Stopp innsynet – ikke utsikten!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Her er våre beste tips til hvordan du kan unngå sjenerende innsyn uten å ødelegge for egen utsikt.

Vin­te­ren nær­mer seg med storm­skritt, og dage­ne blir kor­te­re og kor­te­re. Når det er mørkt ute er det selv­føl­ge­lig enk­le­re for nabo­er og forbi­pas­se­ren­de å se inn i boli­gen din, og for noen opp­le­ves det som som ube­ha­ge­lig. For noen er løs­nin­gen å trek­ke gar­di­ne­ne hardt igjen og leve innen­dørs uten utsyn til omver­de­nen. Men hva gjør du hvis du øns­ker å se ut? I den­ne artik­ke­len pre­sen­te­rer vi noen sol­skjerm­ings­løs­nin­ger som iva­re­tar dine krav til utsikt, men som også hind­rer nys­gjer­ri­ge øyne.

 

Plisségardiner

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du­ene er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et per­fekt og popu­lært alter­na­tiv. De hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lys inn. Det er en ele­gant og stil­ren form for sol­skjerm­ing som pas­ser i alle typer rom. For­de­len med plis­sé­gar­di­ner er at de byg­ger svært lite når de er truk­ket helt opp, og gir et beha­ge­lig, mykt uttrykk når de er slup­pet ned eller er plas­sert midt på vin­dus­fla­ten. Med plis­sé­gar­di­ner har du stor fri­het til å vel­ge et spe­si­fikt områ­de av vin­du­et du har lyst til å hind­re inn­syn gjen­nom. Dra fra top­pen og ned, eller dra fra bun­nen opp, og plas­ser plis­sé­gar­di­nen der du øns­ker skjerm­ing for innsyn.

Les mer om dob­bel plis­sé­gar­din (Duet­te) her og van­lig plis­sé­gar­din her

Screens

Den trans­pa­ren­te duken til scre­ens lar deg se ut selv når den er truk­ket ned. Fra utsi­den ser man ingenting.

 

Scre­ens er en type utven­dig sol­skjerm­ing som kan sam­men­lik­nes med en kraf­tig, utven­dig rulle­gar­din, men som har en noe trans­pa­rent duk. Den sto­re for­de­len med scre­ens er du kan se til­nær­met uhind­ret ut av vin­du­et, sam­ti­dig som de skjer­mer for inn­syn når det er lyst ute. Som en liten bonus slip­per scre­ens et beha­ge­lig lys inn i rom­met og bidrar til å varme­iso­le­re din bolig. Scre­ens kom­mer i et stort utvalg av far­ger og teksti­ler med ulik tett­hets­grad, og er et godt alter­na­tiv til utven­di­ge per­sien­ner og markiser.

Her kan du lese mer om Screens.

 

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner hind­rer inn­syn, men opp­rett­hol­der godt lysinn­slipp og et ele­gant utseende

Hvis du øns­ker et alter­na­tiv med et stram­me­re og mer moder­ne uttrykk, kan lamell­gar­di­ner være løs­nin­gen. Som med scre­ens har du mulig­he­ten til å se rela­tivt godt ut av vin­du­et, uten at de på utsi­den ser inn. Lamel­le­ne er flek­sib­le, slik at du selv kan sty­re hvor mye lys du øns­ker å slip­pe inn. Du kan vel­ge mel­lom gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ens­far­ge­de lamell­gar­di­ner. Lamell­gar­di­ner er et godt valg for den som øns­ker sol­skjerm­ings­løs­ning som både er svært ele­gant og svært praktisk.

Les mer om lamell­gar­di­ner og bruks­om­rå­der her. 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Rullegardiner er ikke hva de engang var

Tiden er over da rulle­gar­di­ner kom i bare hvitt og strengt tatt pas­set utse­ende­mes­sig bare på vaske­rom­met. Dagens rulle­gar­di­ner er av eks­klu­siv kva­li­tet, og hos Mar­ki­se­man­nen kan du vel­ge mel­lom over 170 for­skjel­li­ge far­ger og mønst­re i uli­ke prisklasser.

Se mer »

Aktuelle produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv solskjerming

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »