Velg utvendig persienne etter din bolig

Utvendige persienner finnes i mange ulike utførelser, og det kan være vanskelig å velge. I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du kan få en persienne som passer perfekt til din bolig.

Tra­di­sjo­nelt eller moder­ne? Desig­net av din per­sien­ne kan ha mye å si for boli­gens uttrykk.

Utven­di­ge per­sien­ner er en sol­skjerm­ings­løs­ning som ofte fore­trek­kes av arki­tek­ter og utbyg­ge­re. Det­te er for­di de inne­har en rek­ke gode og spe­si­el­le egen­ska­per. Den aller vik­tigs­te for­de­len er at sol­ly­set blok­ke­res før det tref­fer vin­dus­fla­ten. På den måten kan man blok­ke­re over 90% av var­men i å kom­me inn i rom­met. I til­legg til det­te er utven­di­ge per­sien­ner enk­le å jus­te­re, samt at de etter­la­ter et beha­ge­lig lys i rommet.

Utven­di­ge per­sien­ner kan grovt deles opp etter bred­den på lamel­le­ne. Vi i Mar­ki­se­man­nen fører per­sien­ner med lamell­bred­de på 50 og 80 mm. I den­ne artik­ke­len går vi gjen­nom hvil­ken av dis­se type­ne som er et godt valg for deg og din bolig.

50 mm lameller best for tradisjonelle boliger

Tra­di­sjo­nel­le tre­hus nyter ofte godt av et litt mer edrue­lig uttrykk på sol­skjerm­ings­løs­nin­gen. Med våre mins­te lamel­ler på 50 mm sik­rer du at soslker­min­gen stje­ler fokus fra fasa­den, og at din bolig behol­der sin ele­gan­te skjønn­het. Et godt tips kan være å benyt­te seg av roli­ge lyse far­ger på per­sien­ne­ne, og unn­gå for sto­re kon­tras­ter med far­gen på fasa­den. 

På den annen side opp­le­ves vin­du­er gene­relt som mør­ke fra utsi­den og der­for øns­ker man­ge til­sva­ren­de mør­ke far­ger på per­sien­ne­ne. Det vil defi­ne­re vin­du­et tyde­li­ge­re på fasa­den enn f.eks. en hvit vegg med hvi­te persienner.

Hvis du har vippe­vin­du­er kan det være smart å gå for vår spe­sial­mo­dell LS50 som føl­ger vin­du­et når det vip­pes opp. Du kan lese mer om de for­skjel­li­ge model­le­ne av 50 mm mar­ki­se her.

Match­en­de far­ge og sma­le lamel­ler gjør at dis­se per­sien­ne pas­ser den ene­bo­li­gen fint. Topp­kas­sen gjør at per­sien­ne­ne får et svært lite fot­av­trykk når de er oppe.

80 mm lameller best for moderne boliger

Den­ne per­sien­nen har en kraf­tig og solid kon­struk­sjon som pas­ser best for sto­re vin­dus­fla­ter. Den er mye brukt på kon­tor­bygg, men er også svært godt egnet til sol­skjerm­ing på fun­kis­hus og and­re boli­ger med moder­ne fasa­der og sto­re vinduer.

På sli­ke boli­ger kan det være mer aktu­elt å dra inn per­sien­nen som et design­ele­ment på fasa­den, og eks­pe­ri­men­te­ring med utfø­rel­sen kan ta resul­ta­tet enda et hakk vide­re. Du kan gå for metall­far­ger kan gi et uttrykk av det indu­stri­el­le og frem­tids­ret­te­de, eller hva med å bestil­le per­sien­nen i en sprek kon­trast­far­ge som et natur­lig fokus­punkt på bygningsveggen?

En moder­ne, men kose­lig ute­krok kom­ple­men­tert av flot­te persienner.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Aktuelle produkter

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvelden.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.