Rullegardiner er ikke hva de engang var

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Tiden er over da rullegardiner kom i bare hvitt og strengt tatt passet utseendemessig bare på vaskerommet. Dagens rullegardiner er av eksklusiv kvalitet, og hos Markisemannen kan du velge mellom over 170 forskjellige farger og mønstre i ulike prisklasser.

De sis­te åre­ne har rulle­gar­di­ner fått sin renes­san­se med stoff, topp­kas­sett og betje­nings­sys­te­mer av topp kva­li­tet. Rulle­gar­di­ner kom­mer med egen­ska­per som pas­ser alt fra stue og sove­rom til bad og vaske­rom. Der­for bør du ikke bare ten­ke på utse­en­de, men også hva slags funk­sjon du er ute etter når du skal vel­ge interiørgardiner.

Vur­der rulle­gar­di­ner hvis du

  • vil ha et til­nær­met mørk­lagt vin­du, for eksem­pel på soverommet
  • øns­ker å skjer­me full­sten­dig for sol og innsyn
  • øns­ker en inte­ri­ør­gar­din som tåler fuk­tig­het og søl, som på badet eller over oppvaskbenken
  • fore­trek­ker en inte­ri­ør­gar­din med enkel og solid kon­struk­sjon, og som er grei å rengjøre

Rullegardiner på soverommet

Man­ge øns­ker å ha det mørkt på sove­rom­met, og spe­si­elt for barn viser forsk­ning at et mørkt sove­rom er vik­tig for søvn­kva­li­te­ten. En rulle­gar­din i Black­out-mate­ria­le vil være lystett uan­sett om den er lys eller mørk. Med en skred­der­sydd rulle­gar­din etter mål på sove­roms­vin­du­et ditt vil også gli­pen av lysinn­slipp mel­lom gar­din og vin­dus­karm redu­se­res til et minimum.

Rulle­gar­di­ner match­er far­ge­ne på ditt sove­rom og kan være lystet­te eller trans­pa­ran­te, etter hva du foretrekker.

Rullegardiner på stua

Utse­en­det på inte­ri­ør­gar­di­ner er vik­tig i alle rom, men kan­skje spe­si­elt i stua. Bil­de­ne under taler for seg; rulle­gar­di­ner er ikke hva de en gang var, og med over 170 uli­ke far­ger og mønst­re vil de aller fles­te fin­ne en gar­din som match­er møb­ler og veg­ger. Husk at rulle­gar­di­ner i lys­fil­tre­ren­de eller trans­pa­rent mate­ria­le kan gi deg akku­rat den gra­den av lysinn­slipp og utsyn som du øns­ker. De fles­te vari­an­ter vil uan­sett bidra til å redu­se­re inn­syn fra nabo­er og and­re betraktelig.

Bad og vaskerom

I Mar­ki­se­man­nens design­verk­tøy kan du se hvor­dan de uli­ke mønst­re­ne vil ta seg ut på for eksem­pel et bad, og du kan også vel­ge egen­ska­per som fukt­be­stan­dig eller vaskbar.

Nes­ten alle våre rulle­gar­di­ner (151 av 174) tåler fukt. Hvis du tren­ger en gar­din som tåler direk­te vann­søl, vel­ger du en av de 124 som er vask­bar. Her kan du lese mer om sol­skjerm­ing på badet.

Kjøkken

Luft­fuk­tig­het er kan­skje ikke noe stort pro­blem på de fles­te kjøk­ken, men har du vin­du­et nær eller over opp­vask­ben­ken, kan det være smart å vel­ge en rulle­gar­din som tåler vannsøl.

Brannsikre gardiner

Er du opp­tatt av brann­sik­ker­het, for eksem­pel på kjøk­ken eller barne­rom, kan du vel­ge en gar­din som i vår tysk­språk­li­ge design­verk­tøy er «scwher ent­flam­mbar». I utval­get blant gar­di­ne­ne som er bed­re sik­ret mot brann­fare har du 45 uli­ke far­ger og mønstre.

Motorisering eller manuell kontroll

Mar­ki­se­man­nens rulle­gar­di­ner kan leve­res med alt fra snor­trekk til appsty­ring på mobi­len. Les mer om kon­troll­mu­lig­he­ter.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Aktuelle produkter

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv solskjerming

Se mer »