«Ny» og sikker garasje med Mora

Med en Mora garasjeport gir du ikke bare garasjen en ansiktsløftning, du sikrer også verdiene du lagrer der. Ved innbrudd vil en låst garasjeport faktisk være betingelsen for at forsikringen dekker tapet ditt.

I skri­ven­de stund er vår­en på vei i sto­re deler av lan­det. Det betyr at lang­renns­ski, alpin­ski og vin­ter­dekk skal stues vekk, mens syk­ler, som­mer­dekk og verk­tøy til som­mer­ens oppus­sings­pro­sjek­ter fin­nes fram. Hva har alt det­te utsty­ret til fel­les? Jo, de fles­te lag­rer det i garasjen.

Garasjeinnbrudd doblet på få år

I 2019 ble det anmeldt nes­ten 6800 inn­brudd og tyve­ri­er fra gara­sjer, boder og hager, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Det er en dob­ling på fem år; i 2013 og 2014 var tal­let cir­ka 3400. På sam­me tid har antall inn­brudd i boli­ger blitt kraf­tig redu­sert. For mens de fles­te sik­rer boli­gen godt, står man­ge gara­sjer ofte ulåst. Gara­sje­por­ter av eld­re årgang lar seg kan­skje ikke låse i det hele tatt.

Forsikringsselskapene krever at garasjen er låst

Er du uhel­dig og får besøk i gara­sjen, vil inn­bo­for­sik­rin­gen som regel dek­ke det­te. Men det kre­ver at du har låst gara­sjen eller boden.

Flott garasje og en enklere hverdag

Med en ny gara­sje­port sik­rer du ikke bare dine ver­di­er, du gir også både gara­sjen og hele eien­dom­men en ansikts­løft­ning. I til­legg gjør du hver­da­gen enk­le­re for deg selv, for­di det er enk­le­re for både voks­ne og barn å set­te inn syk­ler og sik­re utstyr når gara­sjen er enkel å åpne, luk­ke og låse.

Mora gara­sje­por­ter kan leve­res med:

  • Enk­le­re åpning og luk­king med motor og fjern­kon­troll eller enkel kode­boks ved por­ten. Nøk­kel­fri gara­sje med auto­ma­tisk låsing når por­ten er kjørt ned.
  • Iso­lert gara­sje­port. Har du også iso­lert gara­sje, betyr det bed­re for­hold for utstyr som ikke liker kul­de, som bat­te­ri­er på elsykler.
  • Frost­sik­ker bunn­list som gjør at gara­sje­por­ten ikke fry­ser fast i bakken.

Slik unngår du at tyvene prøver seg på din garasje

  • Lås gara­sjen din. Da er sann­syn­lig­he­ten stør­re for at tyven gir opp, spe­si­elt om han eller hun ikke vet om gara­sjen fak­tisk inne­hol­der verdier.
  • Sjekk der­for at dyrt utstyr ikke er syn­lig fra even­tu­el­le vin­du­er i garasjen.
  • Sørg for at gara­sjen ikke er gjemt bak for eksem­pel en høy hekk. Jo mer syn­lig en gara­sje­port er fra gata og nabo­er, jo mer syn­lig vil et inn­brudds­for­søk være.
  • Velg en løs­ning som gjør at du fak­tisk hol­der gara­sjen låst. Er det man­ge – både sto­re og små – som bru­ker gara­sjen, vil en moto­ri­sert port som låses auto­ma­tisk gjø­re det enk­le­re å hol­de gara­sjen låst.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvnkvaliteten. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.