Solskjerming som passer på badet

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Her er noen tips om hva du bør tenke på når du velger hvordan du vil skjerme og dekorere badevinduet. Innsyn og fuktighet er viktige stikkord.

Alle hus er for­skjel­li­ge, men kna­pt noen rom er så for­skjel­li­ge som bad, både i stør­rel­se og form. Men noen ting har de til fel­les. De fær­res­te har noe behov for at nabo­en skal se deg når du er på vei inn i dusjen, og de fles­te bør ten­ke på at mate­ria­let på inte­ri­ør­gar­di­nen bør tåle fuk­tig­het over tid.

Per­sien­ner prak­tisk og ele­gant også i baderommet

Skjerming av innsyn

Både rulle­gar­di­ner og per­sien­ner skjer­mer bra for inn­syn, og beg­ge kan fås i et mate­ria­le der du slip­per gjen­nom noe dags­lys. Tenk like­vel på at når det er lyst på badet og mørkt ute vil også sil­hu­et­ten av deg kun­ne være syn­lig fra utsi­den med mind­re du vel­ger lystett blackout-materiale.

Hvis du vil kom­bi­ne­re total skjerm­ing for inn­syn med mulig­he­ten for å slip­pe inn dags­lys på dag­tid, er plisse­gar­di­ner et godt alter­na­tiv. Her kan du skjer­me for eksem­pel neders­te del av vin­du­et slik at nabo­ene ikke ser inn, sam­ti­dig som du hol­der øvers­te del åpen for dags­lys og utsyn.

Les også: Gi hjem­met et løft med inn­ven­dig solskjerming

Med plisse­gar­di­ner kan du bestem­me hvil­ken del av vin­du­et som skal være skjer­met. Plisse­gar­di­ner pas­ser også bra i skråvinduer.

Materialer som tåler fuktighet

På et bad med høy luft­fuk­tig­het, kan det være greit å ten­ke på hvil­ke mate­ria­ler som egner seg i vinduet.

- De aller fles­te av Mar­ki­se­man­nens inte­ri­ør­gar­di­ner tåler fuk­tig­het. Men for å være sik­ker vil du i både design­verk­tøy­et på våre nett­si­der og i kunde­ka­ta­lo­gen til sel­ge­ren se at dis­se mate­ria­le­ne er mer­ket med et sym­bol med drå­per, for­tel­ler Egil Aamodt i Markisemannen.

Tåler vann­sprut

Aamodt under­stre­ker at dis­se mate­ria­le­ne ment for fuk­ti­ge rom og ikke for å ha «i dusjen».

- Har du et lite bad med dusj nær vin­du­et eller bade­kar under vin­du­et bør du også vur­de­re de mate­ria­le­ne som tåler vann­søl, de er mer­ket med et sym­bol for hånd­vask, for­kla­rer Aamodt.

Vas­kes for hånd
Hvis vin­du­er og gar­di­ner er utsatt for søl fra dusj og bad bør du vur­de­re mate­ria­ler som er mer­ket med sym­bol for håndvask.

De fles­te inte­ri­ør­gar­di­ner kan også mon­te­res med motor og fjern­sty­ring. Les mer om auto­ma­tikk.

Se utvalget i Designspace

I Mar­ki­se­man­nens design­verk­tøy kan du vel­ge hvil­ke egen­ska­per inte­ri­ør­gar­di­ne­ne skal ha, alt fra hvor mye lys de slip­per gjen­nom og om de tåler fuk­tig­het til om de er flam­me­hem­men­de. Etter å ha valgt type rom, type inte­ri­ør­gar­din og egen­ska­per, får du en oversikt.

Tren­ger du et mate­ria­le som tåler fuk­tig­het, har du cir­ka 150 uli­ke far­ger å vel­ge mel­lom for både rulle­gar­di­ner, lamell­gar­di­ner og Duet­te dob­le plisse­gar­di­ner. Med 57 uli­ke far­ger for enk­le plisse­gar­di­ner og 36 vari­an­ter av inn­ven­di­ge per­sien­ner, bør du fin­ne noe som pas­ser ditt bad.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvnkvaliteten. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Terrassevarmer

Inves­tér i en varme­lam­pe, og du har mulig­het til å bru­ke ute­plas­sen din tid­lig på vår­en og sent på høs­ten, med man­ge kose­li­ge stunder.

Se mer »

Automatikk

Sta­dig stør­re andel av våre kun­der øns­ker auto­ma­ti­sert sty­ring av våre pro­duk­ter, f.eks. fra god­s­to­len eller via engangs-pro­gram­me­ring av hel­auto­ma­tis­ke sty­rings­sys­te­mer, og vi lig­ger der­for i for­kant også på det­te området.

Se mer »

Pergola

Øns­ker du lite ved­li­ke­hold, en spen­nen­de ute­plass og mer pri­vat­liv, kan per­go­la være tin­gen for deg.

Se mer »