Skjerm deg for lav sol, vind og innsyn

Solskjermingsprodukter dekker flere behov enn skjerming mot solen. Det er ingen hemmelighet at en norsk sommer byr på mer enn bare strålende solskinn.

Sol­skjerm­ing gir også ly mot yr, regn, vind og innsyn!

Man­ge ter­ras­ser, spe­si­elt lei­lig­hets­ter­ras­ser over bakke­plan, er utsatt plas­sert i for­hold til vind. Med en Zip­scre­en side­vegg kan du ska­pe le – og sam­ti­dig gjø­re ter­ras­sen litt mer pri­vat ved å for­hind­re inn­syn. Du kan kon­stru­ere din egen lil­le lune krok, eller lage et skjer­met områ­de stort nok til et helt grill­par­ty. Det fin­nes enk­le, prak­tis­ke løs­nin­ger på side­veg­ger i flek­si­belt mate­ria­le som rul­les helt sam­men inne i en av side­stol­pe­ne, og som enkelt kan trek­kes ut ved behov. Se film her.

Har du en ter­rasse­mar­ki­se, kan en ned­senk­bar front­kap­pe (Sun­set) med scre­en­duk fes­tes mot gelen­der, gulv, eller til jus­ter­ba­re vind­sik­rings­stag. Den hind­rer inn­syn og lav sol, tar av for vind og gjør det lune­re på ute­plas­sen. Front­kap­pen heves og sen­kes manu­elt. Se film her.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvnkvaliteten. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.