsikt. Spør din Mar­ki­se­mann om råd!

Temperatursensor

En sen­sor som kjø­rer per­sien­nen opp og ned etter behov. Blir det for varmt – kjø­res per­sien­nen ned av seg selv.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re din per­sien­ne­ne til å jus­te­re seg til spe­si­el­le tids­punkt på døgnet.

Rammefarge

Kas­sett og detal­jer på per­sien­nen, leve­res i 3 uli­ke far­ger: mørk, hvit og sølv.

 

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Løs lysutfordringen med lameller

Vår­en er her og med det føl­ger mer sol inn vin­du­ene fra tid­li­ge­re på mor­gen til sene­re på kvel­den. Mer lys gir ener­gi, men kan­skje har du også kjent på litt irri­ta­sjon med sol rett i ansik­tet når du ikke egent­lig øns­ker det. En effek­tiv sol­skjerm­ings­løs­ning for pro­ble­met er lamellgardiner.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.