Slik finner du riktig solskjerming!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Vil du først og fremst skjerme deg for sollyset eller solvarmen?

Solskjerming kan dekke ulike behov

Sol­skjerm­ing kan ha man­ge funk­sjo­ner. Man­ge boli­ger har sto­re vin­dus­fla­ter som lar mye natur­lig dags­lys slip­pe inn. Det­te kan ha man­ge posi­ti­ve effek­ter, men sam­ti­dig slip­pes det også inn mye sol­var­me. For man­ge kan det­te opp­le­ves ube­ha­ge­lig.

Både lys og var­me kan du gjø­re noe med – ved å instal­le­re sol­skjerm­ing. Det fin­nes man­ge og uli­ke typer pro­duk­ter for sol­skjerm­ing på mar­ke­det. Det gjør det vans­ke­lig å vel­ge, men gir deg sam­ti­dig mulig­he­ten til å fin­ne sol­skjerm­ing som til­freds­stil­ler akku­rat ditt behov og dine øns­ker.

En god start før du gjør et valg, er å ten­ke gjen­nom hva du egent­lig vil skjer­me deg mot. Er det vik­tigst for deg å skjer­me mot sol­var­me eller sol­lys? Det kan ha stor betyd­ning for om du bør vel­ge utven­dig eller inn­ven­dig sol­skjerm­ing.

Innvendig eller utvendig solskjerming?

Utven­dig sol­skjerm­ing er det bes­te alter­na­ti­vet der­som det størs­te beho­vet er å skjer­me mot var­men. Utven­dig sol­skjerm­ing gjør at var­men stop­pes før den i det hele tatt kom­mer inn i boli­gen.

Inn­ven­dig sol­skjerm­ing vil også begren­se sol­var­men noe, men vil ikke være like effek­tivt som utven­dig sol­skjerm­ing. Men der­som det vik­tigs­te er å stop­pe sol­ly­set fra å kom­me inn i rom­met, er inn­ven­dig sol­skjerm­ing et helt utmer­ket valg – f.eks. når du ser på TV eller sit­ter foran en PC.

Varianter av utvendig solskjerming

Utven­dig sol­skjerm­ing fin­nes i en rek­ke uli­ke vari­an­ter, som f.eks.:

Scre­ens har blitt svært popu­læ­re som utven­dig sol­skjerm­ing de sis­te åre­ne. Det er en type utven­di­ge rulle­gar­di­ner som går opp og ned på et skinne­sys­tem. De låses stramt fast ved hjelp av spe­si­el­le glide­lå­ser når de er rul­let ned. Scre­ens kan inte­gre­res i fasa­den og der­med være helt usyn­li­ge når de ikke er i bruk.

Mar­ki­ser er den mest klas­sis­ke løs­nin­gen for utven­dig sol­skjerm­ing. Mar­ki­ser stop­per sol­strå­ler effek­tivt og beskyt­ter dess­uten både mot regn og snø. Mar­ki­ser kan i til­legg fun­ge­re som en type over­bygg.

Utven­di­ge per­sien­ner er også et alter­na­tiv som tar liten plass, og er kan­skje det mest effek­ti­ve for å stop­pe sol­var­me – etter­som de kan blok­ke­re opp til 90 % av sol­strå­le­ne.

Alternativer for innvendig solskjerming

Når det gjel­der inn­ven­dig sol­skjerm­ing er det også fle­re alter­na­ti­ver å vel­ge mel­lom, bl.a.:
Rulle­gar­di­nerplis­sé­gar­di­nerlamell­gar­di­ner og per­sien­ner.

Alle dis­se alter­na­ti­ve­ne gjør en solid jobb med å stop­pe sol­lys – men der­som du i til­legg øns­ker å stop­pe mest mulig sol­var­me, bør du vel­ge rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner. Utover det­te bør du la este­tikk og hen­syn til inte­ri­ør bidra til å sty­re val­get du tar.

De fles­te sol­skjerm­ings­pro­duk­ter kan sty­res på uli­ke måter – med for­skjel­li­ge manu­el­le eller auto­ma­tis­ke, moto­ri­ser­te løs­nin­ger – og de kan kob­les opp mot uli­ke smart­hus-sys­te­mer.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Nå er det plissé som gjelder

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et popu­lært alter­na­tiv. Det hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lyset inn.

Se mer »

Aktuelle produkter

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv sol­skjerm­ing

Se mer »

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og enk­le løs­nin­ger som kan mørk­leg­ge rom­met totalt.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.