Terrassemarkise

Med terrassemarkise blir uteplassen nærmest som et ekstra rom i huset. Den skjermer for sol og regn om dagen og skaper en lun stemning om kvelden.

Beskrivelse

Skap et behagelig utemiljø på din terrasse

En til­pas­set ter­rasse­mar­ki­se skjer­mer for solen en varm som­mer­dag og ska­per en lun atmo­sfæ­re når solen har gått ned.

Ter­rasse­mar­ki­ser kom­mer i fle­re vari­an­ter og har man­ge funk­sjo­ner – du kan selv vel­ge hva den skal gjø­re for deg og huset ditt. Vi har eks­per­ti­sen som hjel­per deg å fin­ne den ter­rasse­mar­ki­sen som pas­ser best, uten at det kos­ter deg noe.

Innemiljø ute med tilpasset terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se over ute­plas­sen får du nær­mest en eks­tra stue – eller spise­stue om du vil. Mar­ki­sen luner om kvel­den, og du kan sit­te ute og hyg­ge deg med fami­lie og ven­ner i loun­gen utover sen­som­mer­en og høs­ten. Eller star­te ter­rasse­se­son­gen alle­re­de fra påske! Med ter­rasse­mar­ki­se som tak blir det nes­ten som å ta med seg stua ut.

På sol­fyl­te dager gir ter­rasse­mar­ki­sen skyg­ge og beha­ge­lig lys under mål­ti­de­ne på spise­plas­sen, og du tren­ger ikke være redd for at smø­ret skal smel­te eller mel­ken blir lun­ken med det samme.

En solid ter­rasse­mar­ki­se vil ikke bare skjer­me mot sol eller kjø­li­ge kvel­der, men gjør det også mulig å sit­te ute til tross for en liten skur når dere har det som hyg­ge­ligst. Opp­le­vel­sen av å bru­ke ute­om­rå­det knyt­tet til boli­gen blir utvi­det, og ikke bare sen­trert rundt var­me dager med opp­hold og sol. Mar­ki­sen skjer­mer i til­legg inne­mil­jø­et, enten det er sol eller regn.

Når du skal velge terrassemarkise, tenk bruksområde OG stil

Ter­rasse­mar­ki­sen skal ikke bare ha en prak­tisk funk­sjon, det skal også se bra ut. Vel­til­pas­se­de ter­rasse­mar­ki­ser er både prak­tis­ke og set­ter sitt preg på huset og ute­plas­sen. Det er vel verd å ta seg tid til å fin­ne den ret­te. Vi kom­mer på gra­tis befa­ring og hjel­per deg.

Vi hjel­per deg med rik­tig bred­de og utfall på mar­ki­sen. Det er vik­tig å være klar over at duken er mel­lom 14–17 cm sma­le­re enn kas­sett­bred­den, avhen­gig av hvil­ken type mar­ki­se det gjelder.

Med terrassemarkiser får du:

  • sol­skjerm­ing
  • rime­lig tak over hodet
  • lune­re ute­plass om kvel­den – leng­re bruksperiode
  • beha­ge­lig lys og skyg­ge under måltidene
  • per­son­lig preg / stil på huset

Stort utvalg markiser til terrassen

Vi spe­sial­til­pas­ser ter­rasse­mar­ki­sen etter ditt behov og øns­ke om farge/design. Velg blant 100 duk­far­ger og betje­nings­me­to­der, som bry­ter, fjern­kon­troll eller Appstyring.

Betjening

Sveiv

Fritt­stå­en­de mar­ki­se leve­res med sveiv som standard.

 

Veggbryter

Vegg­bry­ter uten led­nin­ger. Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert – og med én finger.

Fjernkontroll

Betjen sol­skjerm­in­gen moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen sol­skjerm­in­gen fra din egen mobil­te­le­fon. Hjem­me eller fra kontoret.

Tilbehør

Fallvinkeljustering

Gjør det enkelt å få mar­ki­sen slik du ønsker.

Frontkappe

En dis­kret duk som mon­te­res i ter­rasse­mar­ki­sens ende­list. Duken svei­ves ned, ver­ti­kalt — og hind­rer inn­syn, lav sol og vind.

Kryssarm

Med mar­ki­se­ar­me­ne i kryss kan du ha langt utfall selv om det er smalt der du skal ha markisen.

Varmelampe

2000 Watt. Fes­te for vegg eller tak. Var­men kan jus­te­res 0/33/66/100%. Fjern­kon­troll. Leve­res i hvit, sølv eller mørk.

Vindstag

Gjør mar­ki­sen enda mer sta­bil. Hind­rer mar­ki­sen i å vip­pe ved vind.

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re mar­ki­sen ut og inn etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res mar­ki­sen ut av seg selv.

Vindvakt

Gjør mar­ki­sen enda mer sta­bil. Hind­rer mar­ki­sen i å vip­pe ved vind.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re din sol­skjerm­ing til jus­te­re seg til spe­si­el­le tids­punkt i løpet av døgnet.

Aluminiumstak

En sol­sen­sor kan kjø­re mar­ki­sen ut og inn etter behov. Kom­mer solen for fult – kjø­res mar­ki­sen ut av seg selv.

Fallvinkel

Taket beskyt­ter duken for vær og vind når mar­ki­sen ikke er i bruk. Det er med på å for­len­ge leve­ti­den på duken.

Duk

Som stan­dard føl­ger en meget hold­bar akryl­duk. Fin­nes i man­ge far­ger. Se vårt utvalg.

Lyslist

Fes­te for vegg eller tak. Lyset kan jus­te­res trinn­løst. Fjern­kon­troll. Leve­res i hvit, sølv eller mørk.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Aktuelt

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Se mer »

Statistikken er klar – varmen kommer

Når det snør på Øst­lan­det i mai og enkel­te ste­der har 50–100 cm snø, er ikke over­opp­he­te­de stue­vin­du­er vår størs­te bekym­ring. Men sta­ti­stik­ken er klar; som­re­ne blir sta­dig varmere.

Se mer »

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.