Stopp innsynet – ikke utsikten!

Her er våre beste tips til hvordan du kan unngå sjenerende innsyn uten å ødelegge for egen utsikt.

Vin­te­ren nær­mer seg med storm­skritt, og dage­ne blir kor­te­re og kor­te­re. Når det er mørkt ute er det selv­føl­ge­lig enk­le­re for nabo­er og forbi­pas­se­ren­de å se inn i boli­gen din, og for noen opp­le­ves det som som ube­ha­ge­lig. For noen er løs­nin­gen å trek­ke gar­di­ne­ne hardt igjen og leve innen­dørs uten utsyn til omver­de­nen. Men hva gjør du hvis du øns­ker å se ut? I den­ne artik­ke­len pre­sen­te­rer vi noen sol­skjerm­ings­løs­nin­ger som iva­re­tar dine krav til utsikt, men som også hind­rer nys­gjer­ri­ge øyne.

 

Plisségardiner

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du­ene er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et per­fekt og popu­lært alter­na­tiv. De hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lys inn. Det er en ele­gant og stil­ren form for sol­skjerm­ing som pas­ser i alle typer rom. For­de­len med plis­sé­gar­di­ner er at de byg­ger svært lite når de er truk­ket helt opp, og gir et beha­ge­lig, mykt uttrykk når de er slup­pet ned eller er plas­sert midt på vin­dus­fla­ten. Med plis­sé­gar­di­ner har du stor fri­het til å vel­ge et spe­si­fikt områ­de av vin­du­et du har lyst til å hind­re inn­syn gjen­nom. Dra fra top­pen og ned, eller dra fra bun­nen opp, og plas­ser plis­sé­gar­di­nen der du øns­ker skjerm­ing for innsyn.

Les mer om dob­bel plis­sé­gar­din (Duet­te) her og van­lig plis­sé­gar­din her

Screens

Den trans­pa­ren­te duken til scre­ens lar deg se ut selv når den er truk­ket ned. Fra utsi­den ser man ingenting.

 

Scre­ens er en type utven­dig sol­skjerm­ing som kan sam­men­lik­nes med en kraf­tig, utven­dig rulle­gar­din, men som har en noe trans­pa­rent duk. Den sto­re for­de­len med scre­ens er du kan se til­nær­met uhind­ret ut av vin­du­et, sam­ti­dig som de skjer­mer for inn­syn når det er lyst ute. Som en liten bonus slip­per scre­ens et beha­ge­lig lys inn i rom­met og bidrar til å varme­iso­le­re din bolig. Scre­ens kom­mer i et stort utvalg av far­ger og teksti­ler med ulik tett­hets­grad, og er et godt alter­na­tiv til utven­di­ge per­sien­ner og markiser.

Her kan du lese mer om Screens.

 

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner hind­rer inn­syn, men opp­rett­hol­der godt lysinn­slipp og et ele­gant utseende

Hvis du øns­ker et alter­na­tiv med et stram­me­re og mer moder­ne uttrykk, kan lamell­gar­di­ner være løs­nin­gen. Som med scre­ens har du mulig­he­ten til å se rela­tivt godt ut av vin­du­et, uten at de på utsi­den ser inn. Lamel­le­ne er flek­sib­le, slik at du selv kan sty­re hvor mye lys du øns­ker å slip­pe inn. Du kan vel­ge mel­lom gjen­nom­sik­ti­ge, lystet­te, mønst­re­de, farge­rike og ens­far­ge­de lamell­gar­di­ner. Lamell­gar­di­ner er et godt valg for den som øns­ker sol­skjerm­ings­løs­ning som både er svært ele­gant og svært praktisk.

Les mer om lamell­gar­di­ner og bruks­om­rå­der her. 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Nå er det plissé som gjelder

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et popu­lært alter­na­tiv. Det hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lyset inn.

Se mer »

Årets farge er sølvgrønn!

Nå hand­ler det om å fin­ne roen i en hek­tisk hver­dag. Vak­re grøn­ne nyan­ser hen­tet rett fra natu­ren – dem­pet, sofis­ti­kert og mykt – blir med oss inn i hjem­met i 2019. Sam­stem­te toner i teksti­ler og inte­ri­ø­ret ska­per en beha­ge­lig har­mo­ni i rommet.

Se mer »

Aktuelle produkter

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Levegg

Få en lun ute­plass med tak- eller vegg­mon­tert levegg. Vel­ge­mel­lom en rek­ke uli­ke stoff­ty­per slik at du både kan skjer­me for vind, men sam­ti­dig se gjennom.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.