Aktuelt

Statistikken er klar – varmen kommer

Når det snør på Østlandet i mai og enkelte steder har 50-100 cm snø, er ikke overopphetede stuevinduer vår største bekymring. Men statistikken er klar; somrene blir stadig varmere.

Statistikken er klar – varmen kommer

Når det snør på Øst­lan­det i mai og enkel­te ste­der har 50–100 cm snø, er ikke over­opp­he­te­de stue­vin­du­er vår størs­te bekym­ring. Men sta­ti­stik­ken er klar; som­re­ne blir sta­dig varmere.

Les mer »

Løs lysutfordringen med lameller

Vår­en er her og med det føl­ger mer sol inn vin­du­ene fra tid­li­ge­re på mor­gen til sene­re på kvel­den. Mer lys gir ener­gi, men kan­skje har du også kjent på litt irri­ta­sjon med sol rett i ansik­tet når du ikke egent­lig øns­ker det. En effek­tiv sol­skjerm­ings­løs­ning for pro­ble­met er lamellgardiner.

Les mer »

«Ny» og sikker garasje med Mora

Med en Mora gara­sje­port gir du ikke bare gara­sjen en ansikts­løft­ning, du sik­rer også ver­di­ene du lag­rer der. Ved inn­brudd vil en låst gara­sje­port fak­tisk være betin­gel­sen for at for­sik­rin­gen dek­ker tapet ditt. 

Les mer »

Bygg en utestue med pergola!

Man­ge går nok rundt med en liten drøm i magen om en ute­stue. En liten oase hvor man kan kob­le av i lune og kose­li­ge omgi­vel­ser – innen­dørs, med en følel­se av å være ute i hagen og i det fri. I den­ne artik­ke­len går vi gjen­nom noen tips for hvor­dan du ved hjelp av en per­go­la kan byg­ge en kose­lig ute­stue for hele familien.

Les mer »

Velg utvendig persienne etter din bolig

Utven­di­ge per­sien­ner fin­nes i man­ge uli­ke utfø­rel­ser, og det kan være vans­ke­lig å vel­ge. I den­ne artik­ke­len får du noen tips til hvor­dan du kan få en per­sien­ne som pas­ser per­fekt til din bolig.

Les mer »

Varmt velkommen 2021!

Vi har lagt et rart år bak oss og vi øns­ker mer enn noen gang å star­te med blan­ke ark inn i et nytt år. Mye føles uvisst og ver­den utrygg, men en ting er sik­kert og det er at vi er mye mer hjem­me enn før og der­for tren­ger vi et lunt hjem som gir oss mulig­het til ro, men og ny energi. 

Les mer »

Gardinen som isolerer på kalde vinterdager

De fles­te ten­ker på inn­ven­dig sol­skjerm­ing og dekor når de hører ordet «inte­ri­ør­gar­di­ner». Men viss­te du at en av Mar­ki­se­man­nens best­sel­ge­re også bidrar til å iso­le­re kal­de vin­du­er når kul­da tren­ger seg på?

Les mer »

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om nors­ke hus­ei­ere inves­te­rer mest i mar­ki­ser og scre­ens, tar enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner inn­på år for år. – Fel­les for alle dis­se pro­duk­te­ne er at de dek­ker fle­re funk­sjo­ner som kun­de­ne øns­ker, for­kla­rer Egil Aamodt i Markisemannen.

Les mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.