Solskjerming for soveromsvinduet

Ønsker du et mørkt soverom også gjennom lyse sommernetter, eller er det viktigste å hindre innsyn fra naboer?

Sli­ter du med lav kvelds­sol som blen­der deg, eller er sove­rom­met en bad­stue etter at etter­mid­dags­sola har stekt inn gjen­nom det vest­vend­te vin­du­et i time­ne før legge­tid? Sva­re­ne på dis­se spørs­må­le­ne avgjør hvil­ke sol­skjerm­ings­pro­duk­ter du bør vel­ge til soveromsvinduet.

Vi star­ter med det «enk­les­te»; er hoved­ut­ford­rin­gen at sove­rom­met er alt­for varmt for­di sola ste­ker gjen­nom vin­du­et på etter­mid­da­gen, må du få ned inne­tem­pe­ra­tu­ren ved hjelp av utven­dig sol­skjerm­ing. Les mer om det her

 

Hvilke produkter gir mørkt soverom?

Hvis var­me­inn­slip­pet fra sola ikke er ver­re enn at inn­ven­dig sol­skjerm­ing, gjør job­ben, husk på føl­gen­de: Svar­te og mør­ke teksti­ler stop­per mer lys enn lyse­re vari­an­ter av det sam­me pro­duk­tet. I til­legg er det stor for­skjell på mate­ria­le­ne i de uli­ke produktene.

  • Plis­sé­gar­di­ner vil slip­pe gjen­nom en del lys, selv i mør­ke vari­an­ter, mens den dob­le vari­an­ten kan leve­res med såkalt «black out» tekstil og side­skin­ner som gir til­nær­met full mørk­leg­ging av rommet
  • Lamell­gar­di­ner og inn­ven­di­ge per­sien­ner, i hen­holds­vis tekstil og plast vil med mør­ke far­ger slip­pe inn vesent­lig mind­re lys.
  • Rulle­gar­di­ner kan være til­nær­met lystet­te uan­sett om de er svar­te eller hvite.
  • Utven­di­ge per­sien­ner kan også sten­ges full­sten­dig, slik at sove­rom­met hol­des mørkt. Det­te kan være aktu­elt hvis du i til­legg sli­ter med et varmt sove­rom på grunn av opp­var­ming fra sola på dagtid.

 

 

Blend av halve vinduet, enten opp eller nede

Hvor­dan øns­ker du at sove­roms­vin­du­et skal være når du ikke sover? Rulle­gar­di­ner og inn­ven­di­ge per­sien­ner kan være enten oppe, nede eller dek­ke øvre del av vin­du­et. Der­med kan du skjer­me for sola, men behol­de utsik­ten. En enkel eller dob­bel plisse­gar­din er mer flek­si­bel, slik at du for eksem­pel kan la plisse­gar­di­nen dek­ke bare neders­te del av sove­roms­vin­du­et. Der­med kan du hind­re inn­syn fra nabo­er, mens du slip­per inn lyset.

Les også: Tips for skjerm­ing mot lys, var­me og inn­syn på soverommet!

 

Stemning på soverommet

Siden plisse­gar­di­nen ikke er helt lystett, vil sær­lig de lyse­re vari­an­te­ne sile lyset og ska­pe en spe­si­ell stem­ning på soverommet.

Lamell­gar­di­ner og inn­ven­di­ge per­sien­ner har ikke den sam­me typen flek­si­bi­li­tet som plis­sé­gar­di­ner, men også her kan du ska­pe spe­si­el­le «lysef­fek­ter» ved å vink­le lamel­le­ne. I til­legg vil både lamel­ler og per­sien­ner i lyse­re far­ger, som plis­sé­gar­di­ner, sile og slip­pe inn et dust lys i soverommet.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Løs lysutfordringen med lameller

Vår­en er her og med det føl­ger mer sol inn vin­du­ene fra tid­li­ge­re på mor­gen til sene­re på kvel­den. Mer lys gir ener­gi, men kan­skje har du også kjent på litt irri­ta­sjon med sol rett i ansik­tet når du ikke egent­lig øns­ker det. En effek­tiv sol­skjerm­ings­løs­ning for pro­ble­met er lamellgardiner.

Se mer »

Aktuelle produkter

Levegg

Få en lun ute­plass med tak- eller vegg­mon­tert levegg. Vel­ge­mel­lom en rek­ke uli­ke stoff­ty­per slik at du både kan skjer­me for vind, men sam­ti­dig se gjennom.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.