Screens

Ønsker du effektiv og enkel solskjerming som i tillegg er energiøkonomisk? Da kan screens være en god løsning for deg.

Beskrivelse

Tidløse screens på full fart inn i det norske markedet

Scre­ens er en type utven­dig sol­skjerm­ing som kan sam­men­lik­nes med en kraf­tig, utven­dig rulle­gar­din inne­bygd i en alu­mi­ni­ums-kas­sett. Scre­ens kom­mer i et stort utvalg av far­ger og teksti­ler med ulik tett­hets­grad, og er et godt alter­na­tiv til utven­di­ge per­sien­ner og mar­ki­ser.

Scre­ens har len­ge vært en popu­lær løs­ning for lys- og sol­skjerm­ing sør i Euro­pa. Med for­bed­re­de pro­duk­ter – for litt tøf­fe­re vær­for­hold som her i Nor­den – er det nå fle­re og fle­re som gjer­ne vil ha til­pas­set og mon­tert scre­ens på hus­e­ne og for­ret­nings­fa­sa­de­ne sine.
Pro­duk­tet er desig­net på en måte som gir byg­nin­gen et eks­klu­sivt preg – det ser stil­mes­sig rent og fint ut og kan til­pas­ses fasa­den med stort farge­ut­valg.

Screens gjør seg godt på fasaden
Scre­ens gjør seg godt på fasa­den

Behagelig inneklima hele året med screens

En av for­de­le­ne med sol­skjerm­ing ved hjelp av scre­ens er at du fort­satt kan se ut. Scre­ens, som er en type utven­dig rulle­gar­din inne­bygd i en alu­mi­ni­ums-kas­sett, slip­per et beha­ge­lig lys inn i rom­met og skjer­mer mot inn­syn. I til­legg er scre­ens med på å hol­de var­men ute om som­mer­en og inne om vin­te­ren. Der­for anses scre­ens som en mer energi­øko­no­misk løs­ning.

Ikke bare estetikk og økonomi

Scre­ens kan sam­men­lik­nes med en rulle­gar­din, men mon­te­res utven­dig – og kan også skju­les bak fasade­kled­ning. Scre­ens er enk­le å ren­gjø­re med kun vann, sam­men med en myk klut eller svamp. Det­te er en moder­ne sol­skjerm­ing som nes­ten ikke synes, men like­vel bidrar til et moder­ne utse­en­de på fasa­den din og er ide­el­le for fasa­der med fle­re og sto­re glass­fla­ter.

Flott utsikt gjen­nom scre­en­en uten at det går ut over sol­skjerm­ings­egen­ska­pe­ne.

Fremtidsrettet og tidløs solskjerming

  • gir bed­re inne­kli­ma og tem­pe­ra­tur, både som­mer og vin­ter
  • gir effek­tiv sol­skjerm­ing
  • gir skjerm­ing mot inn­syn
  • gir deg fort­satt mulig­het til å se ut
  • mon­te­res utven­dig
  • sør­ger for enkel ren­gjø­ring
  • leve­res i stort utvalg av far­ger og tett­hets­grad

And­re gode utven­di­ge alter­na­ti­ver er selv­sagt per­sien­ner. Øns­ker du mer utsmyk­ning av fasa­den i til­legg til skjerm­ing for sol og inn­syn, vil vi anbe­fa­le vin­du­s­mar­ki­ser.

Screenduken

Hos oss får du høyst sann­syn­lig mar­ke­dets bes­te scre­en­duk, nem­lig Helioscre­en Ser­gé. Scre­en­du­ken er lett å hol­de ren, og er dess­uten flam­me­hem­men­de. Duken har lang leve­tid, og økes ytter­li­ge­re ved at PVC smel­tes inn i glass­fi­ber­du­ken. Ser­gé har en eksel­lent UV-beskyt­tel­se og far­ge-ekt­het, med et pent tekstil­ak­tig utse­en­de i lek­re far­ger.

For å tåle stor påkjen­ning i alle ret­nin­ger er glass­fi­ber­du­ken vevd i et unikt møns­ter. På grunn av dukens egen­ska­per og måten den er vevd på, vil den rul­les opp ret­te­re og hen­ge pene­re. Den­ne fullt resir­ku­ler­ba­re duken har vi ene­rett på i Nor­ge.

Se også bro­sjy­re om Ser­gé Helioscre­en

Betjening

Snorløsning for screens

Alle våre scre­ens leve­res med solid snor­be­tje­ning som stan­dard.

Veggbryter

Bry­ter uten led­ning. Betjen scre­ens moto­ri­sert – og med én fin­ger.

Fjernkontroll

Betjen scre­ens moto­ri­sert fra en god­s­tol – enten ute eller inne.

Appstyring

Betjen scre­ens fra din egen mobil. Hjem­me – eller fra kon­to­ret.

Tilbehør

Zip screen

Zip scre­en glir i et spor i side­skin­nen som gjør at den tåler mye mer vind.

Screens for vindu med tilt

Har du vin­du med tilt – og øns­ker å bru­ke tiltfunk­sjo­nen selv­om scre­en­en er nede, har vi også løs­nin­ger for det.

Tetthetsgrad på duk til screens

Det fin­nes 4 uli­ke duker for scre­ens. For­skjel­len er per­fo­re­rin­gen, som bestem­mer; utsikt/innsyn, lysinn­slipp og hvor godt duken hol­der var­men ute.

Solsensor

En sol­sen­sor kan kjø­re scre­ens opp og ned etter behov. Kom­mer solen for fullt – kjø­res scre­ens ut av seg selv.

Vindvakt

En slik sen­sor kan kjø­re scre­ens opp og ned etter behov. Det vil bidra til å ta vare på scre­ens, ved at den kjø­res inn om det blir mye vind.

Timer

Med timer kan du pro­gram­me­re dine scre­ens til jus­te­re seg til spe­si­el­le og fas­te tids­punk­ter.

Hvordan er det å være kunde hos markisemannen?

Butikken hjem til deg

Markisemannen kommer på gratis befaring til avtalt tidspunkt. Du får god oversikt over hvordan dine solskjermingsbehov kan dekkes.

Uforpliktende tilbud

Vi tar ansvar for korrekt oppmåling siden alle våre produkter blir skreddersydd til deg. Basert på dine  ønsker og behov får du et tilbud.

Levering

Vi monterer, lever og ordner alt for deg! Ved automatikk og styring med app klargjør vi produktene. Du kan også montere selv.

Andre produkter

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk kli­ma.

Se mer »

Terrassevarmer

Inves­tér i en varme­lam­pe, og du har mulig­het til å bru­ke ute­plas­sen din tid­lig på vår­en og sent på høs­ten, med man­ge kose­li­ge stun­der.

Se mer »

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.