Forleng sommerkveldene!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Liker du å sitte ute om kvelden og kose deg med god mat og venner? La ikke regn eller kjølige høstkvelder stoppe deg fra et hyggelig terrasseliv.

Er det noe nord­menn vet å set­te pris på, er det å nyte som­mer­må­ne­de­ne så len­ge tem­pe­ra­tu­ren til­la­ter det. For å ska­pe det eks­tra ute­rom­met, kan du vel­ge i både farge­rike, moder­ne og prak­tis­ke løsninger.

Med Pergola kan du invitere til hageparty uansett vær

Per­go­la­en er opp­rin­ne­lig ita­li­ensk, der man siden renes­sanse­ti­den har byg­get hage­kon­struk­sjo­ner som slyng­plan­ter kan fes­te seg i. Den moder­ne per­go­la­en er en type mar­ki­se som har fast­mon­ter­te ben i bak­ken. Den gir mulig­he­ten for perm­a­nent skjerm­ing både for sol og regn, og ska­per en funk­sjo­nell, intim uteplass.

– Siden kon­struk­sjo­nen mon­te­res fast i bak­ken, blir den svært sta­bil. Den tåler mer vind enn en tra­di­sjo­nell mar­ki­se, og den kan også være frittstående.

For­skjel­li­ge løs­nin­ger med per­go­la fin­ner du her.

Monter lys, varme og frontkappe

For å for­len­ge sene som­mer­kvel­der kan du la mar­ki­sen stå ute hele tiden. Det nye er å mon­te­re en ned­senk­bar front­kap­pe med scre­en­duk som for­ank­res med vind­sik­ring til rekk­verk eller gulv på ter­ras­sen. I til­legg kan man mon­te­re lys med dim­ming og var­mov­ner som ska­per et tri­ve­lig ute­mil­jø – selv etter solen har gått ned.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Levegg

Få en lun ute­plass med tak- eller vegg­mon­tert levegg. Vel­ge­mel­lom en rek­ke uli­ke stoff­ty­per slik at du både kan skjer­me for vind, men sam­ti­dig se gjennom.

Se mer »

Vindusmarkise

Vin­du­s­mar­ki­ser gir skjerm­ing for både sol­lys og inn­syn. I til­legg gir det fasa­den et helt eget preg, alt etter hvil­ken type mar­ki­se du velger.

Se mer »