Solskjerming for stuevinduet

Plages du av sjenerende kveldssol rett i TV-skjermen? Har naboene innsyn rett i sofaen? Eller blir rommet et drivhus når sommersola steker rett i stuevinduet?

Typen sol­skjerm­ing du bør vel­ge, avhen­ger av hvil­ke av dis­se pro­ble­me­ne som beskri­ver din stue best.

Sola her i nord opp­fø­rer seg litt spe­si­elt, sam­men­lig­net med syd­li­ge­re strøk. Den står gans­ke lavt på him­me­len og ste­ker rett inn i vin­du­ene våre, selv midt på dagen. Med mind­re du har mid­natt­sol på som­mer­en, står den tid­lig opp og går sent ned og den hen­ger lavt på hori­son­ten i man­ge timer mor­gen og kveld.

 

Sterk sol og varm stue

En kose­lig stue med sto­re vin­du­er mot sør eller vest, kan bli fryk­te­lig varm på som­mer­en. Hvis det vik­tigs­te med sol­skjerm­ing er å redu­se­re varme­ef­fek­ten fra sola, bør du vur­de­re utven­dig sol­skjerm­ing. Fel­les for dis­se pro­duk­te­ne er at de stop­per sola før varme­strå­lin­gen slip­per inn gjen­nom vin­du­et, og redu­se­rer der­med var­me­inn­slipp med inn­til 90 pro­sent. Sam­ti­dig lar dis­se pro­duk­te­ne deg behol­de utsyn og utsikt på hver sin måte:

  • Utven­di­ge per­sien­ner; vink­le lamel­le­ne slik at sola stop­pes, men utsik­ten ned mot gate eller hage beholdes.
  • Scre­ens/utvendige rulle­gar­di­ner; små hull (per­fo­re­ring) i duken sør­ger for at du har utsyn, sam­ti­dig som scre­ens skjer­mer for sola og redu­se­rer inn­syn gjen­nom stuevinduet.
  • Mar­ki­ser; skjer­mer for sola, men du behol­der utsik­ten. Fin­nes som alt fra vin­du­s­mar­ki­ser til sto­re ter­asse­mar­ki­ser.
  • Per­go­la, i lik­het med ter­asse­mar­ki­ser; utvi­der stua med et lunt ute­rom, med skjerm­ing for sola og fullt utsyn fra stua innenfor.

Her kan du lese mer om hvor­for utven­dig sol­skjerm­ing er vik­tig for å redu­se­re inne­tem­pe­ra­tu­ren i sommersola.

 

Lav kveldssol og gjenskinn i TV

Stuer med vin­du­er mot vest og nord får kvelds­sola rett inn gjen­nom vin­du­et i fle­re timer. På den­ne tiden av døg­net er ikke sola så varm, men den blen­der like mye og kan ska­pe irri­te­ren­de gjen­skinn i TV’en. Sol­skjerm­ings­pro­duk­ter som hind­rer både kvelds­sol og inn­syn fra nabo­ene når vi øns­ker det, er:

  • Per­sien­ner; lamel­le­ne kan vink­les etter hvor mye lys du vil slip­pe inn.
  • Lamell­gar­di­ner; mør­ke teksti­ler hvis du øns­ker mulig­he­ten for å skjer­me stua for alt lys, lyse­re lamel­ler siler lyset. Kan også vink­les etter hvor mye du vil skjer­me for sol eller innsyn.
  • Plis­sé­gar­di­ner; de mest flek­sib­le pro­duk­te­ne, hvor du kan sten­ge av for ned­re del, midt­re del eller øvre del av stue­vin­du­et. Der­med kan du for eksem­pel hind­re inn­syn men behol­de dags­ly­set inn i stua, eller skjer­me for sola og behol­de utsikten.
  • Dob­le plisse­gar­di­ner med sam­me egen­ska­per som de enk­le, men luft­la­get mel­lom de to plis­sé­gar­di­ne­ne iso­le­rer stua mot var­me­inn­slipp om som­mer­en og mot varme­tap gjen­nom stue­vin­du­ene om vinteren.

Husk å vur­de­re hvor­dan du vil sty­re sol­skjerm­ings­pro­duk­te­ne dine. De aller fles­te pro­duk­ter kan utsty­res med alt fra manu­ell betje­ning til tråd­løse fjern­kon­trol­ler og til og med stem­me­sty­ring via Goog­le.

 

Design­verk­øy

I Mar­ki­se­man­nens design­verk­tøy Design Space kan du få se hvor­dan de uli­ke pro­duk­te­ne, mate­ria­le­ne og far­ge­ne tar seg ut i en stue. Lag­re dine favo­rit­ter og ta kon­takt med oss for gra­tis og ufor­plik­ten­de befaring.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Aktuelle produkter

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.