Automatisering: Fra helt enkelt til avansert

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Du har sikkert fått med deg at mange solskjermingsprodukter støtter automatisering. Men hva er det egentlig, og hva skal man med det? Vi gir deg noen tips til hvordan du kan automatisere hjemmet ditt. Fra de helt enkle kommandoene, til avanserte superløsninger.
Hva med en terrassemarkise som automatisk kjøres ut når sola står i en bestemt posisjon? Det er en av uendelig mange muligheter når vi snakker om smarthjem.

Uan­sett om du har kjøpt eller ten­ker på å kjø­pe sol­skjerm­ings­pro­duk­ter fra Mar­ki­se­man­nen har du sik­kert fått med deg at man­ge av pro­duk­te­ne støt­ter auto­ma­ti­se­ring. Men hva er det egent­lig, og hva skal man med det? Auto­ma­ti­se­ring er tek­no­lo­gi som gjen­nom­fø­rer pro­ses­ser og ope­ra­sjo­ner med mini­mal men­nes­ke­lig assi­stan­se. Et auto­ma­ti­sert sys­tem sty­rer seg helt selv, og nett­opp et sånt sys­tem kan huset ditt bli! Det er det som er et smart­hjem. Uan­sett om du ten­ker at det­te kan vir­ke noe skum­melt, eller om du har vært borti auto­ma­ti­se­ring før så bur­de det være mulig å pluk­ke opp et par tips i den­ne artikkelen.

 

Det førs­te man tren­ger er en boks som fun­ge­rer som smart­hjem­mets kon­troll­sen­tral. Hos mar­ki­se­man­nen benyt­ter vi moto­ri­se­ring fra Som­fy. Det betyr at du i utgangs­punk­tet må ha en kon­trol­len­het fra sam­me sel­skap. Taho­ma er den mest avan­ser­te model­len, mens Con­nexoon er for den bud­sjett­be­viss­te. Straks du har fått en slik i hus kan moroa begyn­ne! I til­legg tren­ger du en eller fle­re enhe­ter som kon­troll­sen­tra­len skal sty­re. Det kan være lys­pæ­rer, robot­støv­su­ge­ren, panel­ov­ner, ven­ti­la­sjons­an­legg og ikke minst solskjerming.

 

Les mer om auto­ma­tikk her

 

Det fine med hjem­me­auto­ma­sjon er du kan gjø­re alt fra svært enk­le hand­lin­ger til avan­sert pro­gram­me­ring med fle­re pro­duk­ter sam­ti­dig. Vi begyn­ner med noe helt enkelt, før vi beve­ger oss over til de avan­ser­te løsningene.

 

Enkeltkommandoer

For nybe­gyn­ne­ren vil det å lage kom­man­do­er til enkelt­en­he­ter være en god start. De aller enk­les­te kom­man­do­ene gjø­res på direk­ten, og du kan åpne, luk­ke og jus­te­re sol­skjerm­ing akku­rat som du øns­ker. Og hvis du har glemt mar­ki­sen ute når du dro på ferie, kan du selv­sagt ord­ne det­te fra hvor som helst i verden.

Våre gara­sje­por­ter kan leve­res med Som­fy-motor slik at du kan sjek­ke om por­ten er luk­ket eller ikke, rett i appen!

 

Automatisere enkeltenheter

Selv om det førs­te ste­get kan være greit å lære seg, er det liten nyt­te i å ha utsyr for smart­hus uten å beve­ge seg inn i auto­ma­ti­se­rin­gens ver­den. Det nes­te ste­get er å pro­gram­me­re enhe­ter til å age­re på egen hånd. For eksem­pel kan du pro­gram­me­re rulle­gar­di­ne­ne til å åpne seg sam­ti­dig med sol­opp­gan­gen, slik at du våk­ner til flott mor­gen­sol, uan­sett års­tid. I Som­fy-appen kal­les det­te for et scenario.

 

Flere enheter samtidig

Når du først har lagd et sce­na­rio, er det enkelt å leg­ge til fle­re enhe­ter. Du kan for eksem­pel lage et sce­na­rio som heter “Ferie­tur!”, som slår på tyveri­alar­men, låser døra, rul­ler ned gar­di­ne­ne og skrur ned panelovnene.

I Som­fys taho­ma-app kan du enkelt lage nye sce­na­rio­er med dine solskjermingsprodukter.

 

Koble sammen apper

Det­te sis­te og mest avan­ser­te ste­get går ut på å kob­le for­skjel­li­ge apper sam­men, og den enk­les­te meto­den å gjø­re det­te på er med appen ITTT (If This, Then That). ITTT støt­ter 600 for­skjel­li­ge apper, i til­legg til Som­fy. Det­te kan ta litt tid å set­te seg inn i, men når du først har blitt vant med det er det kun fan­ta­si­en som set­ter grensen.

 

For eksem­pel kan du kob­le sam­men “Ferietur!”-scenarioet fra i sted med GPS-en på mobi­len, så huset låses opp auto­ma­tisk når du kom­mer hjem, ellers så kan få belys­nin­gen i stu­en til å dem­pes auto­ma­tisk når du slår på TV-en. Her er det uen­de­li­ge muligheter!

 

Hvis du leter etter idé­er, så kan du se eksemp­ler på Som­fy-funk­sjo­ner i ITTT her

 

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Solskjerming for stuevinduet

Pla­ges du av sje­ne­ren­de kvelds­sol rett i TV-skjer­men? Har nabo­ene inn­syn rett i sofa­en? Eller blir rom­met et driv­hus når som­mer­sola ste­ker rett i stuevinduet? 

Se mer »

Aktuelle produkter

Screens

Øns­ker du effek­tiv og enkel sol­skjerm­ing som i til­legg er energi­øko­no­misk? Da kan scre­ens være en god løs­ning for deg.

Se mer »