Plisségardinen – den ultimate løsningen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Visste du at nesten uansett hva slags solskjermingsbehov du har er, mest sannsynlig, plissegardinen løsningen.

Den flek­sib­le gar­di­nen kan til­pas­ses så og si alle vin­dus­ty­per, fin­nes med for­skjel­li­ge betje­nings­løs­nin­ger og i utal­li­ge farger.

 

Fleksibel gardin

Har du et skrå­vin­du, tak­vin­du eller til og med rundt vin­du vil en plis­sé­gar­din til­pas­ses slik at sol­skjerm­in­gen blir god. Den pas­ser i sto­re eller små vinduer.

Les mer om plis­sé­gar­din her

Kan enkelt til­pas­ses uni­ke vin­dus­for­mer. Det ser pent ut og den er enkel å betjene.

 

Juster slik det passer deg best

Plis­sé­gar­di­nen kan bestil­les med beve­ge­lig topp og bunn, slik at du også kan få klart glass oppe og/eller nede, og er der­for svært flek­si­bel. Den betje­nes på for­skjel­li­ge måter alt etter hvil­ken vari­ant du øns­ker – med snor, dyt­te med hån­den eller elekt­risk med fjern­kon­troll eller mobil. Plis­sé­gar­di­nen er også en sol­skjerm­ings­løs­ning som tar liten plass, er nett og tid­løs i uttrykket.

Et flek­si­belt pro­dukt med man­ge bruksområder.

 

Det er du som bestemmer

Det fin­nes et hav av farge­mu­lig­he­ter for duker til plis­sé­gar­din. Om du vil gå ton-i-ton med vegg­far­gen eller om du vil ha en kon­trast­far­ge, fin­ner du garan­tert noe som pas­ser til ditt rom. Skal du bare skjer­me for inn­syn og sile lyset er det duker som er halv­gjen­nom­skin­ne­lig. Vil du mørk­leg­ge et rom kan plis­sé­gar­di­nen også fås med lystett bakside.

Les mer om dob­bel plis­sé­gar­din (Duet­te) her

Øns­ker du eks­tra lystett gar­din, bestil­ler du med dob­bel duk.

 

Som du skjøn­ner er det man­ge mulig­he­ter – i ett og sam­me pro­dukt. Er du i tvil om hva du skal vel­ge er det kan­skje nett­opp plis­sé­gar­di­nen som er løsningen.

 

Tren­ger du hjelp til å se mulig­he­te­ne hjem­me hos deg? Klikk på den gule kna­ppen «Få til­bud» oppe i høy­re hjør­ne, fyll inn post­num­mer og bestill gra­tis befa­ring hjem til deg.

 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Se mer »

Aktuelle produkter

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og enk­le løs­nin­ger som kan mørk­leg­ge rom­met totalt.

Se mer »

Pergola

Øns­ker du lite ved­li­ke­hold, en spen­nen­de ute­plass og mer pri­vat­liv, kan per­go­la være tin­gen for deg.

Se mer »

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »