Cookie policy

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekst-fil som vi lag­rer på din PC. Det­te gjør vi får å kun­ne hol­de orden på hva der skjer under ditt besøk og for vi skal kun­ne gjen­kjen­ne din PC. En cookie inne­hol­der kun tekst, er ikke et pro­gram og inne­hol­der ikke virus.

Hjemmesidens bruk av cookies

Se også vår per­son­ver­n­er­klæ­ring for mer infor­ma­sjon om hvor­dan vi behand­ler personopplysninger.

Slik avviser eller sletter du dine cookies

Avvisning av cookies:

Du kan all­tid avvise cookies på din PC ved å end­re inn­stil­lin­ge­ne i din Inter­nett-brow­ser. Hvor du fin­ner dis­se inn­stil­lin­ge­ne avhen­ger av hvil­ken brow­ser du benyt­ter. Du skal imid­ler­tid være opp­merk­som på at der­som du gjør det­te, vil det være man­ge funk­sjo­ner og tje­nes­ter du ikke kan benyt­te for­di dis­se funk­sjo­ner og tje­nes­ter for­ut­set­ter at hjem­me­si­den kan hus­ke de valg du foretar.

Du kan vel­ge hvil­ke annonse­nett­verk du ikke øns­ker at skal dele dine per­son­data på tvers av for­skjel­li­ge sli­ke nett­verk ved å klik­ke her.

Sletting av cookies:

Cookies som du tid­li­ge­re har aksep­tert, kan sene­re enkelt slet­tes. Benyt­ter du en PC med en nyere Inter­nett-brow­ser, kan du slet­te dine cookies ved å benyt­te snar­veis­tas­te­ne: CTRL + SHIFT + Dele­te. Der­som dis­se ikke fun­ge­rer, og/eller benyt­ter du en MAC, må du først avkla­re hvil­ken brow­ser du benyt­ter og der­et­ter klik­ke på den rele­van­te lin­ken under:

Husk: Benyt­ter du fle­re Inter­nett-brow­se­re, må du slet­te cookies i hver enkelt.

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.