Tjenester

Mar­ki­se­man­nen er en total­le­ve­ran­dør. I til­legg til sol­skjerm­ings­pro­duk­ter – mar­ki­ser, scre­ens, per­sien­ner og inte­ri­ør­pro­duk­ter – til­byr vi alle tje­nes­ter og ytel­ser du har behov for i den­ne sam­men­hen­gen. Vi gir deg rett og slett en enkel, trygg og kom­for­ta­bel opplevelse.

Gratis befaring

Alle har forskjellige behov og ønsker når det gjelder solskjerming.

Mar­ki­se­man­nen hjel­per deg å se mulig­he­te­ne dine – hjem­me hos deg selv. 
Vi kom­mer på gra­tis og ufor­plik­ten­de befa­ring, tar nøy­ak­ti­ge mål og gir deg over­sikt over muli­ge løs­nin­ger, pro­duk­ter, mate­rial­valg og kost­na­der. Så kan du selv vur­de­re alter­na­ti­ve­ne – i ro og mak – før du tar en beslutning.

Montering

Våre mon­tø­rer har lang erfa­ring, og sør­ger for kor­rekt og for­skrifts­mes­sig mon­te­ring av våre pro­duk­ter. Det­te sik­rer deg et pro­dukt med lang leve­tid – og med full garanti.

Produksjon

I Molde har Markisemannen egen fabrikk der vi hvert år produserer mer enn 20 000 markiser og screens.

Og de fles­te av pro­duk­te­ne er basert på egne paten­ter – til­pas­set nor­dis­ke krav til kva­li­tet. Vi pro­du­se­rer og leve­rer sol­skjerm­ings­pro­duk­ter til alle typer boli­ger, boretts­lag, nærings­bygg og offent­li­ge bygninger.

En for­ut­set­ning for å kun­ne være leve­ran­dør med norsk­pro­du­ser­te varer i et tøft nor­disk kli­ma, er at det pro­du­se­res kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Markisemannen/Lunex har mål­til­pas­set og pro­du­sert mar­ki­ser og sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i snart 60 år. Vi har også etab­lert eget dat­ter­sel­skap i Sve­ri­ge og Fin­land, og har agen­ter i Dan­mark og Est­land. Eks­port av pro­duk­ter til­sva­rer et stør­re volum enn det vi sel­ger i Nor­ge, og totalt kan vi vise til mer enn 400 000 for­nøy­de kun­der i Norden.

Finansiering

Ikke utsett gleden – utsett betalingen!

4 måne­ders beta­lings­ut­set­tel­se fra leve­ring: kr. 275,-
Spør vår kon­su­lent.

Handle­kon­to fra San­tan­der Con­su­mer Bank for­ut­set­ter inn­gå­el­se av kreditt­av­ta­le med kreditt­kort etter kreditt­vur­de­ring. Der­som belø­pet ikke beta­les etter endt beta­lings­ut­set­tel­se, går man over til del­be­ta­ling med føl­gen­de pris­ek­sem­pel: Eff. ren­te 30,4 %, kr 20.000,- o/12 mnd, kost­nad kr 3.022,- totalt kr 23.022,-

Service

Markisemannen utfører alle typer servicearbeid på alle solskjermings- og interiørprodukter vi har levert.

Vi ved­li­ke­hol­der og skif­ter slit­te deler, sno­rer, mar­ki­se­du­ker, m.m. – samt at vi kan opp­gra­de­re pro­duk­ter du tid­li­ge­re har kjøpt av oss. Vi kan også utfø­re duk­skift på and­re typer mar­ki­ser. Våre ser­vice­folk har lang erfa­ring og sik­rer lang leve­tid på pro­duk­tet ditt.

For spørs­mål om ser­vice, kon­takt oss på Tlf: 63 98 17 [email protected] eller send inn skje­ma: 
Skje­ma for ser­vice og reklamasjon

Invitasjon til styremedlemmer i boligselskap

Besøk et av våre showrooms!

Mar­ki­se­man­nen invi­te­rer styre­med­lem­mer i boretts­lag og sam­ei­er til å besø­ke et av våre man­ge show­rooms. Vi sør­ger for at sty­ret i et bolig­sel­skap kan sik­re at fel­les inves­te­rin­ger og inn­kjøp er for­svar­lig gjen­nom­ført – med trygg­he­ten om at ser­vice og alle garan­ti­er blir iva­re­tatt. Vi har også egne leas­ing­av­ta­ler for boretts­lag og sameier.

Kon­takt oss, så avta­ler vi en dag eller kveld hos Mar­ki­se­man­nen som gir sty­ret tips, råd og inspi­ra­sjon – og ikke minst en demon­stra­sjon og over­sikt over hva som kan leve­res av mar­ki­se- og sol­skjerm­ings­løs­nin­ger, samt gara­sje­port­ut­valg – for boretts­lag og sameier!

Kon­takt­in­for­ma­sjon og over­sikt over våre show­rooms fin­ner du her.

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.