Innvendige persienner

Skap stemningsfullt lys eller skjerme for solen med tidløse innvendige persienner i alle rom. Fås i flere farger og lamelltykkelser – tilpasset interiør og bruk.

Beskrivelse

Styr lyset slik du vil

I til­legg til effek­tiv sol­skjerm­ing, bidrar inn­ven­di­ge per­sien­ner med å ska­pe den stem­nin­gen du vil ha i rom­met.

Grad av lys kan raskt end­re atmo­sfæ­ren, og du kan selv vel­ge hvor dem­pet eller belyst det skal være. Hva med uli­ke per­sien­ner til uli­ke rom? Inn­ven­di­ge per­sien­ner skå­ner i til­legg inven­ta­ret for blek­ing og er med på å ska­pe et sub­tilt og eks­klu­sivt hel­hets­inn­trykk inte­ri­ør­mes­sig.

I vårt design­verk­tøy kan du enkelt sam­men­lig­ne uli­ke typer sol­skjerm­ing, far­ger, rom og mer!

Reguler det naturlige lyset med innvendige persienner

Bruk lyset som stem­nings­ska­per. Med de ret­te inn­ven­di­ge per­sien­ne­ne kan du regu­le­re lamel­le­ne etter hvor mye lys du vil ha inn, eller skjer­me totalt. På den måten kan du sty­re stem­nin­gen med lyset. I et rom vil du ha det dun­kelt, i et annet er det prak­tisk å la natur­lig dags­lys slip­pe inn, mens du i en annen anled­ning vil ha det så mørkt som mulig. Uan­sett hvor mye eller lite lys du vil ha i rom­met, gjør inn­ven­di­ge per­sien­ner det mulig å kun­ne se ut, når du måt­te øns­ke det.

Persienner i klassisk design – gir rommet et delikat preg

Øns­ker du dis­kret sol­skjerm­ing, som sam­ti­dig til­fø­rer inte­ri­ø­ret det lil­le eks­tra? Eller skjerm­ing for inn­syn gjen­nom vin­du­er uten at det stje­ler opp­merk­som­he­ten fra hel­hets­inn­tryk­ket i rom­met? Da vil vi anbe­fa­le å vel­ge inn­ven­di­ge per­sien­ner.  Per­sien­ne­ne er klas­sis­ke og tid­løse i stil og mulig­he­te­ne er man­ge i for­hold til farge­valg.

Hel eller delvis solskjerming med innvendige persienner

Lek med sol­ly­set! Velg selv hvor mye lys du vil slip­pe inn ved å jus­te­re på per­sien­ne­nes lamel­ler. Inn­ven­di­ge per­sien­ner gir ikke bare et beha­ge­lig i lys inne, de er også enk­le i bruk. De gir rom­met karak­ter og sær­preg og er effek­ti­ve. Inn­ven­di­ge per­sien­ner kom­mer i for­skjel­li­ge tyk­kel­ser på lamel­le­ne og i fle­re far­ger – også hel­far­ge­de hvor både topp- og bunn­list, sno­rer og bånd er til­pas­ser lamel­le­ne. Per­sien­ne­ne kan mon­te­res i de fles­te vin­du­er og dører – i alle typer rom. Velg gjer­ne uli­ke typer til uli­ke rom, avhen­gig av hvor mye skjerm­ing du øns­ker i de enkel­te rom­me­ne. På at bad eller sove­rom øns­ker du kan­skje mer skjerm­ing for inn­syn, enn i et kjøk­ken eller stue?

Vi til­pas­ser alu­mi­ni­um- og tre­per­sien­ner etter mål, til alle typer vin­du­er.

Med innvendige persienner får du:

  • effek­tiv skjerm­ing for sol og inn­syn
  • flek­si­bi­li­tet i lysinn­slipp
  • tid­løst design til­pas­set inte­ri­ø­ret
  • enkel inn­ven­dig betje­ning, manu­elt eller moto­ri­sert
  • stort utvalg far­ger
  • alu­mi­ni­um og tre
  • uli­ke lamell­bred­der
  • prik­ken over i‑en

For and­re gode og deko­ra­ti­ve alter­na­ti­ver til inn­ven­di­ge skjerm­ing, se klas­sis­ke rulle­gar­di­ner og lamell­gar­di­ner.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.