Terrassemarkise

Med terrassemarkise blir uteplassen nærmest som et ekstra rom i huset. Den skjermer for sol og regn om dagen og skaper en lun stemning om kvelden.

Beskrivelse

Skap et behagelig utemiljø på din terrasse

En til­pas­set ter­rasse­mar­ki­se skjer­mer for solen en varm som­mer­dag og ska­per en lun atmo­sfæ­re når solen har gått ned.

Ter­rasse­mar­ki­ser kom­mer i fle­re vari­an­ter og har man­ge funk­sjo­ner – du kan selv vel­ge hva den skal gjø­re for deg og huset ditt. Vi har eks­per­ti­sen som hjel­per deg å fin­ne den ter­rasse­mar­ki­sen som pas­ser best, uten at det kos­ter deg noe.

Innemiljø ute med tilpasset terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se over ute­plas­sen får du nær­mest en eks­tra stue – eller spise­stue om du vil. Mar­ki­sen luner om kvel­den, og du kan sit­te ute og hyg­ge deg med fami­lie og ven­ner i loun­gen utover sen­som­mer­en og høs­ten. Eller star­te ter­rasse­se­son­gen alle­re­de fra påske! Med ter­rasse­mar­ki­se som tak blir det nes­ten som å ta med seg stua ut.

På sol­fyl­te dager gir ter­rasse­mar­ki­sen skyg­ge og beha­ge­lig lys under mål­ti­de­ne på spise­plas­sen, og du tren­ger ikke være redd for at smø­ret skal smel­te eller mel­ken blir lun­ken med det sam­me.

En solid ter­rasse­mar­ki­se vil ikke bare skjer­me mot sol eller kjø­li­ge kvel­der, men gjør det også mulig å sit­te ute til tross for en liten skur når dere har det som hyg­ge­ligst. Opp­le­vel­sen av å bru­ke ute­om­rå­det knyt­tet til boli­gen blir utvi­det, og ikke bare sen­trert rundt var­me dager med opp­hold og sol. Mar­ki­sen skjer­mer i til­legg inne­mil­jø­et, enten det er sol eller regn.

Når du skal velge terrassemarkise, tenk bruksområde OG stil

Ter­rasse­mar­ki­sen skal ikke bare ha en prak­tisk funk­sjon, det skal også se bra ut. Vel­til­pas­se­de ter­rasse­mar­ki­ser er både prak­tis­ke og set­ter sitt preg på huset og ute­plas­sen. Det er vel verd å ta seg tid til å fin­ne den ret­te. Vi kom­mer på gra­tis befa­ring og hjel­per deg.

Vi hjel­per deg med rik­tig bred­de og utfall på mar­ki­sen. Det er vik­tig å være klar over at duken er mel­lom 14–17 cm sma­le­re enn kas­sett­bred­den, avhen­gig av hvil­ken type mar­ki­se det gjel­der.

Med terrassemarkiser får du:

  • sol­skjerm­ing
  • rime­lig tak over hodet
  • lune­re ute­plass om kvel­den – leng­re bruks­pe­riode
  • beha­ge­lig lys og skyg­ge under mål­ti­de­ne
  • per­son­lig preg / stil på huset

Stort utvalg markiser til terrassen

Vi spe­sial­til­pas­ser ter­rasse­mar­ki­sen etter ditt behov og øns­ke om farge/design. Velg blant 100 duk­far­ger og betje­nings­me­to­der, som bry­ter, fjern­kon­troll eller Appsty­ring.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Myggnetting

Pla­ges du av mygg og and­re insek­ter inne i boli­gen din gjen­nom hele som­mer­halv­året?

Se mer »

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk kli­ma.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.