Automatikk

Stadig større andel av våre kunder ønsker automatisert styring av våre produkter, f.eks. fra godstolen eller via engangs-programmering av helautomatiske styringssystemer, og vi ligger derfor i forkant også på dette området.

Beskrivelse

Automatikk til motorer for utvendig solskjerming:

Våre moto­rer for inn­ven­dig- og uten­dig sol­skjerm­ing, samt gara­sje­por­ter, kan vel­ges ut ifra øns­ke om betje­ning direk­te manu­elt, f.eks. via bry­ter, fjern­kon­troll, eller mer avan­sert via app for mobil, nett­brett og PC. Mulig­he­ten for auto­ma­tikk som f.eks. auto­ma­tisk inn-/ut­kjø­ring i for­hold til egen­de­fi­ner­te sol‑, vind- eller regn-ver­di­er, har også ulik «auto­ma­ti­se­rings-grad og grad av avan­sert het. Neden­for kan du kort lese om noen av de uli­ke alter­na­ti­ve­ne.  Øverst de enk­les­te betje­nings­må­te­ne først og de mer avan­ser­te til slutt.

Automatikk til bryterstyrte motorer:

Moto­rer som  betje­nes med bry­ter, kan også kob­les til auto­ma­tikk som kjø­rer sol­skjerm­in­gen ut eller inn i for­hold til defi­ner­te sol‑, vind- eller regn-ver­di­er. Det kan også vel­ges auto­ma­tikk som gjør at utkjø­rin­gen stop­per f.eks. hvis en stol står under screenen.

Automatikk til fjernkontrollstyrte motorer:

Moto­rer som  betje­nes med fjern­kon­troll deles i to hoved­grup­per, RTS enveis kom­mu­ni­ka­sjon og IO toveis kom­mu­ni­ka­sjon som nå har blitt leden­de.  Til dis­se kan også auto­ma­tikk som over benyt­tes.  Til Som­fy RTS moto­rer kan det også kob­les Som­fy Taho­ma smart­hus-sty­rings­sys­tem med mulig­het for avan­sert pro­gram­me­ring som f.eks. at et eller fle­re av pro­duk­te­ne går opp eller ned i for­hold til solas bane under året.  Med Taho­ma kan du f.eks. også kjø­re opp scre­en fra hvor i verden

Automatikk til IO motorer

Med Som­fy IO moto­rer kan du i til­legg til oven­stå­en­de auto­ma­tikk også vel­ge den nyut­vik­le­de, rime­li­ge og smar­te Som­fy Con­nexoon, som kan sty­res enkelt via mobil-app. Con­nexoon har de fles­te av mulig­he­te­ne som Taho­ma og er avan­sert nok for de aller fleste.

Automatikk til motorer for innvendig solskjerming:

Ende­lig har det kom­met svært pris­guns­ti­ge og stille­gå­en­de moto­rer for inn­ven­dig solskjerming/interiørgardiner.  Det­te vil sann­syn­lig­vis med­føre at om få år vil nes­ten alle vel­ge moto­ri­sert betje­ning på inn­ven­dig sol­skjerm­ing, slik til­fel­let er i dag for utven­dig. Om øns­ke­lig kan de kob­les mot Taho­ma og sty­res etter sce­na­rio­ene lagt inn der. Kom­bi­nert med skred­der­syd­de inte­ri­ør­gar­di­ner i høy kva­li­tet, er det­te en uslåe­lig kombinasjon.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.