Om oss

Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Med mer enn 60 års fartstid dekker vi i dag mesteparten av Norge

Mar­ki­se­man­nen er en av lan­dets leden­de pro­du­sen­ter og sys­tem­le­ve­ran­dø­rer av sol­skjerm­ing. Siden etab­le­rin­gen i 1956 – med fokus på salg av per­sien­ner – utvik­let sel­ska­pet seg raskt, og mar­ki­se­mar­ke­det ble et nytt sats­nings­om­rå­de. Siden har vi hatt stor suk­sess med egen­ut­vik­le­de og del­vis paten­ter­te mar­ki­se­sys­te­mer.

Mar­ki­se­man­nen dek­ker meste­par­ten av Nor­ge med egne ansat­te eller for­hand­le­re og har kon­to­rer i de fles­te fyl­ker. Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Hun­ter Douglas har hoved­kon­tor i Rot­ter­dam og er et nederlandsk/amerikansk kon­sern med sel­ska­per i over 100 land – og med mer enn 16.000 ansat­te.

I Nor­ge er vi en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av sol­skjerm­ing, med høy­es­te kreditt­ra­ting (AAA).

Kvalitet er vårt varemerke

Hvert år pro­du­se­rer vi mer enn 30 000 mar­ki­ser og scre­ens, og de fles­te av pro­duk­te­ne er basert på egne paten­ter som er til­pas­set nor­dis­ke krav til kva­li­tet. Mar­ki­se­man­nen leve­rer sol­skjerm­ings­pro­duk­ter til alle typer boli­ger, boretts­lag, nærings­bygg og offent­li­ge byg­nin­ger. Kon­takt oss gjer­ne, og vi vil gi deg rele­van­te refe­ran­ser innen alle seg­men­ter i markedet.

Store og små oppdrag

For­nøy­de kun­der er enhver bedrifts vik­tigs­te res­surs. Mar­ki­se­man­nen har mål­til­pas­set og pro­du­sert mar­ki­ser og sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i over 60 år. En for­ut­set­ning for å kun­ne være leve­ran­dør med norsk­pro­du­ser­te varer i et tøft nor­disk kli­ma, er at det pro­du­se­res kva­li­tet til kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Mar­ki­se­man­nen kan vise til mer enn 400 000 for­nøy­de kun­der i Norden.

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.