Slik finner du riktig solskjerming!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Vil du først og fremst skjerme deg for sollyset eller solvarmen?

Solskjerming kan dekke ulike behov

Sol­skjerm­ing kan ha man­ge funk­sjo­ner. Man­ge boli­ger har sto­re vin­dus­fla­ter som lar mye natur­lig dags­lys slip­pe inn. Det­te kan ha man­ge posi­ti­ve effek­ter, men sam­ti­dig slip­pes det også inn mye sol­var­me. For man­ge kan det­te opp­le­ves ubehagelig.

Både lys og var­me kan du gjø­re noe med – ved å instal­le­re sol­skjerm­ing. Det fin­nes man­ge og uli­ke typer pro­duk­ter for sol­skjerm­ing på mar­ke­det. Det gjør det vans­ke­lig å vel­ge, men gir deg sam­ti­dig mulig­he­ten til å fin­ne sol­skjerm­ing som til­freds­stil­ler akku­rat ditt behov og dine ønsker.

En god start før du gjør et valg, er å ten­ke gjen­nom hva du egent­lig vil skjer­me deg mot. Er det vik­tigst for deg å skjer­me mot sol­var­me eller sol­lys? Det kan ha stor betyd­ning for om du bør vel­ge utven­dig eller inn­ven­dig solskjerming.

Innvendig eller utvendig solskjerming?

Utven­dig sol­skjerm­ing er det bes­te alter­na­ti­vet der­som det størs­te beho­vet er å skjer­me mot var­men. Utven­dig sol­skjerm­ing gjør at var­men stop­pes før den i det hele tatt kom­mer inn i boligen.

Inn­ven­dig sol­skjerm­ing vil også begren­se sol­var­men noe, men vil ikke være like effek­tivt som utven­dig sol­skjerm­ing. Men der­som det vik­tigs­te er å stop­pe sol­ly­set fra å kom­me inn i rom­met, er inn­ven­dig sol­skjerm­ing et helt utmer­ket valg – f.eks. når du ser på TV eller sit­ter foran en PC.

Varianter av utvendig solskjerming

Utven­dig sol­skjerm­ing fin­nes i en rek­ke uli­ke vari­an­ter, som f.eks.:

Scre­ens har blitt svært popu­læ­re som utven­dig sol­skjerm­ing de sis­te åre­ne. Det er en type utven­di­ge rulle­gar­di­ner som går opp og ned på et skinne­sys­tem. De låses stramt fast ved hjelp av spe­si­el­le glide­lå­ser når de er rul­let ned. Scre­ens kan inte­gre­res i fasa­den og der­med være helt usyn­li­ge når de ikke er i bruk.

Mar­ki­ser er den mest klas­sis­ke løs­nin­gen for utven­dig sol­skjerm­ing. Mar­ki­ser stop­per sol­strå­ler effek­tivt og beskyt­ter dess­uten både mot regn og snø. Mar­ki­ser kan i til­legg fun­ge­re som en type overbygg.

Utven­di­ge per­sien­ner er også et alter­na­tiv som tar liten plass, og er kan­skje det mest effek­ti­ve for å stop­pe sol­var­me – etter­som de kan blok­ke­re opp til 90 % av solstrålene.

Alternativer for innvendig solskjerming

Når det gjel­der inn­ven­dig sol­skjerm­ing er det også fle­re alter­na­ti­ver å vel­ge mel­lom, bl.a.:
Rulle­gar­di­nerplis­sé­gar­di­nerlamell­gar­di­ner og per­sien­ner.

Alle dis­se alter­na­ti­ve­ne gjør en solid jobb med å stop­pe sol­lys – men der­som du i til­legg øns­ker å stop­pe mest mulig sol­var­me, bør du vel­ge rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner. Utover det­te bør du la este­tikk og hen­syn til inte­ri­ør bidra til å sty­re val­get du tar.

De fles­te sol­skjerm­ings­pro­duk­ter kan sty­res på uli­ke måter – med for­skjel­li­ge manu­el­le eller auto­ma­tis­ke, moto­ri­ser­te løs­nin­ger – og de kan kob­les opp mot uli­ke smarthus-systemer.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Forleng sommeren!

Nå som som­mer­en nær­mer seg slut­ten, blir dage­ne kor­te­re og været mer usta­bilt. Men det er ikke nød­ven­dig å ryd­de inn hage­møb­le­ne ennå av den grunn. I den­ne artik­ke­len fin­ner du noen tips til hvor­dan du kan for­len­ge ute­se­son­gen — og ute­ko­sen ved hjelp av enten levegg, mar­ki­se, per­go­la eller terrassevarmer.

Se mer »

Årets farge er sølvgrønn!

Nå hand­ler det om å fin­ne roen i en hek­tisk hver­dag. Vak­re grøn­ne nyan­ser hen­tet rett fra natu­ren – dem­pet, sofis­ti­kert og mykt – blir med oss inn i hjem­met i 2019. Sam­stem­te toner i teksti­ler og inte­ri­ø­ret ska­per en beha­ge­lig har­mo­ni i rommet.

Se mer »

Aktuelle produkter

Terrassemarkise

Med ter­rasse­mar­ki­se blir ute­plas­sen nær­mest som et eks­tra rom i huset. Den skjer­mer for sol og regn om dagen og ska­per en lun stem­ning om kvelden.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »