Betjening av markiser og persienner — fra snorer og sveiv til apper og smarthjem

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Få en oversikt over alt fra manuell betjening via veggbryter for motorstyring til appstyring og full integrering med resten av ditt smarte hjem.

Du kan selv vel­ge hvor­dan du vil sty­re sol­skjerm­ings­pro­duk­te­ne dine. Slik kan du vel­ge den løs­nin­gen som pas­ser din lom­me­bok og krav til kom­fort. I den­ne artik­ke­len får du en over­sikt over alt fra manu­ell betje­ning via vegg­bry­ter for motor­sty­ring til appsty­ring og full inte­gre­ring med res­ten av ditt smar­te hjem. 

Det aller vik­tigs­te val­get du gjør, er hva slags type sol­skjerm­ing du tren­ger i stue, sove­rom, kjøk­ken og på ute­plas­sen. I til­legg kan du vel­ge i hvil­ken grad gar­di­ner, per­sien­ner og mar­ki­ser skal sty­re seg selv.

Manuell styring

Du kan vel­ge de aller fles­te pro­duk­ter uten noen form for motor­sty­ring. Det betyr at du må jus­te­re lamel­ler og mar­ki­se­duk der og da etter behov. Det betyr at du går glipp av mulig­he­ter for fjern­sty­ring og pro­gram­me­ring som vi omta­ler leng­re ned, men val­get er uan­sett ditt. Øns­ker du der­imot manu­ell betje­ning på tun­ge gara­sje­dø­rer og sto­re mar­ki­ser vil nok våre sel­ge­re be deg ten­ke deg om en eks­tra gang.

Les også: Hvor­dan redu­se­re inne­tem­pe­ra­tu­ren i sommervarmen?

Smartstyring

Går vil til den and­re ytter­lig­he­ten, kan du kob­le kon­trol­len av sol­skjerm­ings­pro­duk­ter i sam­me sys­tem som for eksem­pel Phil­lips smart­be­lys­ning, Son­os smart­høyt­ta­le­re eller boli­g­alarm. Appsty­rin­gen av våre pro­duk­ter er kom­pa­ti­belt med dis­se, med sys­te­met Taho­ma fra Som­fy.

Der­med kan du når du skal leg­ge deg, si ««Ok Goog­le, sove­tid» for å luk­ke per­sien­ner og gara­sje­port, slå av lyse­ne og akti­ve­re alarmen.

Trådløs motorstyring

Selv om smarts­ty­ring er mulig, går frem­de­les de fles­te for en van­lig fjern­kon­troll eller sty­ring via en app på mobil­te­le­fo­nen. Sist­nevn­te gir fle­re for­de­ler enn at du slip­per å lete etter fjern­kon­trol­len. Da kan du pro­gram­me­re inn fas­te tider for når vin­du­ene skjer­mes. Og om du ikke er hjem­me, kan du sjek­ke at mar­ki­sen er ute eller sør­ge for å trek­ke den inn hvis du ser på yr.no at det er spådd regn.

Les også: Er høs­ten tung og kald?

Kablet motorstyring

Den enk­les­te for­men for motor­sty­ring er kab­let kon­troll. En bry­ter på veg­gen for hvert vin­du, med kabel på eller gjen­nom veg­gen til per­sien­ne eller zip­scre­en. For­de­len er at du vet hvor bry­te­ren eller bry­ter­ne er plas­sert, og du tren­ger ikke for­hol­de til noe teknologi.

Les også: Nyt late dager i hagen!

Sol- og vindautomatikk

Uav­hen­gig av apper eller bry­te­re på veg­ger; med sol- og vind­auto­ma­tikk har du sen­so­rer gjør at vin­du­er og ute­plass dek­kes til når var­men fra sola over­sti­ger en viss ters­kel, mens for eksem­pel mar­ki­se­du­ker og utven­di­ge per­sien­ner vil trek­kes opp hvis vin­den blir for sterk. Et enkelt og for­ut­sig­bart sys­tem. Sørg for å kom­bi­ne­re det­te med en type fjern­kon­troll slik at du kan unn­gå at per­sien­ne­ne sten­ger akku­rat i det du sit­ter og beund­rer utsikten.

Om du vil luk­ke gar­di­ner og gara­sje­port med Goog­le eller bru­ke svei­ver og sno­rer er ditt valg. Vær uan­sett trygg på at Mar­ki­se­man­nen leve­rer skred­der­syd­de sol­skjerm­ings­pro­duk­ter med høy kvalitet.

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Aktuelle produkter

Rullegardiner

Er du av dem som må ha det helt mørkt når du skal sove? Rulle­gar­di­ner er svært effek­ti­ve, prak­tis­ke og enk­le løs­nin­ger som kan mørk­leg­ge rom­met totalt.

Se mer »

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »