Nøytralt i stua.

Gi hjemmet et løft med innvendig solskjerming

Å bruke ordet «solskjerming» om produkter som lameller, plissegardiner, rullegardiner eller persienner er egentlig ikke helt dekkende, da disse produktene bidrar til mye mer enn bare å skjerme for sola. Med enkle grep får du dekorative vinduer som matcher stilen i stua, kjøkkenet eller soverommet.

Utval­get av mate­ria­ler, far­ger og sti­ler er så stort at vi er sik­re på at vi har noe som pas­ser til hjem­met ditt:

  • 30 uli­ke far­ger på inn­ven­di­ge per­sien­ner i tre eller aluminium
  • 120 far­ger på plisségardiner
  • 130 far­ger på rullegardiner
  • 148 far­ger på lamellgardiner

Bil­de­ne i saken viser deg noen eksemp­ler på hvor­dan inn­ven­dig sol­skjerm­ing bidrar til å deko­re­re hjem­mets rom. Kan­skje er det på tide å skif­te ut de gam­le gar­di­ne­ne? Her er det kun din smak og dine øns­ker som ut gjør fasi­ten. Men i til­legg min­ner vi om hvil­ke funk­sjo­ner de uli­ke pro­duk­te­ne har.

Plissegardiner – fleksibel skjerming av vinduet

Plisse­gar­di­ner kan på grunn av fes­te­sys­te­met med sno­rer på hver side, dek­ke enten ned­re del, øvre del eller hele vin­du­et. Det­te kan for eksem­pel være kjekt, hvis du vil slip­pe inn dags­ly­set eller se sol­ned­gan­gen, men sam­ti­dig skjer­me for inn­syn fra gaten.

Rødbrun plissegardin
Plisse­gar­di­ner er flek­sib­le og kan dek­ke akku­rat den delen av vin­du­et som du ønsker.

 

Duette – mest effektiv om sommeren OG vinteren

Dob­le plisse­gar­di­ner, Duet­te, har de sam­me for­de­le­ne som enk­le plisse­gar­di­ner. Men siden Duet­te er laget av to lag plis­se med et luft­lag imel­lom, vir­ker den iso­le­ren­de. Der­for er Duet­te det bes­te inn­ven­di­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­tet hvis du også vil hind­re var­me­inn­slipp fra som­mer­sola. Det sam­me luft­la­get vir­ker like iso­le­ren­de om vin­te­ren og vil gjø­re vin­dus­plas­sen mind­re kald.

Lystett solskjerming på soverommet?

Sove­rom­met er som and­re opp­holds­rom et sted vi øns­ker å tri­ves i. Men i til­legg til de øns­ke­ne vi har for stua, kjøk­ke­net eller kon­to­ret, fore­trek­ker man­ge å kun­ne mørk­leg­ge sove­rom­met helt, også på lyse sommernetter.

Røde rullegardiner på soverommet
Rulle­gar­di­ner pas­ser godt for å mørk­leg­ge sove­rom. Og de tren­ger ikke være bare svar­te eller hvite.

 

Med per­sien­ner eller rulle­gar­di­ner av «rik­tig» mate­ria­le og far­ge får du et til­nær­met mørk­lagt sove­rom. Les mer om sol­skjerm­ing på soverommet.

Dekorativ solskjerming i stua

Er det sol­skjerm­ing i ordets ret­te for­stand du øns­ker, eller vil du ha mulig­he­ten til «por­sjo­ne­re» hvor mye lys du slip­per inn? Lamel­ler er eksem­pel på et pro­dukt hvor du kan vink­le de hen­gen­de lamel­le­ne slik at du slip­per inn akku­rat så sto­re stri­per av sol­lys som du øns­ker. Lamel­ler er geni­alt hvis du har sto­re vin­du­er og/eller skrå­vin­du­er. Fle­re tips om sol­skjerm­ing til stue­vin­du­et fin­ner du her.

 

PS: Med inn­ven­dig sol­skjerm­ing får du et stort utvalg av deko­ra­ti­ve pro­duk­ter som både skjer­mer sje­ne­ren­de sol, nys­gjer­ri­ge nabo­er og gir hjem­met ditt et utse­ende­mes­sig løft. Men hvis det er opp­var­ming fra en ste­ken­de som­mer­sol som er din størs­te utford­ring, bør du vur­de­re utven­dig sol­skjerm­ing.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Du har sik­kert fått med deg at man­ge sol­skjerm­ings­pro­duk­ter støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvor­dan du kan auto­ma­ti­se­re hjem­met ditt. Fra de helt enk­le kom­man­do­ene, til avan­ser­te superløsninger.

Se mer »

Aktuelle produkter

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Utvendige persienner

Utven­di­ge per­sien­ner som tåler en støyt! Dis­se per­sien­ne­ne er til­pas­set kli­ma­et vårt i nord, og skjer­mer for sol, vær og vind hele året. Per­sien­nen er tid­løse i design, prak­tis­ke i bruk og gir fasa­den et løft.

Se mer »

Terrassevarmer

Inves­tér i en varme­lam­pe, og du har mulig­het til å bru­ke ute­plas­sen din tid­lig på vår­en og sent på høs­ten, med man­ge kose­li­ge stunder.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.