Skal du ha mer solid terrassetak enn dette, må du snekre et

Pergolaen er en genial og solid konstruksjon. Med duksystemet Hera Zip får du også fordelene fra bestselgeren Zip Screen på din pergola.

Vi står på påstan­den fra tit­te­len og mener at Hera Zip Per­go­la er det mest soli­de ter­rasse­ta­ket du får, med mind­re du skal byg­ge tak i solid tre­verk. Og i mot­set­ning til et fast­mon­tert tak, kan du selv­sagt rul­le inn duken på din Hera Zip Per­go­la når været gjør at du hel­ler vil sit­te under åpen himmel.

Stram duk uansett

Med kom­bi­na­sjo­nen av «glide­lås­sys­te­met» zip og en unik duks­tram­ming med bel­te, har du stram duk uan­sett vær, og uan­sett posi­sjon på duken. Zip-sys­te­met gjør at Hera tåler langt høy­ere vind­styr­ker enn and­re per­go­la- eller markiseløsninger.

Stram og fin duk

Slik får du en lun utestue med pergola

Et skik­ke­lig tak er den vik­tigs­te inves­te­rin­gen du gjør for å få deg en lun ute­plass. Med en per­go­la har du soli­de støtte­ben som også kan bru­kes som fes­te for en levegg for ter­ras­sen mel­lom huset og per­go­la­ens støtteben.

Per­go­la­en og leveg­gen gir deg den ute­stu­en du har drømt om. Hvis du i til­legg skaf­fer deg en ter­rasse­var­mer vil du kun­ne tjuv­star­te på som­mer­en len­ge før kro­ku­sen blomst­rer og du kan strek­ke ute­se­son­gen langt utover høsten.

Les mer om ter­rasse­var­mer.

Lun ute­stue.

Styr takduk og terassevarmer fra mobilen

Det mes­te av sol­skjerm­ings­pro­duk­te­ne fra Mar­ki­se­man­nen kan sty­res ved hjelp av sty­rings­sys­tem fra Som­fy som er kom­pa­ti­belt med Goog­le Home. Her kan du ikke bare sty­re tak­du­ken, du kan også for­hånds­inn­stil­le ver­di­er på for eksem­pel vind­styr­ke for når duken skal trek­kes inn, eller la den trek­kes ut når sola kom­mer fram.

Ter­rasse­var­me­ren Bur­da Term 2000 IP67 Blueto­oth kan sty­res via fjern­kon­troll eller egen app på din mobil.

Styr sol­skjerm­in­gen ved hjelp av mobilen.

Effektiv solskjerming

En vegg­mon­tert per­go­la eller ter­rasse­mar­ki­se er ikke bare tak til en ny ute­stue, det er også effek­tiv sol­skjerm­ing for vin­du under per­go­la­en. Som annen utven­dig sol­skjerm­ing redu­se­rer den var­me­inn­slip­pet gjen­nom vin­du­et med inn­til 90 prosent.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.