Skjerm deg for lav sol, vind og innsyn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Solskjermingsprodukter dekker flere behov enn skjerming mot solen. Det er ingen hemmelighet at en norsk sommer byr på mer enn bare strålende solskinn.

Sol­skjerm­ing gir også ly mot yr, regn, vind og innsyn!

Man­ge ter­ras­ser, spe­si­elt lei­lig­hets­ter­ras­ser over bakke­plan, er utsatt plas­sert i for­hold til vind. Med en Zip­scre­en side­vegg kan du ska­pe le – og sam­ti­dig gjø­re ter­ras­sen litt mer pri­vat ved å for­hind­re inn­syn. Du kan kon­stru­ere din egen lil­le lune krok, eller lage et skjer­met områ­de stort nok til et helt grill­par­ty. Det fin­nes enk­le, prak­tis­ke løs­nin­ger på side­veg­ger i flek­si­belt mate­ria­le som rul­les helt sam­men inne i en av side­stol­pe­ne, og som enkelt kan trek­kes ut ved behov. Se film her.

Har du en ter­rasse­mar­ki­se, kan en ned­senk­bar front­kap­pe (Sun­set) med scre­en­duk fes­tes mot gelen­der, gulv, eller til jus­ter­ba­re vind­sik­rings­stag. Den hind­rer inn­syn og lav sol, tar av for vind og gjør det lune­re på ute­plas­sen. Front­kap­pen heves og sen­kes manu­elt. Se film her.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Forleng sommerkveldene!

Liker du å sit­te ute om kvel­den og kose deg med god mat og ven­ner? La ikke regn eller kjø­li­ge høst­kvel­der stop­pe deg fra et hyg­ge­lig terrasseliv.

Se mer »

Nå er det plissé som gjelder

I tett­be­byg­de strøk eller der vin­du er vendt ut mot vei eller nabo, er plis­sé­gar­di­ner et popu­lært alter­na­tiv. Det hind­rer inn­syn, men slip­per fort­satt lyset inn.

Se mer »

Aktuelle produkter

Vindusmarkise

Vin­du­s­mar­ki­ser gir skjerm­ing for både sol­lys og inn­syn. I til­legg gir det fasa­den et helt eget preg, alt etter hvil­ken type mar­ki­se du velger.

Se mer »

Automatikk

Sta­dig stør­re andel av våre kun­der øns­ker auto­ma­ti­sert sty­ring av våre pro­duk­ter, f.eks. fra god­s­to­len eller via engangs-pro­gram­me­ring av hel­auto­ma­tis­ke sty­rings­sys­te­mer, og vi lig­ger der­for i for­kant også på det­te området.

Se mer »