Kolleksjon markiseduker

Vår markisedukkolleksjon består av over 220 duker! Her skulle det være noe for enhver smak.

Beskrivelse

Kvalitetsduker i akryl

Alle våre duker består av mini­mum 290 g/m² (290−370) 100% gjen­nom­far­get akryl. UV-beskyt­tel­sen avhen­ger av far­ge. Jo mør­ke­re far­ge, desto høy­ere er UV-beskyttelsen.

Er du på jakt etter en tekstil du ikke fin­ner her, hjel­per vi deg gjer­ne med å fin­ne den. Vi gjør opp­merk­som på at farge­gjen­gi­vel­sen vil avvi­ke noe fra virkeligheten.

Alle våre kon­su­len­ter har god kjenn­skap til våre markiseduker.

Selvrensende duker

Mot en liten eks­tra­kost­nad kan du få selv­ren­sen­de duk på mar­ki­sen din. Selv­ren­sen­de duker er svært smuss- og vann­av­vi­sen­de og gir opp­til 50 % bed­re smuss­av­vis­ning enn en van­lig høy­kva­li­tets akryl-duk.

Selv­ren­sen­de duker gir også bed­re farge­be­stan­dig­het og bety­de­lig mind­re vann­gjen­nom­treng­ning. I til­legg til det­te sør­ger duken for at mar­ki­sen din behol­der fason­gen og et stramt utse­en­de lenger.

Duken har inn­til 40% bed­re riv­styr­ke, og er tet­te­re enn en van­lig duk. Det blir ingen «stjerne­him­mel» med ørsmå hull slik det gjør på spun­net akrylduk.

Allværsduker

Våre all­værs­du­ker er spe­si­elt godt egnet for nærings­dri­ven­de, på områ­der som f.eks. ute­res­tau­ran­ter, uten­dørs boder og salgs­om­rå­der, samt til­sva­ren­de. All­værs­du­ker er eks­tra tyk­ke og har i til­legg bed­re farge­be­stan­dig­het – gjen­nom et belegg som gjør at de er eks­tremt hold­ba­re mot UV-bestrå­ling. Det­te beleg­get sør­ger også for at våre all­værs­du­ker tåler en vann­søy­le på hele 800 mm.

Kol­lek­sjon for allværsduker
Du kan vel­ge mel­lom 12 uli­ke far­ger og mønst­re på våre allværsduker.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Gardinen som isolerer på kalde vinterdager

De fles­te ten­ker på inn­ven­dig sol­skjerm­ing og dekor når de hører ordet «inte­ri­ør­gar­di­ner». Men viss­te du at en av Mar­ki­se­man­nens best­sel­ge­re også bidrar til å iso­le­re kal­de vin­du­er når kul­da tren­ger seg på?

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.