5 tips til god solskjerming

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Hvilke behov har du? Her gir vi deg noen tips og løsninger.

Sol­skjerm­ings­pro­duk­ter dek­ker fle­re behov enn skjerm­ing mot solen. Det er ingen hem­me­lig­het at en norsk som­mer byr på mer enn bare strå­len­de sol­skinn. Sol­skjerm­ing gir også ly mot yr, regn, vind og innsyn!

1. Forleng sommeren med terrassemarkise

Det heter ”sol­skjerm­ing”, men det er vel så mye ly for en god gam­mel­dags, norsk regn­skur. Instal­ler ter­rasse­mar­ki­se med lys, varme­lam­pe og ned­senk­bar front­kap­pe – og dekk bord til 10, uan­sett vær og hvor sene nattes­ti­me­ne blir. Se mulig­he­ter her

2. Hold varmen ute med vindusmarkise

Hold var­men ute ved å stop­pe sol­strå­le­ne før de tref­fer vin­dus­fla­ten. Du får da et mer beha­ge­lig inne­kli­ma — og skjer­mer effek­tivt møb­ler og teksti­ler mot fal­ming! Skred­der­sys til alle vin­dus­stør­rel­ser og fin­nes i et stort møns­ter- og fargevalg

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er sak1_tips2.jpg

3. Pergola gir værsikre uteplasser og mer privatliv

Den moder­ne per­go­la­en er en type mar­ki­se som har fast­mon­ter­te ben i bak­ken. Den fin­nes i utal­li­ge løs­nin­ger! Den kan leve­res i for­skjel­li­ge typer mate­ria­ler, med og uten side­veg­ger i duk, glass, lamel­ler osv. Per­go­la er en perm­a­nent skjerm­ing både for sol og regn, og ska­per en funk­sjo­nell, intim ute­plass. Se for­skjel­li­ge per­gola­løs­nin­ger her

4. Screen forhindrer innsyn, men gir deg fortsatt utsyn

Scre­en er en type sol­skjerm­ing som tar liten plass og kan skju­les bak fasade­kled­ning. Scre­ens gir fasa­den et dis­kret, men moder­ne uttrykk, og løs­nin­gen tåler dess­uten bety­de­lig vind. Kan betje­nes manu­elt eller med fjernkontroll

5. I et vindu vendt mot vei eller nabo er plisségardin perfekt

Plis­sé er en svært flek­si­bel løs­ning som hind­rer inn­syn. Dra fra ”top­pen” og ned, eller dra fra ”bun­nen” opp — og plas­ser plis­sé­gar­di­nen der du øns­ker å skjer­me for inn­syn. Plis­sé­gar­di­ner kan til­pas­ses ethvert vin­du – uan­sett hvil­ken form det har – og fin­nes i man­ge typer, far­ger og mønst­re! Se alter­na­ti­ve løs­nin­ger her

Du kan når som helst melde deg av.

Relaterte artikler

Årets farge er sølvgrønn!

Nå hand­ler det om å fin­ne roen i en hek­tisk hver­dag. Vak­re grøn­ne nyan­ser hen­tet rett fra natu­ren – dem­pet, sofis­ti­kert og mykt – blir med oss inn i hjem­met i 2019. Sam­stem­te toner i teksti­ler og inte­ri­ø­ret ska­per en beha­ge­lig har­mo­ni i rommet.

Se mer »

Rullegardiner er ikke hva de engang var

Tiden er over da rulle­gar­di­ner kom i bare hvitt og strengt tatt pas­set utse­ende­mes­sig bare på vaske­rom­met. Dagens rulle­gar­di­ner er av eks­klu­siv kva­li­tet, og hos Mar­ki­se­man­nen kan du vel­ge mel­lom over 170 for­skjel­li­ge far­ger og mønst­re i uli­ke prisklasser.

Se mer »

Aktuelle produkter

Garasjeporter

Med en farts­tid på 30 år er Mora gara­sje­por­ter en av Øst­lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter til­pas­set nor­disk klima.

Se mer »

Levegg

Få en lun ute­plass med tak- eller vegg­mon­tert levegg. Vel­ge­mel­lom en rek­ke uli­ke stoff­ty­per slik at du både kan skjer­me for vind, men sam­ti­dig se gjennom.

Se mer »

Plisségardiner

Det uni­ke med plis­sé­gar­di­ner er at de kan til­pas­ses de fles­te vin­dus­for­mer. Plis­sé­gar­di­ner tar liten plass og kan betje­nes på vel­dig man­ge måter.

Se mer »