Myggnetting

Plages du av mygg og andre insekter inne i boligen din gjennom hele sommerhalvåret?

Beskrivelse

Nyt livet på sommeren med fastmontert myggnetting

Våk­ner du om nat­ten av sum­ming rundt øre­ne eller dusin­vis av stikk på krop­pen om mor­ge­nen? Med fast­mon­tert mygg­net­ting tren­ger du ikke pla­ges leng­re. Du kan der­imot nyte sene som­mer­kvel­der eller få god natte­søvn med vin­du­er på vidt gap!

Den­ne insekts­gar­di­nen gjør det mulig både å være fri for insek­ter inne og få luf­tet skik­ke­lig gjen­nom hele som­mer­en, både dag og natt. Mygg­net­tin­gen hol­der mygg og and­re insek­ter effek­tivt ute, er enkel i bruk og hol­der adskil­lig leng­re enn løst mon­ter­te mygg­net­tin­ger med borre­lås eller annet enkelt fes­te. Med mygg­net­ting fast­mon­tert på både vin­du­er og dører, kan du i det mins­te nyte som­mer­en innen­dørs når insek­te­ne blir for nær­gå­en­de og plag­som­me ute.

Effektiv myggnetting som varer år etter år

Mygg­net­tin­gen er utstyrt med fjæ­ring som gjør at den er i kon­stant spenn mel­lom side­skin­ne­ne og topp­skin­nen som er fast­mon­tert i vin­dus- eller dør­kar­men. Da lar det seg vans­ke­lig gjø­re for myg­gen å fin­ne åpne par­ti­er i fes­te­ne hvor de kan kom­me seg inn. Nederst på mygg­net­tin­gen er det fes­tet en kant med tet­te børs­ter som leg­ger seg mot karmen/listen når mygg­net­tin­gen er truk­ket ned. På den måten unn­går du inn­slipp av mygg også her, i til­legg til at du unn­går snuble­fel­le på dør­lis­ten. Mygg­net­tin­gen åpnes enkelt ved et lett trykk på hånd­ta­ket nederst.

I og med at mygg­net­tin­gen er i spenn, unn­gås utglid­ning fra side­skin­ne­ne, og mygg­net­tin­gen hol­der i år etter år. Net­tin­gen kan enkelt stram­mes eller slak­kes, alt etter hvil­ken has­tig­het du øns­ker for åpning og lukking.

Mygg­net­tin­gen til­pas­ses etter mål på kar­men, og til fle­re typer vin­du­er og dører. Løs­nin­gen frem­står som moder­ne, ele­gant og diskret.

Disse fordelene får du med våre myggnettingløsninger:

  • hind­rer mygg og and­re insek­ter i å kom­me inn
  • mulig å åpne og luk­ke vin­du­er og dører / lufte
  • god natte­søvn uten myggstikk
  • fast­mon­tert og varig løsning
  • til­pas­ses både vin­du­er og dører
  • leve­res i hvit og sølv
  • slip­per å bru­ke mygg­spay eller mygg­spi­ral som gir dår­lig inneluft

Betjening

Alle våre mygg­net­tin­ger betje­nes med solid snor­be­tje­ning som standard.

Tilbehør

Ram­me­ne på våre mygg­net­tin­ger leve­res i to far­ger; sølv og hvit.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.