Velg utvendig persienne etter din bolig

Utven­di­ge per­sien­ner fin­nes i man­ge uli­ke utfø­rel­ser, og det kan være vans­ke­lig å vel­ge. I den­ne artik­ke­len får du noen tips til hvor­dan du kan få en per­sien­ne som pas­ser per­fekt til din bolig.

Les mer »

Varmt velkommen 2021!

Vi har lagt et rart år bak oss og vi øns­ker mer enn noen gang å star­te med blan­ke ark inn i et nytt år. Mye føles uvisst og ver­den utrygg, men en ting er sik­kert og det er at vi er mye mer hjem­me enn før og der­for tren­ger vi et lunt hjem som gir oss mulig­het til ro, men og ny energi. 

Les mer »

Gardinen som isolerer på kalde vinterdager

De fles­te ten­ker på inn­ven­dig sol­skjerm­ing og dekor når de hører ordet «inte­ri­ør­gar­di­ner». Men viss­te du at en av Mar­ki­se­man­nens best­sel­ge­re også bidrar til å iso­le­re kal­de vin­du­er når kul­da tren­ger seg på?

Les mer »

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om nors­ke hus­ei­ere inves­te­rer mest i mar­ki­ser og scre­ens, tar enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner inn­på år for år. – Fel­les for alle dis­se pro­duk­te­ne er at de dek­ker fle­re funk­sjo­ner som kun­de­ne øns­ker, for­kla­rer Egil Aamodt i Markisemannen.

Les mer »

Rullegardiner er ikke hva de engang var

Tiden er over da rulle­gar­di­ner kom i bare hvitt og strengt tatt pas­set utse­ende­mes­sig bare på vaske­rom­met. Dagens rulle­gar­di­ner er av eks­klu­siv kva­li­tet, og hos Mar­ki­se­man­nen kan du vel­ge mel­lom over 170 for­skjel­li­ge far­ger og mønst­re i uli­ke prisklasser.

Les mer »

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Les mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.