Forleng sommeren!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Nå som sommeren nærmer seg slutten, blir dagene kortere og været mer ustabilt. Men det er ikke nødvendig å rydde inn hagemøblene ennå av den grunn. I denne artikkelen finner du noen tips til hvordan du kan forlenge utesesongen - og utekosen ved hjelp av enten levegg, markise, pergola eller terrassevarmer.

Med dis­se tip­se­ne kan du kose deg ute til langt utpå høsten!

Finn le

På høs­ten kan ofte vin­den være hoved­pro­ble­met som hind­rer deg i å nyte ute­plas­sen din. Ellers gode tem­pe­ra­tu­rer kan bli for­su­ret av høst­vind, så det å sør­ge for at ute­plas­sen lig­ger i lé er alfa og omega. Den enk­les­te måten å ord­ne det­te på er å set­te opp en levegg. Mar­ki­se­man­nen leve­rer en rek­ke for­skjel­li­ge leveg­ger, som kan fes­tes i enten veg­gen eller taket, og som kan hjel­pe deg å få en lun og god ute­plass. Les også om hvor­dan levegg hind­rer inn­syn.

Den sure trek­ken kan være øde­leg­gen­de på ellers fine ute­da­ger. Mar­ki­se­man­nen sel­ger gode leveg­ger som kan for­len­ge sesongen.

 

Skjerm for regnet

Ikke la drå­pe­ne øde­leg­ge for ute­ko­sen! En mar­ki­se kan være fin å ha når reg­net mel­der sin ankomst. Vel­til­pas­se­de ter­rasse­mar­ki­ser er både prak­tis­ke og set­ter sitt preg på huset og ute­plas­sen. Mar­ki­sen er selv­føl­ge­lig også svært egnet til sol­skjerm­ing når det er ønskelig.

PS: Hvis du øns­ker å slå to flu­er i en smekk kan et godt alter­na­tiv være en per­go­la; en type mar­ki­se som har førings­pro­fi­ler med fast­mon­ter­te ben i bak­ken. Dis­se kan kles inn med leveg­ger for en sær­de­les lun uteplass.

Mar­ki­sen skjer­mer for sola på som­mer­en, men kan også hjel­pe deg å hol­de ute­plas­sen tørr uten­for sommersesongen.

 

Hold varmen

En ter­rasse­var­mer er et must på kjø­li­ge høst­kvel­der! Med en god ter­rasse­var­mer kan du utvi­de seson­gen i beg­ge ret­nin­ger. På den måten kan du utnyt­te din bal­kong, veran­da eller ter­ras­se til det ful­le. Vi i Mar­ki­se­man­nen fører for tiden to model­ler: Den enk­le­re, men fort­satt svært gode, Bur­da Smart 2000  og topp­mo­del­len Bur­da Term 2000, som er vann­tett og har blueto­oth­til­kob­ling, trinn­løs varme­re­gu­le­ring og lave­re opp­starts­ef­fekt for mind­re belast­ning på husets sikringer.

Les også: enk­le tips for en lune­re høst.

Gjør det koselig

Hvis du spør nord­menn om hva som er års­ti­den for hyg­ge og kos, vil nok de fles­te sva­re høs­ten. Og med små grep kan du enkelt gjø­re ute­plas­sen din sær­de­les lun og kose­lig. Lys­len­ker fås kjøpt for en bil­lig pen­ge og kan defi­ni­tivt være med på å gjø­re ute­plas­sen både lyse­re og tri­ve­li­ge­re. Og når det begyn­ner å bli litt kjø­li­ge­re, kan det være greit å ha en pledd­kurv med dei­li­ge pledd å pak­ke seg inn i.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Aktuelle produkter

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »