Plissegardiner kommer i ca. 150 ulike farger og mønstre. Her varianten Duette i oransjetonen Fixé Elan Carrot

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om norske huseiere investerer mest i markiser og screens, tar enkle og doble plissegardiner innpå år for år. – Felles for alle disse produktene er at de dekker flere funksjoner som kundene ønsker, forklarer Egil Aamodt i Markisemannen.

Sta­dig fle­re nord­menn inves­te­rer i sol­skjerm­ing og inte­ri­ør­gar­di­ner, viser tren­den fra de sis­te årene.

- Vi har nylig hatt et par var­me, sol­rike som­re hvor man­ge har sett ver­di­en av å skjer­me både vin­du­er og ute­plass for den stei­ken­de som­mer­sola. Der­et­ter har de fles­te av oss i år vært mer hjem­me enn van­lig på grunn av koro­na­en. Da føler man nok mer på beho­vet for å for­nye hjem­me, og inte­ri­ør­gar­di­ner er en rime­lig og effek­tiv måte å «pus­se opp» på, sier Egil Aamodt.

Plisse­gar­di­ner gir et klas­sisk og sti­lig preg i alle typer rom.

Interiørgardiner: Plissegardiner og Duette

Enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner er best­sel­ger­ne blant inte­ri­ør­gar­di­ner hos Markisemannen.

- Plisse­gar­di­ne­ne er ele­gan­te, og utval­get i far­ger, mønst­re og mate­ria­ler er stort. I til­legg er plisse­gar­di­ne­ne utro­lig flek­sib­le, for­kla­rer Aamodt.

  • Plisse­gar­di­ner kan trek­kes opp og ned, og de kan sky­ves sam­men. Der­med kan du skjer­me den delen av vin­du­et du øns­ker. Du kan f.eks. skjer­me neders­te del for inn­syn, mens du med øvers­te halv­del av vin­du­et åpen både kan se ut og slip­pe inn dagslys.
  • Gar­di­ne­ne kan bru­kes både i skrå­vin­du­er og takvinduer.
  • Som Duet­te (dob­le plisse­gar­di­ner) har plisse­gar­di­ner også uni­ke iso­le­ren­de egen­ska­per som iso­le­rer mot kal­de vin­du­er om vin­te­ren. I til­legg kan de nes­ten hal­ve­re var­me­inn­slip­pet fra sola, suve­rent best av interiørgardinene.
  • Duet­te kan leve­res i black out-mate­ria­le som gir til­nær­met mørk­lagt vin­du på for eksem­pel soverommet.

Les mer: Stopp inn­sy­net, men ikke utsikten 

Plisse­gar­di­ner pas­ser i de fles­te typer vin­du­er, f.eks. takvinduer.

Utvendig solskjerming: Markiser og screens

Øns­ker du å skjer­me deg mest mulig effek­tivt mot den var­me som­mer­sola, er utven­dig sol­skjerm­ing ditt valg. Mar­ki­ser er klas­si­ke­ren og fin­nes som alt fra klas­sis­ke vin­du­s­mar­ki­ser til terrasse­mar­ki­ser som også fun­ge­rer som tak på ute­plas­sen. 

Hvor­for ikke kom­bi­ne­re mar­ki­ser som også gir skjerm­ing for ute­plas­sen, med scre­ens i and­re etasje?

- Scre­ens er utven­di­ge rulle­gar­di­ner med et fes­te­sys­tem som gjør at de tåler mye vind. De gir et moder­ne utse­en­de og tar liten plass, sier Egil Aamodt. 

Scre­ens fjer­ner prak­tisk talt det det aller mes­te av solas var­meins­lipp gjen­nom vin­du­et ved hjelp av en per­fo­rert duk. 

- Det mest geniale med scre­ens er de små hul­le­ne. De er små nok til at de redu­se­rer både inn­syn og effek­ten av sola, sam­ti­dig som de er sto­re nok til at du behol­der både dags­lys inn og kan se ut, for­kla­rer Aamodt. 

Scre­ens redu­se­rer var­me­inn­slip­pet fra sola, men du behol­der på dags­lys og utsyn.

Tenk både utseende og funksjon

Når du skal inves­te­re i sol­skjerm­ing eller inte­ri­ør­gar­di­ner, anbe­fa­ler Aamodt at du ten­ker gjen­nom hvil­ke behov du har gjen­nom året. 

- For­skjel­len på å ha stue­vin­du­er som ven­der mot sør­vest sam­men­lik­net med nord­vest kan være stor. Får du etter­mid­dags­sola rett inn i sto­re vin­du­er på som­mer­en, bør du vur­de­re utven­dig sol­skjerm­ing som mar­ki­ser eller scre­ens. And­re sje­ne­res av kvelds- eller mor­gensola, eller øns­ker å skjer­me for inn­syn. Da er sti­li­ge inte­ri­ør­gar­di­ner som plis­se eller Duet­te et godt valg, fore­slår Egil Aamodt i Mar­ki­se­man­nen. 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Markiser, screens og plissegardiner mest populært i 2020

Selv om nors­ke hus­ei­ere inves­te­rer mest i mar­ki­ser og scre­ens, tar enk­le og dob­le plisse­gar­di­ner inn­på år for år. – Fel­les for alle dis­se pro­duk­te­ne er at de dek­ker fle­re funk­sjo­ner som kun­de­ne øns­ker, for­kla­rer Egil Aamodt i Markisemannen.

Se mer »

Aktuelle produkter

Pergola

Øns­ker du lite ved­li­ke­hold, en spen­nen­de ute­plass og mer pri­vat­liv, kan per­go­la være tin­gen for deg.

Se mer »

Lamellgardiner

Lamell­gar­di­ner kan bru­kes over alt og er spe­si­elt egnet til sto­re vin­dus­fla­ter. Lamel­le­ne gir både flek­si­bel og effek­tiv solskjerming

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.