Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rullegardiner er svært effektive, praktiske og enkle løsninger som kan mørklegge rommet totalt.

Beskrivelse

Klassiske rullegardiner

Rulle­gar­di­ner gir deg mulig­he­ten til å kle vin­du­ene dine med svært effek­ti­ve, gode og enk­le løs­nin­ger – enten du øns­ker dem­ping av lyset eller å mørk­leg­ge rom­me­ne totalt. Vil du hel­ler ha dun­kel stem­ning og mulig­he­ten til å se hva som rører seg der ute, har vi også gode løs­nin­ger for det. Klas­sis­ke rulle­gar­di­ner har ald­ri vært mer popu­læ­re. Valg­mu­lig­he­te­ne er sto­re – velg blant alle våre rulle­gar­di­ner den vari­an­ten som pas­ser deg best.

God natt, med nedtrekkbare rullegardiner

Lystet­te rulle­gar­di­ner gjør rom­met beha­ge­lig mørkt når du vil sove godt en lys som­mer­natt eller mor­gen. Black­out-rulle­gar­di­ner er helt tet­te og slip­per ikke noe lys inn. Det sør­ger for at det blir som natt i rom­met, selv midt på lyse dagen.

Lys­fil­tre­ren­de og trans­pa­ren­te rulle­gar­di­ner der­imot, hind­rer lys å slip­pe inn i ulik grad, skjer­mer for solen og gir et beha­ge­lig dun­kelt lys inne, når det er som lysest ute. Fle­re av våre duk­ty­per gjør det også mulig for deg å kun­ne se ut – og kan pas­se fint for deg som ikke vil ha det helt mørkt på sove­rom­met eller i and­re rom hvor du har behov for skjerm­ing. Med alle valg­mu­lig­he­te­ne kan rulle­gar­di­ner til­pas­ses ethvert hjem, rom og vin­du.

Nøy­tralt i stua.

Rullegardiner gjør dette for deg:

  • Rulle­gar­di­ner kan mørk­leg­ge og blen­de for dags­lys, even­tu­elt en total mørk­leg­ging
  • Rulle­gar­di­ner kan regu­le­re lyset med semi-trans­pa­rent stoff – og for­hind­re at lys slip­per inn, mens du fort­satt kan se ut
  • Rulle­gar­di­ner beskyt­ter og beva­rer inven­tar og inte­ri­ør mot direk­te sol­lys

Rullegardiner gjør både jobben og ser bra ut

Man­ge av våre rulle­gar­di­ner tren­ger ikke være ”bare” en rulle­gar­din. Rulle­gar­di­ner kan også være med på å deko­re­re rom­met og være en vesent­lig del av inte­ri­ø­ret – i til­legg til å skjer­me for både lys og inn­syn.

Blant våre rulle­gar­di­ner har du val­get mel­lom lystett eller trans­pa­rent duk i uli­ke møns­ter- og farge­kom­bi­na­sjo­ner. I til­legg til å være lys­dem­pen­de er rulle­gar­di­ner også var­me­re­flek­te­ren­de. Bruk litt tid på å fin­ne rulle­gar­di­ner som både gjør job­ben sin og ser bra ut. Med et bredt spek­ter ring-hånd­tak, sno­rer, lis­ter og dus­ker kan du også set­te ditt per­son­li­ge preg på våre rulle­gar­di­ner, eller vel­ge moto­ri­sert hånd­te­ring med fjern­kon­troll.

Velg rullegardiner som passer deg best, med flere valg og muligheter:

  • Design­valg; Velg f.eks. «urba­ne» stof­fer på rulle­gar­di­ner til bylei­lig­he­ter – eller rulle­gar­di­ner med et stoff­valg som gir en mer land­lig stil
  • Velg rulle­gar­di­ner blant stort stoff/materialvalg, far­ger, mønst­re og model­ler
  • Duker i uli­ke møns­ter- og farge­kom­bi­na­sjo­ner
  • Rulle­gar­di­ner med stort utvalg av hånd­tak, sno­rer og dus­ker
  • Velg rulle­gar­di­ner med for­skjel­lig grad av lysinn­slipp; lystet­te, lys­fil­tre­ren­de eller trans­pa­ren­te rulle­gar­di­ner
  • Moto­ri­ser­te rulle­gar­di­ner med fjern­kon­troll
  • Vi garan­te­rer høy kva­li­tet på alle våre rulle­gar­di­ner

Rulle­gar­di­ner er let­te å hol­de rent ved nor­mal støv­tør­king og gjer­ne også en fuk­tig klut.

Er du mer glad i gar­di­ner, men synes det blir litt mye med både rulle­gar­di­ner OG gar­di­ner? Da anbe­fa­ler vi å ta en titt på vårt utvalg av deko­ra­ti­ve og prak­tis­ke lamell­gar­di­ner. Dis­se kan være en god erstat­ning for både gar­di­ner og rulle­gar­di­ner.

Betjening

Snor til rullegardiner

Våre rulle­gar­di­ner leve­res med solid snor­be­tje­ning som stan­dard.

Kjedetrekk for rullegardiner

En van­lig, enkel og solid måte å betje­ne rulle­gar­di­ner på.

Snorløse rullegardiner

Snor­løs betje­ning for rulle­gar­di­ner (Lite­Ri­se). Der du kun tren­ger å skyve/trekke i selve under­lis­ten.

Veggbryter for rullegardiner

Bry­ter uten led­ning. Betjen dine rulle­gar­di­ner moto­ri­sert – og med én fin­ger.

Fjernkontroll til rullegardiner

Betjen dine rulle­gar­di­ner moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring for rullegardiner

Betjen dine rulle­gar­di­ner fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kon­to­ret.

Tilbehør

Kasett for rullegardiner

Kle inn selve «rul­len» på dine rulle­gar­di­ner med en ele­gant kas­sett. Leve­res i hvit, sølv eller mørk.

Sideskinne til rullegardiner

Med side­skin­ner på rulle­gar­di­ner opti­ma­li­se­rer du rom­met for mørk­leg­ging.

Temperatursensor

En sen­sor som kjø­rer dine rulle­gar­di­ner opp og ned etter behov. Blir det for varmt – kjø­res rulle­gar­di­nen ned av seg selv.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re dine rulle­gar­di­ner til å jus­te­re seg til spe­si­el­le og fas­te tids­punk­ter på døg­net.

Rammefarge på rullegardiner

Detal­jer og avslutt­nin­ger på rulle­gar­di­ner leve­res i 3 uli­ke far­ger: mørk, hvit og sølv.

 

Rengjøring

Rulle­gar­di­ner er let­te å hol­de rent ved nor­mal støv­tør­king og gjer­ne også en fuk­tig klut.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvn­kva­li­te­ten.

Se mer »