Screens

Ønsker du effektiv og enkel solskjerming som i tillegg er energiøkonomisk? Da kan screens være en god løsning for deg.

Beskrivelse

Tidløse screens på full fart inn i det norske markedet

Scre­ens er en type utven­dig sol­skjerm­ing som kan sam­men­lik­nes med en kraf­tig, utven­dig rulle­gar­din inne­bygd i en alu­mi­ni­ums-kas­sett. Scre­ens kom­mer i et stort utvalg av far­ger og teksti­ler med ulik tett­hets­grad, og er et godt alter­na­tiv til utven­di­ge per­sien­ner og mar­ki­ser.

Scre­ens har len­ge vært en popu­lær løs­ning for lys- og sol­skjerm­ing sør i Euro­pa. Med for­bed­re­de pro­duk­ter – for litt tøf­fe­re vær­for­hold som her i Nor­den – er det nå fle­re og fle­re som gjer­ne vil ha til­pas­set og mon­tert scre­ens på hus­e­ne og for­ret­nings­fa­sa­de­ne sine.
Pro­duk­tet er desig­net på en måte som gir byg­nin­gen et eks­klu­sivt preg – det ser stil­mes­sig rent og fint ut og kan til­pas­ses fasa­den med stort farge­ut­valg.

Screens gjør seg godt på fasaden
Scre­ens gjør seg godt på fasa­den

Behagelig inneklima hele året med screens

En av for­de­le­ne med sol­skjerm­ing ved hjelp av scre­ens er at du fort­satt kan se ut. Scre­ens, som er en type utven­dig rulle­gar­din inne­bygd i en alu­mi­ni­ums-kas­sett, slip­per et beha­ge­lig lys inn i rom­met og skjer­mer mot inn­syn. I til­legg er scre­ens med på å hol­de var­men ute om som­mer­en og inne om vin­te­ren. Der­for anses scre­ens som en mer energi­øko­no­misk løs­ning.

Ikke bare estetikk og økonomi

Scre­ens kan sam­men­lik­nes med en rulle­gar­din, men mon­te­res utven­dig – og kan også skju­les bak fasade­kled­ning. Scre­ens er enk­le å ren­gjø­re med kun vann, sam­men med en myk klut eller svamp. Det­te er en moder­ne sol­skjerm­ing som nes­ten ikke synes, men like­vel bidrar til et moder­ne utse­en­de på fasa­den din og er ide­el­le for fasa­der med fle­re og sto­re glass­fla­ter.

Flott utsikt gjen­nom scre­en­en uten at det går ut over sol­skjerm­ings­egen­ska­pe­ne.

Fremtidsrettet og tidløs solskjerming

  • gir bed­re inne­kli­ma og tem­pe­ra­tur, både som­mer og vin­ter
  • gir effek­tiv sol­skjerm­ing
  • gir skjerm­ing mot inn­syn
  • gir deg fort­satt mulig­het til å se ut
  • mon­te­res utven­dig
  • sør­ger for enkel ren­gjø­ring
  • leve­res i stort utvalg av far­ger og tett­hets­grad

And­re gode utven­di­ge alter­na­ti­ver er selv­sagt per­sien­ner. Øns­ker du mer utsmyk­ning av fasa­den i til­legg til skjerm­ing for sol og inn­syn, vil vi anbe­fa­le vin­du­s­mar­ki­ser.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og enk­le løs­nin­ger som kan mørk­leg­ge rom­met totalt.

Se mer »

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvel­den.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.