Garasjeporter

Med en fartstid på 30 år er Mora garasjeporter en av Østlandets ledende leverandører av vedlikeholdsfrie, isolerte garasjeporter tilpasset nordisk klima.

Beskrivelse

Skreddersydde garasjeporter produsert i Norge

Når du skal vel­ge gara­sje­port – enten den er til den nye gara­sjen eller du vil byt­te ut den gam­le – er det fle­re hen­syn å ta;

Gara­sje­por­ten skal pas­se både gara­sje­byg­gets og husets arki­tek­tur, eller bare husets arki­tek­tur hvis gara­sjen er inte­grert i boli­gen og til­pas­ning i hen­hold til stør­rel­se, far­ge og virke­måte. Skal den kun­ne åpnes manu­elt eller elekt­risk, skal den være enkel eller dob­bel og hvil­ket mate­ria­le vil du helst ha?

Det er kan­skje and­re fak­to­rer du ikke har tenkt på også?
— Alt det­te og mer til vil Mora Gara­sje­por­ter hjel­pe deg med.

Vi utfø­rer mål­tag­ning og leve­rer kom­plet­te til­bud på mon­te­ring av gara­sje­por­ter og port­åp­ne­re. Vi tar oss også av demon­te­ring av eksis­te­ren­de port, samt snek­ker­ar­beid – der­som det­te er ønskelig.

Vi leve­rer fle­re typer ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te ledd­por­ter. Vårt sto­re utvalg gjør det enke­re for kun­den å fin­ne sin stil og til­pas­se gara­sje­por­ten hus og omgivelser.

Ele­gant port i grått med vinduer

Spesialist på vedlikeholdsfrie, isolerte garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk kli­ma. Mora er svært opp­tatt av høy kva­li­tet og sik­ker­het, og gara­sje­por­te­ne har både moder­ne og tid­løst design.

Går du inn på www.mora.no kan du se fle­re bil­der, lese mer om Moras gara­sje­por­ter og ta kon­takt for tips, råd og avta­le om befaring.

Du kan også las­te ned bro­sjy­ren vår, eller bla i den på nett.

Mora AS er en leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter på Øst­lan­det – med høy­es­te kreditt­ra­ting (AAA). Vi inn­går – sam­men med Mar­ki­se­man­nen – som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Mar­ki­se­man­nen og Mora Gara­sje­por­ter eies av HD Sol­skjerm­ing AS. Mar­ki­se­man­nen har der­for et nært sam­ar­beid med Mora om dis­tri­bu­sjon av gara­sje­por­ter av høy kvalitet.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Forleng sommerkveldene!

Liker du å sit­te ute om kvel­den og kose deg med god mat og ven­ner? La ikke regn eller kjø­li­ge høst­kvel­der stop­pe deg fra et hyg­ge­lig terrasseliv.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.