Er høsten tung og kald?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Her er enkle tips for en lunere høst.

Vi kan vel være enig om at som­mer­en for lengst har spilt på sitt sis­te vers, og at høs­ten er godt i gang. Er du så hel­dig å ha en nyde­lig ute­plass som har blitt brukt hele som­mer­en og vår­en? Da er det synd å måt­te sten­ge den ned så fort grade­stok­ken krym­per. Men fin­nes det alter­na­ti­ver? Klart det gjør!

Mar­ki­se­man­nen har fle­re gode løs­nin­ger der man kan kom­bi­ne­re ter­rasse­mar­ki­ser med varme­lam­per, lys, og ned­senk­bar front­kap­pe. Se for deg en kjø­lig høst­kveld med dei­lig pledd, en kopp te, stea­rin­lys, og god var­me fra varme­lam­pe­ne. Slik kan du og dine nyte sene kvel­der og ska­pe gode min­ner i den fris­ke høst­luf­ten frem­over.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Sover du dårlig om natten?

I en hek­tisk hver­dag er søvn avgjø­ren­de for god og sta­bil helse. De fær­res­te ten­ker over at lyset som trer inn på rom­met der du sover, spil­ler en stor rol­le for søvn­kva­li­te­ten.

Se mer »

Årets farge er sølvgrønn!

Nå hand­ler det om å fin­ne roen i en hek­tisk hver­dag. Vak­re grøn­ne nyan­ser hen­tet rett fra natu­ren – dem­pet, sofis­ti­kert og mykt – blir med oss inn i hjem­met i 2019. Sam­stem­te toner i teksti­ler og inte­ri­ø­ret ska­per en beha­ge­lig har­mo­ni i rom­met.

Se mer »

Aktuelle produkter

Automatikk

Sta­dig stør­re andel av våre kun­der øns­ker auto­ma­ti­sert sty­ring av våre pro­duk­ter, f.eks. fra god­s­to­len eller via engangs-pro­gram­me­ring av hel­auto­ma­tis­ke sty­rings­sys­te­mer, og vi lig­ger der­for i for­kant også på det­te områ­det.

Se mer »

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »

Innvendige persienner

Skap stem­nings­fullt lys eller skjer­me for solen med tid­løse inn­ven­di­ge per­sien­ner i alle rom. Fås i fle­re far­ger og lamell­tyk­kel­ser – til­pas­set inte­ri­ør og bruk.

Se mer »

Få gode råd og få hjemmet du drømmer om. Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.

Hva venter du på? Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.