Løs lysutfordringen med lameller

Våren er her og med det følger mer sol inn vinduene fra tidligere på morgen til senere på kvelden. Mer lys gir energi, men kanskje har du også kjent på litt irritasjon med sol rett i ansiktet når du ikke egentlig ønsker det. En effektiv solskjermingsløsning for problemet er lamellgardiner.

Er du litt på vip­pen, du kun­ne egent­lig ten­ke deg gar­di­ner, men de pas­ser ikke helt inn i inte­ri­ø­ret. Kan­skje kun­ne du ten­ke deg noe som gjør det litt lune­re og mer tak­tilt enn åpne vin­dus­fla­ter? Lamel­ler er et stramt alter­na­tiv til tra­di­sjo­nell gardin.

Lamel­ler lar seg fint kom­bi­ne­re med en tra­di­sjo­nell gar­din om du øns­ker en lett skjerm­ing og i til­legg stoff­lig­he­ten og lun­he­ten fra en gardin.

Det rene alternativet

En lamell­gar­din siler lyset og skjer­mer for inn­syn. Det fine med de ver­ti­ka­le lamel­le­ne er at du kan vri de så mye du øns­ker slik at du kan slip­pe inn akku­rat pas­se med lys. Lamel­ler er et fint alter­na­tiv for å skjer­me for solen uten at det tar for mye opp­merk­som­het og plass. Sam­ti­dig gir det et til­skudd av teks­tur og lyd­dem­ping i rommet.

Øns­ker du en sol­skjerm­ing som i til­legg blok­ke­rer var­me eller har and­re kva­li­te­ter kan du lese om alter­na­ti­ve sol­skjerm­ings­løs­nin­ger for stue­vin­du.

Tilpasningsdyktig

Lamell­gar­din er en meget pas­sen­de sol­skjerm­ings­løs­ning til sto­re vin­dus­fla­ter. Har du for eksem­pel et skrått vin­du er lamel­ler et ypper­lig valg som lett lar seg til­pas­se. Les mer om hvor­dan lamel­ler kan til­pas­ses de fles­te vin­du­er.

Lamel­ler kan til­pas­ses i høy­de og vink­ler og gir et rent uttrykk.

Gli inn eller ta rommet?

Øns­ker du at lamel­le­ne skal gli inn i inte­ri­ø­ret er det en tan­ke å vel­ge en far­ge som går i ett med vin­dus­kar­men eller i sam­me farge­tone som veg­gen. Vil du der­imot at lamel­le­ne skal spil­le en stør­re rol­le i inte­ri­ø­ret er det man­ge alter­na­ti­ver innen far­ger og teks­tu­rer du kan vel­ge. Det fin­nes helt lystet­te teksti­ler og fle­re gra­der av lys­fil­tre­ren­de tekstilvalg.

En enkel måte å få over­sikt over alle mulig­he­ter og valg som fin­nes innen lamel­ler er å gå inn i vår Design­space. Her kan du bla deg gjen­nom en rek­ke valg og muligheter.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bru­ke ordet «sol­skjerm­ing» om pro­duk­ter som lamel­ler, plisse­gar­di­ner, rulle­gar­di­ner eller per­sien­ner er egent­lig ikke helt dek­ken­de, da dis­se pro­duk­te­ne bidrar til mye mer enn bare å skjer­me for sola. Med enk­le grep får du deko­ra­ti­ve vin­du­er som match­er sti­len i stua, kjøk­ke­net eller soverommet.

Se mer »

Løs lysutfordringen med lameller

Vår­en er her og med det føl­ger mer sol inn vin­du­ene fra tid­li­ge­re på mor­gen til sene­re på kvel­den. Mer lys gir ener­gi, men kan­skje har du også kjent på litt irri­ta­sjon med sol rett i ansik­tet når du ikke egent­lig øns­ker det. En effek­tiv sol­skjerm­ings­løs­ning for pro­ble­met er lamellgardiner.

Se mer »

«Ny» og sikker garasje med Mora

Med en Mora gara­sje­port gir du ikke bare gara­sjen en ansikts­løft­ning, du sik­rer også ver­di­ene du lag­rer der. Ved inn­brudd vil en låst gara­sje­port fak­tisk være betin­gel­sen for at for­sik­rin­gen dek­ker tapet ditt. 

Se mer »

Aktuelle produkter

Innvendige persienner

Skap stem­nings­fullt lys eller skjer­me for solen med tid­løse inn­ven­di­ge per­sien­ner i alle rom. Fås i fle­re far­ger og lamell­tyk­kel­ser – til­pas­set inte­ri­ør og bruk.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.