Bygg en utestue med pergola!

Mange går nok rundt med en liten drøm i magen om en utestue. En liten oase hvor man kan koble av i lune og koselige omgivelser – innendørs, med en følelse av å være ute i hagen og i det fri. I denne artikkelen går vi gjennom noen tips for hvordan du ved hjelp av en pergola kan bygge en koselig utestue for hele familien.

Per­go­la er en type sol­skjerm­ing som stam­mer fra Ita­lia, og i sin opp­rin­ne­li­ge form er fle­re tusen år gam­mel! Det­te er en type mar­ki­se som har førings­pro­fi­ler med fast­mon­ter­te ben i bak­ken. Den­ne kon­struk­sjo­nen er svært sta­bil og gjør at den tåler mer vind enn en tra­di­sjo­nell mar­ki­se. Per­go­la­en kan mon­te­res som en for­len­gel­se av hus­veg­gen, eller frittstående.

Skjerm for vinden med sidevegger

Nå som du har fått tak over hodet er nes­te steg å gjø­re noe med trek­ken. I Nor­ge er det ikke man­ge kvel­der i året der det er så varmt at det er beha­ge­lig å sit­te ute i vin­den, så det å skjer­me for vind­kas­te­ne er en nød­ven­dig­het. Den bes­te måten å gjø­re det­te er å mon­te­re side­veg­ger på per­go­la­en. Side­veg­ge­ne skjer­mer ikke bare for trekk og vind, men gir også beha­ge­lig skyg­ge når du øns­ker det. Og har du behov for å trek­ke deg litt til­ba­ke, fun­ge­rer side­veg­ge­ne fint mot inn­syn også. Les mer om skjerm­ing av inn­syn her.

Hold varmen med terrassevarmer

En god ter­rasse­var­mer kan være gull verdt, og kan utgjø­re for­skjel­len på om det blir ute- eller inne­kveld. Den dei­li­ge og effek­ti­ve var­men fra våre ter­rasse­var­me­re kan gi din fami­lie og dine gjes­ter mulig­het for man­ge kose­li­ge uten­dørs­stun­der tid­lig på vår­en eller langt utover høs­ten. Mar­ki­se­man­nen fører to model­ler; en som er enkel og god, samt en som er mer avan­sert, vann­tett og kan kon­trol­le­res fra mobilen.

Gjør det trivelig

Avslut­nings­vis er det moroa som gjen­står til slutt. Ute­plas­sen er ikke fer­dig før den er fylt med det som ska­per ute­kos for deg og dine! Dra ut favo­rittute­møb­le­ne, plant noen bloms­ter­kas­ser og la slyng­plan­ter klat­re opp­over per­go­la­ens ben. Lys­len­ker fås kjøpt for en bil­lig pen­ge og kan defi­ni­tivt være med på å gjø­re ute­plas­sen både lyse­re og tri­ve­li­ge­re. Og når det begyn­ner å bli litt kjø­li­ge­re, kan det være greit å ha en pledd­kurv med dei­li­ge pledd å pak­ke seg inn i.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Aktuelle produkter

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvelden.

Se mer »

Terrassevarmer

Inves­tér i en varme­lam­pe, og du har mulig­het til å bru­ke ute­plas­sen din tid­lig på vår­en og sent på høs­ten, med man­ge kose­li­ge stunder.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.