Slik finner du riktig solskjerming!

Vil du først og fremst skjerme deg for sollyset eller solvarmen?

Solskjerming kan dekke ulike behov

Sol­skjerm­ing kan ha man­ge funk­sjo­ner. Man­ge boli­ger har sto­re vin­dus­fla­ter som lar mye natur­lig dags­lys slip­pe inn. Det­te kan ha man­ge posi­ti­ve effek­ter, men sam­ti­dig slip­pes det også inn mye sol­var­me. For man­ge kan det­te opp­le­ves ubehagelig.

Både lys og var­me kan du gjø­re noe med – ved å instal­le­re sol­skjerm­ing. Det fin­nes man­ge og uli­ke typer pro­duk­ter for sol­skjerm­ing på mar­ke­det. Det gjør det vans­ke­lig å vel­ge, men gir deg sam­ti­dig mulig­he­ten til å fin­ne sol­skjerm­ing som til­freds­stil­ler akku­rat ditt behov og dine ønsker.

En god start før du gjør et valg, er å ten­ke gjen­nom hva du egent­lig vil skjer­me deg mot. Er det vik­tigst for deg å skjer­me mot sol­var­me eller sol­lys? Det kan ha stor betyd­ning for om du bør vel­ge utven­dig eller inn­ven­dig solskjerming.

Innvendig eller utvendig solskjerming?

Utven­dig sol­skjerm­ing er det bes­te alter­na­ti­vet der­som det størs­te beho­vet er å skjer­me mot var­men. Utven­dig sol­skjerm­ing gjør at var­men stop­pes før den i det hele tatt kom­mer inn i boligen.

Inn­ven­dig sol­skjerm­ing vil også begren­se sol­var­men noe, men vil ikke være like effek­tivt som utven­dig sol­skjerm­ing. Men der­som det vik­tigs­te er å stop­pe sol­ly­set fra å kom­me inn i rom­met, er inn­ven­dig sol­skjerm­ing et helt utmer­ket valg – f.eks. når du ser på TV eller sit­ter foran en PC.

Varianter av utvendig solskjerming

Utven­dig sol­skjerm­ing fin­nes i en rek­ke uli­ke vari­an­ter, som f.eks.:

Scre­ens har blitt svært popu­læ­re som utven­dig sol­skjerm­ing de sis­te åre­ne. Det er en type utven­di­ge rulle­gar­di­ner som går opp og ned på et skinne­sys­tem. De låses stramt fast ved hjelp av spe­si­el­le glide­lå­ser når de er rul­let ned. Scre­ens kan inte­gre­res i fasa­den og der­med være helt usyn­li­ge når de ikke er i bruk.

Mar­ki­ser er den mest klas­sis­ke løs­nin­gen for utven­dig sol­skjerm­ing. Mar­ki­ser stop­per sol­strå­ler effek­tivt og beskyt­ter dess­uten både mot regn og snø. Mar­ki­ser kan i til­legg fun­ge­re som en type overbygg.

Utven­di­ge per­sien­ner er også et alter­na­tiv som tar liten plass, og er kan­skje det mest effek­ti­ve for å stop­pe sol­var­me – etter­som de kan blok­ke­re opp til 90 % av solstrålene.

Alternativer for innvendig solskjerming

Når det gjel­der inn­ven­dig sol­skjerm­ing er det også fle­re alter­na­ti­ver å vel­ge mel­lom, bl.a.:
Rulle­gar­di­nerplis­sé­gar­di­nerlamell­gar­di­ner og per­sien­ner.

Alle dis­se alter­na­ti­ve­ne gjør en solid jobb med å stop­pe sol­lys – men der­som du i til­legg øns­ker å stop­pe mest mulig sol­var­me, bør du vel­ge rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner. Utover det­te bør du la este­tikk og hen­syn til inte­ri­ør bidra til å sty­re val­get du tar.

De fles­te sol­skjerm­ings­pro­duk­ter kan sty­res på uli­ke måter – med for­skjel­li­ge manu­el­le eller auto­ma­tis­ke, moto­ri­ser­te løs­nin­ger – og de kan kob­les opp mot uli­ke smarthus-systemer.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Aktuelle produkter

Vindusmarkise

Vin­du­s­mar­ki­ser gir skjerm­ing for både sol­lys og inn­syn. I til­legg gir det fasa­den et helt eget preg, alt etter hvil­ken type mar­ki­se du velger.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.